I disse dager ligger det en søknad om erverv av en konsesjonspliktig skogeiendom på bordet til primærnæringsutvalget i Fredrikstad kommune. Narnteskogen, som dette handler om, er en vakker gråor- og heggeskog som ligger langs Glomma mellom Nabbetorp og Selbak.

Arealet det nå søkes konsesjon på, er del av en rekke eiendommer som er solgt fra selskapet Tomteutvikling AS til Arca Nova, og ny eier opplyser i konsesjonssøknaden at videre plan for eiendommen er nåværende bruk.

Konsesjonen er en formalitet, og det foreligger ingen planer om å gjøre noe her i dag. Området er uregulert i kommunenplanens arealdel, men er avsatt til turdrag. Det er også definert to hensynssoner: friluftsliv og kulturmiljø. En eventuell reguleringsplan med boligformål ville brutt med arealplanens bestemmelser for området. Kommuneadministrasjonen mener derfor området er tilstrekkelig ivaretatt, men kanskje vi trenger mer vern?

I følge Miljødirektoratets Naturbase er Narnteskogen et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved Glomma i Fredrikstad. Et viktig område for fugl og insekter. Skogen er i ferd med å utvikle gammelskogspreg med økende død ved mengde. Området må ses i sammenheng med Lisleby på andre siden av elva. Et av få steder i kommunen hvor det er “intakt” skog på begge sider av elva og området er dermed en del av et større helhetlig område. Totalt sett vurderes derfor skogen ved Narnte til svært viktig.

Ytre påvirkning på skogen omtales i Naturbasen som Glommastien, som går gjennom området, hogstinngrep og generelt utbyggingspress. En utvikling av området i retning av park med flere stier og mer ferdsel vil kunne være kritisk for naturmangfoldet.

Mange kan kanskje se på området i dag som både unyttig og uryddig med nedfallstrær og søppel i form av rester og ruiner etter fortidens teglstensindustri. Det kan nok stemme at området er litt stemoderlig behandlet, men samtidig er det et svært viktig naturområde og en rekke kulturminner fra teglverkshistorien i byen befinner seg her som et åpent og levende museum satt i stand av frivillige over tid.

Bymiljølista er bekymret for press på området, og vi skal følge eventuelle planer om utvikling nøye. I samtaler med Arca Nova kommer det frem at de ønsker å utvikle området på lengre sikt med en sti. De ønsker det som et friluftsområde og en ressurs for boligene i nærheten. De presiserer også at de ønsker god dialog med kommunen og politikerne, og det skal vi følge opp.

Kanskje det er på tide at Fredrikstad kommune aktivt sikrer viktige bynære grøntarealer og naturområder som Narnteskogen og Mørkedalsskogen, ved å kjøpe dem eller gå inn og regulere dem enda strengere, for på best mulig måte ivareta historie og natur?