Den siste tiden har det vært oppslag i avisen som jeg opplever er uheldig for Hvaler kommune. Media skal være vaktbikkje og skal formidle fakta til leserne. Men det er galt at det gis inntrykk av at det er uklart hvilke verdier og eiendommer Hvaler kommune har overført til selskapet Borg Havn IKS i forbindelse med sin inntreden i selskapet.

Det er viktig for meg å understreke at det ikke er uklarheter knyttet til dette. Hvaler kommune og Borg Havn IKS har i tillegg til de avklaringer som ble gjort forut for kommunens inntreden i selskapet, også gjennomført en felles kartleggingsprosess i ettertid for å dokumentere hvilke aktiva som inngår i avtalen.

Havnekapitalen på Hvaler ble forvaltet av kommunen før inntreden i Borg Havn IKS. Denne kapitalen (i form av arealer, infrastruktur og lån) ble verdiberegnet, og dannet grunnlaget for avtalen som ble fremforhandlet ved inntreden i det interkommunale selskapet i 2018. En detaljert gjennomgang av avtalegrunnlaget ble senere foretatt med bistand fra Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS for å klargjøre kapitalinnskuddet, og det ble utarbeidet et vedlegg til avtalen.

Prosessen har vært god med tett dialog mellom kommunen og Borg Havn IKS, og politikerne på Hvaler vedtok disse vedleggene i juni 2020. De viser en oversikt over hvilke faste eiendommer, hvilke deler av faste eiendommer, og hvilke rettigheter i fast eiendom som er omfattet av Hvaler kommunes kapitalinnskudd. (Dette er de omtalte vedleggene, som nå er vedtatt og i orden.)

Det er helt legitimt å mene at vi ikke skulle gått inn i avtalen. Men da må man fremme det i kommunestyret, ikke i Fredriksstad Blad.

Alle vedtak og oversikter ble fremlagt for Østre Viken kommunerevisjon i Eierskapskontroll gjennomført i 2020 på bestilling av Hvaler kommunestyre og ligger tilgjengelig for alle på Hvalers hjemmeside.

Borg havn er et interkommunalt selskap som Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommuner eier. Alle inntekter går tilbake til havnekapitalen som brukes til å vedlikeholde og bygge ut havnene i de tre kommunene på den måten politikerne mener er til det beste for næringsliv og innbyggere.

Jeg har stor tro at vår inntreden i Borg havn vil gi oss mye bedre havneforvaltning enn det vi evnet på egen hånd, i lys av at det er et veldig krevende område å forvalte. Kanskje spesielt her på Hvaler der havn berører veldig mange. Havnesaker er ofte komplekse og kan være opphav til lokale konflikter. For å få en rettferdig og riktig forvaltning mener jeg det er en fordel å ha en stor aktør med mye kompetanse og ressurser.

Borg havn styrer havnene på Hvaler etter vår havneplan som er vedtatt av politikerne. I dette ligger det blant annet bestemmelser som sier at det er fastboende og næring som står først i prioritering når båtplasser skal tildeles og at havnene skal forvaltes til det beste for innbyggere. Det er vi som bor på Hvaler som eier Hvaler kommunes kaier og brygger, og Borg havn vil ta vare på og videreutvikle disse til glede for alle.

Borg havn er en god tilrettelegger for næringslivet og jobber nå for å videreutvikle fiskerihavna i Utgårdskilen. Papperhavn, Skjærhalden og Vikerhavn er også havner som det legges gode planer for fremtidens næringer og båtplasser.

Politikerne på Hvaler har styring gjennom planverk og reguleringer og eierskapskontroller. Vi vil også ha en aktiv og konstruktiv oppfølging av Borg Havn sitt forvaltningsansvar i Hvaler gjennom gode eierskapsplaner og kommunens plass i styrende organ for selskapet, og jevnlige eiermøter. De tre ordførerne i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler sitter i representantskapet og vedtak her krever tilslutning fra samtlige medlemmer.

Noen påstår at vi har gitt fra oss havnene. Det er en svært tabloid uttalelse som er direkte feil. Avtalen med Borg havn er svært god for oss som en liten havnekommune. Et samlet kommunestyre (unntatt Sp) stemte for avtalen i 2017. Det er helt legitimt å mene at vi ikke skulle gått inn i avtalen. Men da må man fremme det i kommunestyret, ikke i Fredriksstad Blad.

Et slikt forslag krever også at det må finnes inndekning på drift og den summen som Hvaler kommune subsidierte sin egen havneadministrasjon med den gang vi forvaltet havnene selv. Summer som tilsvarer en sykepleierstilling eller en lærerstilling ble overført hvert år fordi havn gikk med underskudd (med unntak av et par år).

Som folkevalgte skal vi velge løsninger som er bra fra for alle, fordele goder rettferdig og bygge samfunnet. Når folkevalgte undergraver dette målet med feilaktige uttalelser i avisen, fører det til splittelser og bygger oppunder misforståelser om hva Borg havn er og gjør for Hvaler. Det er ingen tjent med. Aller minst vi som bor på Hvaler.

Borg havn gjør samme jobben som Hvaler kommune gjorde tidligere, samtidig som vår havnegjeld er slettet, vi slipper å subsidiere havn og vi får regulert, bygget og vedlikeholdt de bryggene og kaiene som er innbyggernes eiendom.

Nå planlegges det for fremtidens fiskerinæring i Utgårdskilen, med satsing på vekst og arbeidsplasser. Vi har full innsikt og tilgang til å spørre om enkeltsaker og bidra i havneutviklingen. Vi skal jobbe for å styrke havnesamarbeidet ytterligere slik at innbyggerne blir hørt og lyttet til gjennom god planlegging og aktivt eierskap.