Vidar Schei i Fellesforbundet skriver i et innlegg 4. mars blant annet om de nye reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) og NAVs praktisering av regelverket. Her er det flere momenter vi ønsker å kommentere.

Schei skriver at NAV praktiserer det nye regelverket altfor strengt, og «at de aller fleste som har mistet ytelsen kunne fått forlengelse». Det er vi uenige i. I 2018 innførte politikerne en innstramming i regelverket, og dette betyr at noen som tidligere ville fått ytelsen ikke lenger får. Vi har både i forkant av, under og etter at dette nye regelverket kom, vært i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om hvordan vi skal forstå regelendringen og hvordan vi skal praktisere den.

Når politiske myndigheter har tatt en beslutning, er det vår jobb å følge den slik at sakene behandles i tråd med regelverket.

Det er likevel ingen automatikk i at NAV gir avslag på forlengelser av AAP utover ordinær periode. Det gjøres en grundig vurdering av hver enkelt sak, hvor både NAV-kontoret og NAV Arbeid og ytelser er involvert. Tall fra NAV Klageinstans viser at det i perioden 2016-2018 er blitt en stadig lavere andel saker som omgjøres på dette området. I samme periode er det blitt flere klagesaker. Det tilsier at kvaliteten på saksbehandlingen i NAV Arbeid og ytelser er god.

Videre skriver Schei at «NAV går ut og skryter av hvor mange de nå ‘slipper’ å gi arbeidsavklaringspenger». Vi undrer oss over hva han legger i dette og i hvilken sammenheng han mener NAV skal ha skrytt av dette.

Vi må også kommentere at det ikke er riktig at man nå får «dagpenger kun på bakgrunn av siste årets inntekt, og ikke et gjennomsnitt av de siste tre årene», slik Schei skriver. Hva endringene i dagpengereglene fra 1. jan. 2019 gikk ut på, står beskrevet her: nav.no/544114.cms .

Schei skriver også at all kontakt med NAV skjer digitalt. For mennesker som sliter med økonomi, arbeid eller bolig, er det fremdeles fullt mulig å få snakke med en veileder på NAV-kontoret eller ved vårt kontaktsenter på telefon. Ved møter på NAV-kontoret må som hovedregel alle ha en avtale, slik at både veilederen og brukeren kan stille forberedt. Dette mener vi gjør møtene bedre.

For oss er det viktig med både god kontakt og god dialog med våre brukere. Dette er et av våre hovedmål, og noe vi jobber kontinuerlig med å forbedre. NAV kan alltid bli bedre. De som opplever dårlig service må melde fra til oss slik at vi kan lære og forbedre oss. Hvis man derimot er misfornøyd med regelverket, er det andre enn NAV som må adresseres. Når politiske myndigheter har tatt en beslutning, er det vår jobb å følge den slik at sakene behandles i tråd med regelverket.