Kommunen må, som plan- og bygningsmyndighet, påse at undersøkelsene som gjennomføres er i tråd med byggesaksreglene og også NVEs egen veileder om kvikklereområder, skriver de i et brev til kommunen.

De viser til til Eks bekymring for om sikkerheten er godt nok dokumentert.

– Selv om tiltaket kan anses som et lite inngrep, vil vi påpeke at peleramming foran foten av en skråning kan medføre en forverring av stabiliteten, står det i brevet, som er undertegnet av en geotekniker i NVEs seksjon for skred og vassdragsavdeling.

– Utredningene som skal gjennomføres må dokumentere at tilstrekkelig stabilitet vil bli ivaretatt i alle byggefaser, påpeker han.

Fikk nei til utsettelse

Fredriksstad Blad har tidligere omtalt planutvalgets klarsignal til at Borg havn kan sette opp en ny brygge på nedsiden av Roald Amundsens fødested på Torp.

Hans Ek (Sp) var skeptisk fordi han hadde lest i Fredriksstad Blad at Gretnes-området er i risikoklasse 5, altså den mest alvorlige, med tanke på kvikklereskred. I saksdokumentene sto det at det aktuelle området hadde klasse 3.

Ek ville utsette saken, men ble nedstemt, og flertallet sa altså ja til byggesøknaden. I saksdokumentene sto det at kommuendirektøren forutsetter at søkeren har brukt en fagkyndig til vurdering, i tråd med NVEs veileder.

Undersøker etter innspill

Hans Ek var så bekymret etter vedtaket at han kontaktet NVE og opplyste om saken, og at administrasjonen anser at det søndre området av Gretnes som trygt for kvikklere. Han ba NVE komme med en uttalelse.

Samtidig ba administrasjonen Borg Havn om å gjennomføre grunnundersøkelser, som følge av innspillene som var kommet inn. Selskapet hadde tidligere vurdert at det ikke var nødvendig, blant annet fordi området er flatt, og tiltaket ikke vil påføre særlig belastning. Det er snakk om peling. Havnedirektør Tore Lundestad har senere bekreftet at de engasjerte et privat selskap til å gjøre slike undersøkelser.

Det er disse undersøkelsene NVE nå ber kommunen om å følge opp.

– Veldig betryggende

Som nevnt var det uklarhet rundt hvilken risikoklasse det er snakk om. Det viste seg at det bare er noen meter fra byggestedet og bort til risikoklasse 5.

– Det er ingen som vet ordentlig hva som er i grunnen der. Det er veldig betryggende at NVE tar saken å alvor, og at den nå er kommet på rett spor, sier Ek til Fredriksstad Blad.

Så er han tilsvarende kritisk til opplysningene som ble lagt frem ved behandlingen, og at planutvalget – med unntak av Frp – stemte ned hans forslag om å utsette saken til det var gjort avklaringer.