De siste årene har Fellesforbundet i Fredrikstad hatt mange negative opplevelser med NAV. Våre medlemmer kommer til oss når de er i sårbare situasjoner, når de har blitt syke, skadet, mistet jobben, blitt permitterte, er i ulike livssituasjoner, og trenger hjelp. Hjelp til å søke om bistand og økonomisk hjelp i fra NAV. Ettersom all kontakt med NAV skjer gjennom innlogging via nett, velger mange å bruke oss for hjelp opp mot NAV. Som oftest når vi har bistått med å få sendt av gårde søknader, tar det ikke lang tid før vårt medlem mottar avslag. Noen ganger kan en lure på om de på NAV i det hele tatt har rukket å lese over søknaden, før avslaget har kommet.

Det er påfallende ofte at saksbehandlere uten medisinsk kompetanse underkjenner fastlegenes beskrivelser og vurderinger av sykdommer og plager som årsak til funksjonsnedsettelse og nedsatt arbeidsevne. Hvordan kan dette være praksis i NAV? Setter de seg over legenes vurderinger? Hvorfor reagerer ikke legestanden på denne umyndiggjørelsen?

De ansatte i NAV er så styrt av føringer fra sittende regjering, at det er målstyringen og resultatene som er viktigere enn enkeltmenneskenes vel og ve. NAV er i mange tilfeller ikke det sikkerhetsnettet som det opprinnelig var tenkt å være. Nå har det blitt et byråkrati og en klagebehandlingsinstans fremfor noe annet. Det gjør sårbare mennesker dårligere, og tvinger mennesker som av ymse grunner har havnet utenfor A4-livet, inn i en negativ sirkel som bare gjør hverdagen verre og verre.

I det siste har vi sett en økende tendens der arbeidsgiver bestrider arbeidstakerens sykemelding, og dermed utbetaler ikke arbeidsgiver lønn for de 16 første dagene, og NAV stopper sine utbetalinger. Uten å varsle den berørte arbeidstaker, uten å kontakte fastlegen som har skrevet sykemeldingen. At en arbeidsgivers tvil om en sykemelding er mer verdt for NAV enn legers erklæringer om helsetilstanden til sin pasient, sier ganske mye om vurderingene til NAV.

Fellesforbundet i Fredrikstad sin kritikk går ikke på de ansatte i NAV. De gjør så godt de kan innenfor de rammer som er gitt fra myndighetene. Nei, dette er en villet politikk diktert av den sittende regjeringen. Dermed får de NAV-ansatte klare føringer i fra toppledelsen i NAV, som igjen har fått disse av Erna Solbergs ministre og våpendragere. Vårt hovedpoeng er at disse «nye» retningslinjene «fra oven», går utover mange med alvorlige helseproblemer, går ut over allerede sårbare personer, personer som skulle fått vår hjelp og bistand. Ikke bli trykket enda lenger ned i møkka!

NAV praktiserer det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger altfor strengt og at de aller fleste som har mistet ytelsen, kunne fått forlengelse. Her går NAV ut og skryter av hvor mange de nå «slipper» å gi arbeidsavklaringspenger, her sparer de x antall millioner. De sparer ingen ting, de skaper sosialklienter, de skaper fattigdom. Da må man ofte for eksempel selge boligen før hjelp vil bli gitt. Folketrygdytelser har ikke slike krav innebygget i seg. NAV skaper problemer for en hel masse mennesker som kunne bidratt med sin restarbeidsevne, mange blir ufør i stedet. De skaper tapere.

Politikernes intensjon med nytt regelverk var en effektivisering av avklaringsløpet, at NAVs tiltak skulle bli mer treffsikre og at det skulle bli slutt på at mange går lenge uten oppfølgning. Dette er budskapet i forarbeidene til nytt regelverk. Her har NAV bommet totalt.

Dette NAV-regimet går utover de svakeste, de som er blitt syke av fattigdom, av å ha slitt seg gjennom et langt liv med vanskelig oppvekst, overgrep og vanskjøtsel, tunge omsorgsbyrder for funksjonshemmede barn eller syke og pleietrengende foreldre, eller av et langt og hardt liv med tunge, manuelle yrker og liten frihetsgrad i arbeidet.

I en tid med innstramninger, er det lettest å ta fra de svakeste. Siste nytt fra NAV nå, er innstramninger i dagpengeberegningene. Dette ser ut til å gi mindre dagpenger til personer som har hatt reduksjoner i sin inntekt det siste året. Du får nå dagpenger kun på bakgrunn av siste årets inntekt, og ikke et gjennomsnitt av de siste tre årene.

Måten NAV i dag behandler innbyggerne på, er uverdig og ikke i tråd med intensjonene i Folketrygdloven. Det går utover de svakeste og er en trussel mot velferdsstaten. Regjeringens politikk bidrar til at folk blir sosialklienter. NAV gjør folk syke. Dette kan vi takke arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp) for.