Det diskuteres for tiden heftig om hva som bør gjøres med Østfold Energi når fylkessammenslåingen blir et faktum ved nyttår. Man kan mene hva man vil, men vi vil her diskutere særlig ett av argumentene vi hører i debatten.

Er det riktig å «beholde pengene lokalt ved å overføre til kommunene» i stedet for «å gi dem til fylkeskommunen Viken»? Dette argumentet utdypes gjerne ved at man vil at eierskap og penger i størst mulig grad skal være til glede for innbyggerne. Men er det sant? Tja, i hvert fall ikke helt uten videre.

Man kan mene hva man vil om den nye konstruksjonen fylkeskommunen Viken. Vi i Miljøpartiet De Grønne stemte mot, er ofte uenige i politiske prioriteringer, og ønsker oss blant annet større satsing på klima og miljø. I dette spørsmålet er likevel slike betraktninger ganske irrelevante. Her handler det om at vi alle er like mye innbyggere i fylkeskommunen som i kommunen vår. Begge tar seg av ulike deler av våre nære og konkrete behov for infrastruktur og velferd. Vi kan like eller mislike at Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen, men det endrer ikke på oppgavene fylkeskommunen tar seg av for oss. Eller, om noe endres, så er det at fylkeskommunen tar seg av enda flere oppgaver fra nyttår.

 

Les også

Korttenkt å dele ut fylkets aksjer i Østfold Energi til kommunene

 

Fylkeskommunen står for den offentlige tannhelsetjenesten, rettet særlig mot barn, ungdom og eldre, men også mange andre. Fylkeskommunen er ansvarlig for de videregående skolene, både byggene og undervisningstilbudet. Og for fagskoler, lærlinger og svenneprøver. Veldig mange av veiene våre er det fylkeskommunen som vedlikeholder og bygger ut, og fylkeskommunen utvider stadig nettet av gang- og sykkelveier der hvor vi trenger det mest. Fylkeskommunen står for det meste av busstilbud, og noen steder ferge, og sørger for systemer så vi lettere kan bruke dette sammen med tilbud fra NSB eller andre. 

Det er også en lang rekke andre områder fylkeskommunen bidrar tungt, som innen kultur, idrett, frivillighet, kulturminner, miljø, folkehelse, regional planlegging og mye av det andre kommuner trenger, og som alle vi som også er vanlige innbyggere i en eller annen kommune bruker nesten hver dag. Dette endres ikke selv om fylkeskommunen begynner å hete Viken.

Hvis pengene fra energiselskapene til fylkeskommunen ikke fortsetter å være i den nye fylkeskommunens eie, men overføres til kommunene, så kommer ikke pengene innbyggerne mer til gode. De bare overføres fra én del av det offentlige, som har ansvar for store felt, til en annen del av det offentlige, som har andre oppgaver. For fylkeskommunen er det i hvert fall slik at det da må bli store kutt i innen videregående skoler, veivedlikehold, gang- og sykkelveier eller noen av de andre ansvarsområdene til fylkeskommunen. Ikke bare til neste år, men i mange år fremover. 

Så kan det hende at fylkestinget i Østfold likevel velger å gjøre det, fordi man vil prioritere å støtte de oppgavene kommunene ivaretar. Men viktig å vite at de da kutter innbyggernes velferd på en del store felt for å få til de ekstra mulighetene på andre felt. Kanskje blir det ikke ny bru til Hvaler, eller nye videregående skoler i Fredrikstad og Halden på en stund. Men slik er jo politikken.

 

Les også

La kommunene beholde «arvesølvet» Østfold Energi