Vi må aktivt arbeide for at Fredrikstad skal være en trygg by for alle. Vold i nære relasjoner forekommer i alle samfunnslag og miljøer. Vold og overgrep har et omfang som gjør det til en alvorlig utfordring når det gjelder oppvekstvilkår, samfunnsdeltagelse og folkehelse.

Vold i nære relasjoner omfatter vold utøvd mot partner, barn, og andre familiemedlemmer. Vold kan være mange ulike handlinger, og har til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker andre. Det å være vitne til vold er også å være utsatt.

Mange regner fysisk vold som vold, men vold i nære relasjoner er mer enn slag og spark. Voldsutsatte sier ofte at psykisk vold kan oppleves som verre å leve med enn fysisk vold, som eksempelvis trusler, latent vold – mulighet for at vold kan forekomme, trakassering og kontroll av en annens økonomi. Å være utsatt for psykisk vold kan ha like alvorlige konsekvenser som fysisk vold.

Barn tar skade av vold og overgrep, spesielt når overgrepet blir begått av personer som skulle ha vært trygghet for barnet. Sammenhengen mellom en utrygg barndom og alvorlige helseskader er godt dokumentert.

Basert på omfangsundersøkelser gjennomført de siste årene anslås det at mellom 75.000 og 150.000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Vold i nære relasjoner kan i ytterste konsekvens føre til tap av liv.

Da koronapandemien traff Norge, stengte landet på dagen. Skoler og barnehager lukket dørene, bedrifter permitterte ansatte, og vi fikk beskjed om å holde oss hjemme. En kartlegging fra Kilden kjønnsforskning gjorde på oppdrag fra Bufdir, undersøkte hvilke konsekvenser dette kan ha hatt for vold mot kvinner. Studien viser til en nedgang i antall henvendelser til krisesentre.

Marie Lindén, leder for Krise- og incestsenteret i Fredrikstad uttrykkerbekymringi Fredriksstad Blad 27.08 og 28.11.20. Selv om antall henvendelser går ned, betyr ikke det at behovet har gjort det samme. Mange av instansene som normalt bidrar med å avdekke vold i nære relasjoner har hatt stengt og ikke møtt barn og voksne fysisk. Det gjør det vanskeligere å avdekke nye tilfeller. «Å sitte nærmest innelåst sammen med voldsutøver er en forferdelig situasjon» «Det blir ikke mindre vold i nære relasjoner i krisetider – snarere tvert om»

Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem vi skal ta på alvor.

I 2009 vedtok bystyret kommunen skulle utarbeide en tiltaksplan mot familievold. Hensikten var å forebygge og minske vold.«Kommunen plikter å gi sine innbyggere, herunder voldsutsatte, et forsvarlig tilbud»

Arbeidet ble forsinket, og planen var ikke klar før i 2012. Nå er det 2020 og få tiltak er gjennomført. Nok er nok. Planen må ut av skuffen og tiltak må på plass.

Vi vet at planen skal rulleres/oppdateres i løpet av 2021. Vi mener det må ekstern medvirkning fra eksterne instanser i rulleringen. Det er mange aktører som har mye kunnskap om familievold, som familievernkontoret, barnevern, krisesenteret og politiet.

Vi vet også at eksterne eksperter ikke har vært deltagende i arbeidet med oppdateringen så langt. Derfor dro vi selv til Familievernkontoret i Østfold som arbeider med vold i nære relasjoner. Vi har vært på krisesenteret i Fredrikstad og vært i kontakt med stiftelsen Alternativ Til Vold.

SV vil derfor i arbeidet med oppdatering av planen få på plass følgende:

1. En kommunal koordinator for å samordne tiltakene.

2. Opprette et Alternativ til Vold kontor i Østfold.

3. Animasjonsfilmen Sinna mann skal vises for samtlige 5.-klasser i Fredrikstad. Skolene må ha god nok kompetanse i personalet for å håndtere barnas reaksjoner og tilbakemeldinger på filmen.

4. Forutsigbar og langsiktig avtale mellom Krisesenteret og kommunene Fredrikstad og Hvaler.

Med disse tiltakene vil man både arbeide forebyggende og sikre forutsigbarhet, i tillegg få koordinert og styrket tilbudet. Ingen skal leve i et voldshelvete. Vi skal fortsette arbeidet mot vold i nære relasjoner.