I et leserbrevi onsdagens avis tar Kjell Arne Græsdal for seg flere samferdselsoppgaver hvor han etterlyser en høyere prioritering av oppgaver i vår region. Han minner om at vi utgjør Norges 5. mest folkerike region og at våre behov for samferdsel stadig blir utsatt og at gamle løfter brytes.

Det er flott at han innfører regionbegrepet i jernbanedebatten. Men skal man forvente å bli behandlet som en region, så må man også opptre som en region. Når det gjelder jernbane, fremstår Fredrikstad og Sarpsborg overhodet ikke som én region. Hver by tenker kun på hva som er best for seg og sitt. Ikke bare er denne regionen Norges 5. største, men den er også Norges port til Europa, både for gods- og persontrafikk. Dette nevner ikke Græsdal og dermed blir jernbanedebatten mangelfull.

Dersom Bane NOR sine planer om kun å føre dobbeltsporet frem til Seut blir gjennomført, er det stor mulighet for at Fredrikstad blir en endestasjon for Intercity. Er det ok? Er det kun pendlertrafikk til Oslo som er viktig?

Jeg er enig i at Grønli som kollektivknutepunkt passer ypperlig. Græsdal har mange gode tanker om økt bruk av kollektivtrafikk. Men det er bare buss som er i fokus. Jernbane, eller Intercity, slik den har vært planlagt, vil ikke fungere som et lokalt kollektivtilbud. Det vil være svært få lokale reisende fra sentrum til sentrum.

Hva med alt som ligger imellom? Her vil ikke Intercity stoppe, men det er her arbeidsplassene, kjøpesentrene, dels boliger og mye annen aktivitet foregår. Dersom man snakker om å styrke regionen, så er et godt internt kollektivtilbud en absolutt nødvendighet. Og her kan jernbanen spille en viktig rolle. Få mer lokaltrafikk vekk fra veiene og avlaste RV 109. Utvikling av en regional metro basert på eksisterende skinner med oppjustering (blant annet krysningsspor) av de gamle stasjonene kan da umulig koste 17 milliarder, noe Bane NOR tidligere har oppgitt. Det er her vi må etterlyse tallene.

Med en slik metro vil det passe utmerket med et kollektivknutepunkt på Grønli. En lokal metrostasjon på Grønli bør ikke være så voldsom, mer som en T-bane stasjon i Oslo og skinnegangen ligger jo der. En verdensby må jo ha en bymetro.

Græsdal nevner at Jernbaneforum Øst har sendt 32 spørsmål til Bane NOR. Jeg kjenner ikke disse spørsmålene, men jeg har notert meg at leder av Jernbaneforum Øst har uttalt at hun absoluttikke støtter en nyvurdering av jernbane gjennom Østfold. Slike absolutte krav er det kanskje ikke så taktisk å frembringe. Vi vet at samferdselsministeren med støtte av sine partifeller i Viken ønsker en ny utredning. Da hjelper det ikke så mye med 32 spørsmål til Bane NOR.

Når sentrale myndigheter, mer eller mindre, skrinlegger dobbeltspor gjennom byene, så må de ha andre tanker om fremføring av gods og raske utenlandsforbindelser. Dette kan ikke vente i all evighet. Plutselig så har man en løsning hvor Fredrikstad er satt på et sidespor (bokstavelig talt).

Jeg opplever at mange i Fredrikstad er mer opptatt av alt som er feil og klager på dårlig behandling. Jeg opplever også at Sarpsborg er mye mer fremoverlent og aktive og samarbeider med svenske myndigheter og Viken. Hva er Fredrikstads rolle i dette arbeidet? Hva med å opptre som en region sammen med Sarpsborg, komme med innspill og være en aktiv deltager i planer og valg av løsninger?

Det handler om å finne den beste, mest miljøriktige, mest næringsvennlige og fremtidsrettede løsningen for hele Nedre Glomma-regionen og da må det samarbeides.