Gå til sidens hovedinnhold

Ny Rv. 22 fra Øra gir beste forbindelse til E6

«Lavest mulig kostnad for innbyggerne i Fredrikstad bør oppnås ved å få flyttet trafikk raskest mulig over på riksveinettet, og da må ny bru over Glomma plasseres der dagens firefelts Rolsvøyveien slutter ved Råbekken.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forkast firefelts Rolvsøyveien, FV109, og RV110 gjennom Råde til Karlshus som hovedtilknytning til E6 fra Fredrikstad. Sarpsborgveien er riksvei og statens ansvar, og den er dessuten viktig adkomst til nasjonal havn og industriområdet på Øra, som flere kommuner nå blir tilknyttet med det nye avfallsanlegget.

Denne nasjonale betydningen bør kunne påkalle ansvarlige myndigheters investeringer i infrastruktur. Veien vil også kunne bli den klart raskeste tilknytning til E6 og tilkobling på motorveinettet som er definert i Nasjonal Transportplan, NTP.

I Årumkrysset møtes motorveiene E6 og RV22, sistnevnte skal lede trafikken gjennom Østfold til Gardermoen. Årumkrysset, må som et av de få kryssene i Norge mellom to motorveier, selvsagt bygges ut til et fullkanalisert motorveikryss, såkalt fullt kløverkryss og ikke bare halvt slik det ble bygget opprinnelig på 1970-tallet. Den endelige løsningen for dette problemkrysset.

Lavest mulig kostnad for innbyggerne i Fredrikstad bør oppnås ved å få flyttet trafikk raskest mulig over på riksveinettet, og da må ny bru over Glomma plasseres der dagens firefelts Rolsvøyveien slutter ved Råbekken. Denne bruplasseringen vil også avlaste bybrua i større grad enn vedtatt kryssing ved Omberg, og spare oss for investering i videre bygging av firefeltsvei her.

En utvidelse av eksisterende trasé av dagens Sarpsborgveien til tre felt med midtrekkverk eller smal firefelts vil øke trafikksikkerheten og ikke minst redusere tidskostnadene da farten kan økes til 90, alternativt 100km/t. Terrengmessig ligger også utvidelsen godt til rette for å bevare langt flere boliger enn ved Rolvsøyveien.

Med utgangspunkt i Rakkestadsvingens rundkjøring kan veien utvides uten konflikt med boliger frem til Løkkeberg/Haugsten. Her kan veien legges i såkalt miljøtunnel der man sprenger en skjæring i fjellet og støper et lokk før man fyller tilbake masse. En klar forbedring av støy- og luftforurensing for dette området.

Videre nordover vil kun et fåtall boliger måtte rives før man kommer til Torp, men her må man rive en husrekke på vestsiden av veien, ellers kan eksisterende støyskjerming på østsiden beholdes. Herfra til E6 kan man bygge for fremtiden med smal firefeltsvei, alternativt med trefeltsvei, og store tidskostnader kan spares. Fartsdifferansen fra 70km/t til 90km/t for 10.000 kjøretøy vil alene gi en samlet årlig besparelse i reisetid på titalls tusen timer, som tilsvarer flere millioner kroner årlig i sparte samfunnsøkonomisk kostnader.

Det betyr at sparte tidskostnader alene vil bidra med nærmere 100 millioner kroner for investering i en ny vei med 40 års levetid. På utgiftssiden skal i rettferdighetens navn nevnes sanering av boliger og bruk av matjord, men da må vi heller ikke glemme mindre støy- og luftforurensning, samt mindre ulykkes- og driftskostnader.

Kommentarer til denne saken