Lise Mette Paulsen, det du påstår i ditt svar til Roger Johannessen, stemmer over hodet ikke med hvordan det praktiseres ved NAV Fredrikstad. Sosialtjenesteloven du henviser til, er ganske grei, og bør ikke by på de helt store utfordringene. Utfordringer får du derimot hos NAV Fredrikstad. NAV Fredrikstad behandler ikke søknader om økonomisk hjelp i tråd med gjeldende regelverket - om regelverket det er henvist til her er sosialtjenesteloven.

Regelverket brytes av NAV-ansatte allerede i vurderinger som gjøres for å kunne behandle en søknad. NAV krever blant annet dokumentasjon NAV rutinemessig ikke kan etterspørre - ikke uten å spesifisere hva de trenger for å kunne behandle søknaden.

Men om du ikke leverer etterspurt dokumentasjon, er avslaget på søknaden et faktum.

«Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.»

Videre står det: «Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer»

Jeg - og mange med meg - vet at formålet ikke blir tatt hensyn til når det søkes om økonomisk støtte. NAV har verken bidratt til sosial eller økonomisk trygghet. NAV har heller vært den som har ødelagt nettopp det.

Man kan undre seg hvordan NAV får så mye mer ut av ytelsene enn du selv klarer.

NAV har heller ikke fremmet overgang til arbeid, sosial inkludering eller aktiv deltagelse i samfunnet. I motsetning velger heller NAV Fredrikstad å stoppe ytelsen - tilbake i tid - som i mitt tilfelle. Noe overgang var det ikke snakk om her. Nå skal jeg visst leve på luft, og luft. Likeverd og likestilling, samt å forebygge sosiale problemer, synes å være fremmedord hos NAV Fredrikstad.

Det virker i motsatt fall som NAV leter i lovverket etter paragrafer som gir NAV «rett» til å gi avslag - selv på en godt dokumentert og høyst reell og aktuell søknad.

NAV fremmer heller ikke selvhjelp og selvforsørgelse. NAV ser ikke morgendagen, og tar ikke hensyn til at hjelpen de kunne velge å yte i dag, kan ha stor betydning for morgendagen - eller hvilke ekstra påkjenninger morgendagen kan gi ved ikke å hjelpe. NAV sier at de ikke dekker gjeld, og i alle fall ikke privat opparbeidet gjeld. Er ikke det aller meste av gjelden vår privat opparbeidet? En regning som ikke kan betales til forfallsdato, blir privat opparbeidet gjeld - som ikke NAV tar hensyn til. Gjelden vil derfor vokse og vanskeligere å betale. Deretter inkasso, så går veien som ender i utleggstrekk - kanskje opp til flere. Dette får mange konsekvenser. Nå er du ikke lenger kredittverdig. Følgene av det, er at du for eksempel ikke kan/får refinansiere, bytte telefonleverandør, bytte strøm og forsikring m m. Alt dette kunne vært unngått om NAV hadde sett på søkerne som likeverdige mennesker, og vurdert hver enkel søker individuelt ut fra situasjonen og behovet.

NAV henviser kanskje ikke til å benytte kreditt eller og ta opp lån til å sørge for livsopphold, men har du hatt noen dialoger med NAV, samt sendt inn en søknad eller flere, blir en stor andel av mennesker mer eller mindre tvunget til å benytte seg av kreditt, og/eller ta opp lån (hvis de får) til å kjøpe det høyst nødvendige, samt betale privat opparbeidet gjeld - som er et resultat av kortere eller lenger tid uten penger, eller for lite penger. Alt dette som et resultat av sykdom, nedsatt arbeidsevne eller at du av andre årsaken har blitt tvunget inn i NAv-systemet, da dette er det eneste systemet.

Ny tittel som «naver», og et nummer i systemet.

Når du har brukt kreditten og snudd alle stenene for løsninger, søker du kanskje igjen økonomisk støtte hos NAV. Du setter om tallene og regnestykket - hva som kommer inn, utgiftene og eventuelt utleggstrekk.

Søker har tatt for seg reelle utgifter i søknaden - satt opp utgifter som faktisk må betales. Når man så mottar et vedtak fra NAV Fredrikstad, kan det se ut som du har mottatt vedtaket til noen andre. Regnestykket NAV har satt opp, likner sjelden på eget oppsett. Man kan undre seg hvordan NAV får så mye mer ut av ytelsene enn du selv klarer.

Forklaringen er at NAV ikke tar med faktiske utgifter i utregningen. De tar faktisk ikke hensyn til utleggstrekk og andre faste utgifter. NAV påpeker for n`te gang at de ikke dekker….. bla bla bla. NAV vurder ikke den enkeltes behov konkret ut fra reelle utgifter vedkommende opplyser å ha jf Sosialtjenesteloven.

Du er ikke mer verdt en meg - men jeg er ikke mindre verdt en deg heller!

I tillegg kan NAV også nekte å hjelpe om de mener at vedkommende har mulighet til å frigi litt kapital ved å selge egen bolig. Da kan vedkommende kapital til overs til og kunne betjene livsopphold og gjeld. NAV Fredrikstad har også avslått søknad om å få dekket strøm og kommunale avgifter, og begrunnet det med at vedkommende kan selge hjemmet sitt, og da betale det hun skylder. Vedkommende har i tillegg billigere husleie på eid bolig enn NAV noen gang kommer til å finne til denne personen ved et eventuelt salg

I sosialtjenesteloven står det også at NAV skal utrede hjelpebehovet sammen med mottaker av tjenesten. Det skjer nok heller sjelden eller aldri. Jeg har ingen tall som støtter det utsagnet, men det er uansett altfor mange der ute som opplever at NAV aldri har gjort noe som helst i samarbeid med den som søker.

I NAV Fredrikstad benyttes ord som; du må gjøre, møte opp, skrive,… hvis du skal få innvilget....du må gjøre som vi.... hvis du forventer..... Du må levere.... hvis du skal ha en sjanse om å få...... Ikke én eneste gang har NAV spurt hvem, hva eller hvor i et forsøk om å sette seg inn i en annens situasjon. Ikke én eneste gang har NAV gitt undertegnede råd eller veiledning, eller hvilke muligheter som finnes og som passer til min helsesituasjon - eller hvilke muligheter som finnes generelt.

NAV er de som bestemmer hva den enkelte må gjøre, hvilket arbeidsrettet tiltak, hvilke kurs, utprøving eller ikke, når du er syk, og når de mener du ikke er syk lenger. Tjenestemottaker har ingenting å stille opp med i så henseende. Alt bestemmes over hodet på en. Den syke får ingen reell mulighet til å bli bedre. Helsen kan fort bli verre i samhandling med NAV.

NAV har kun fokus på arbeidsrettede tiltak - uansett helse. De har ett mål, og kun ett. Målet har ikke NAV kommet frem med i fellesskap med vedkommende, og målet tilhører NAV - ikke det mennesket målet er rettet mot.

NAV Fredrikstad mangler noe vesentlig her. NAV har ikke riktig fokus, og har ikke mennesket de skal hjelpe i fokus. NAV virker rett og slett ikke interessert i å hjelpe. NAV Fredrikstad ser ikke dine interesser, dine muligheter, dine mål eller din helse. Du blir ikke hensyntatt i spørsmål som gjelder deg selv, og de kan få deg til å føle både liten og ubetydelig.

NAV bestemmer når det er på tide å bli frisk, og de bestemmer når du er frisk nok til å begynne å jobbe igjen. Bestemmelsen settes gjerne ved at de videre utbetalinger. Hvor langt skal dette gå? Hvor stor makt skal NAV få tillatelse til og utøve?

Hvor tok de grunnleggende verdiene veien - verdier de aller fleste av oss har iboende? Hva har skjedd med holdningene i NAV-systemet? Når ble det feil å møte medmennesker med respekt - uansett årsaken til at vedkommende mottar ytelse fra NAV?

Du er ikke mer verdt en meg - men jeg er ikke mindre verdt en deg heller!