I det stille har regjeringen nettopp laget ny trafikkforskrift. Der har de innført en fartsgrense på knappe seks km/t for syklister som passerer gående på fortau og gangveier. Ja, du leste riktig.

Når en som sykler, skal dele banen med gående, joggere eller rulleskibrukere, må syklisten nå holde lav gangfart. Seks km/t er ikke mer enn moderat rask gange, og det vil således i praksis være ulovlig å sykle forbi svært mange som er ute og går.

Samtidig vil det være svært krevende å holde balanse på sykkelen i så lav fart – og ikke minst tilnærmet umulig å vite om du er på riktig side av fartsgrensen uten speedometer. Joggere og rulleskibrukere vil suse forbi, og barn på sykkel som sliter med å holde balansen i for lav fart, vil nå tvinges ut blant bilene i veibanen. Kan dette virkelig være gjennomtenkt?

Langt mindre attraktivt

I en ideell verden er trafikantene fysisk adskilt; de gående har fortau for seg selv, og syklende har sammenhengende sykkelveier. Men i virkelighetens verden vil en sykkeltur som oftest medføre at en må sykle gjennom områder med alt fra fortau, til veiskulder i blandet trafikk, til gang- og sykkelvei. Det vet alle som har syklet rundt og igjennom en norsk by.

Den nye regelen, som ikke er tilpasset virkeligheten, gjør det langt mindre attraktivt å bruke sykkel som fremkomstmiddel i byer og tettbygde strøk – og den vil føre til at flere kommer til å velge privatbil fremfor sykkel. Samtidig: Stortinget har slått fast at det er viktig å få flere til å sykle og gå. Det er bra for miljø og klima. Det er bra for folkehelsa. Og det er den eneste måten å unngå lengre køer på, i og rundt byene våre.

Men hva hjelper det at Stortinget ønsker at flere skal over på sykkel, når regjeringen gjør endringer i regelverket som fører til det stikk motsatte. Kan dette virkelig være gjennomtenkt?

Mer utrygghet og usikkerhet

Regelendringen, som i realiteten gjør de fleste vanlige syklister til lovbrytere, er blitt gjennomført i det stille. Interesseorganisasjoner som Syklistenes Landsforening er ikke blitt tatt med på råd. Få har hørt om forskriftsendringen, selv nå etter at den er innført. Ingen nye trafikkskilt er satt opp – men du kan altså likevel bli straffet hvis du sykler fortere enn de knappe seks km/t. Den nye regelen bidrar ikke til et ryddigere trafikkbilde. Tvert imot. Kan dette virkelig være gjennomtenkt?

En ny forskrift som fører til mer utrygghet og usikkerhet i trafikken – den er ikke gjennomtenkt. En ny forskrift som bryter Stortingets føringer om flere syklende – den er ikke gjennomtenkt. Vi tror departementet har vært ute og syklet og senket farten så mye at de falt over ende. Men det er lov å tenke seg om én gang til. Syklistenes Landsforening ber derfor regjeringen revurdere forskriften.

La oss være tydelige på en ting: Vi trenger en bedre og tryggere trafikkavvikling for både gående og syklende i Norge. Men det kan ikke vedtas i en forskrift, det får vi til bare når egne separate gangarealer og sykkelveier bygges ut. Vi ønsker oss også et nytt, helhetlig og bedre regelverk.

Trafikkregler som henger på greip

Syklistenes Landsforening vil gjerne bidra i tett dialog med departementet, for å jobbe frem bedre trafikkregler, som henger på greip. Som sikrer bedre fremkommelighet og trygghet for myke trafikanter – og som er enkle å forstå. Og vi støtter initiativet om en egen stortingsmelding om sykling.

Men den nye forskriftsregelen om en fartsgrense som få vet om, som ikke lar seg gjennomføre i virkelighetens trafikkbilde, som gjør de fleste syklister til lovbrytere, som presser syklende barn ut i veibanen – ja, den bør legges på is, en gang for alle.