Fredrikstad Høyre skriver på hjemmesiden sin at næringspolitikk er en av partiets hjertesaker. Det heter:

Høyre vil føre en næringspolitikk hvor vi ønsker å legge til rette for et lokalt næringsliv som skaper nye og trygge arbeidsplasser. Videre vil vi skape forutsigbarhet og aktivt jobbe for offentlige og private arbeidsplasser i Fredrikstad.

I Fredrikstad bystyres møte 11.02. var blant annet følgende tre reguleringsplaner til behandling: detaljregulering for Veumbekken-Holmen, detaljregulering for Marnet Marine Park og detaljregulering for Offisersporten.

Planen for Veumbekken-Holmen omfatter åpning av Veumbekken og vil være et utvilsomt løft for området.

Planen for Offisersporten er å etablere en tiltrengt dagligvareforretning i et område som er avsatt til bebyggelse. Området er for lengst «ødelagt» av annen bebyggelse, slik at siktlinjer mv. er gått tapt for lenge siden. På Marnet har planen vært å legge til rette for utvidet småbåthavn med molo/bølgebryter, egnet næringsvirksomhet og 80 fritidsleiligheter.

I bystyret 11.02. stemte Høyre mot alle tre reguleringsplanene.

La meg illustrere med et eksempel fra Marnet-saken hva Høyres angivelige forutsigbarhet går ut på: Høyre har i planutvalget vært med å på legge føringer for omfanget av den planlagte utbyggingen, noe utbygger har innrettet seg etter. I planutvalget for to uker siden støttet Høyre forslaget til reguleringsplan. Det skulle bare mangle. Men i bystyret hadde Høyre ombestemt seg.

Høyre forutsigbart næringsparti? Dere næringslivsaktører som ønsker å få til noe i Fredrikstad, har nok for lengst fått med dere at svaret på det er nei.