27 november skriver Fredriksstad Blad at Næringshagen Østfold har fått i oppdrag å øke kompetansen på skogbasert bioøkonomi, og bruk av tre i byggebransjen i Østfold. Ifølge Prognosesenteret byggevarestatistikk føres 68 prosent av boligene og 30-40 prosent av alle andre typer bygninger i Østfold opp i tre som hovedmateriale. Resten føres opp i andre hovedmaterialer, eller som kombinasjon av flere materialer. Markedet for boligbygg er allerede monopolisert, nå kan det se ut som resten av markedet står for tur.

Næringshagen Østfold (NHØ) er en del av Næringshagene i Norge, som skal bidra målrettet til regional næringsutvikling. Hovedfinansieringen til Næringshagen Østfold kommer fra staten. For markedssatsingen på tre som byggemateriale kommer sannsynligvis også en del av finansieringen fra Innovasjon Norge og Mat- og Landbruksdepartementet. Interreg-prosjektet «The Bioeconomy region» har kort fortalt som mål å arbeide målrettet for å styrke bedriftene i skog- og treindustrien og bidra til kommersialiseringen av biobaserte produkter i samfunnet.

I sum skal effekten være at flest mulig bygg føres opp i materialer fra treindustrien, ved å bruke skattebetalernes penger på markedsbearbeiding. Hele denne satsingen bygges opp ved å skape en forestilling om at det er kompetansemangel på å bygge i tre, og at det eneste miljøansvarlige valget er å bygge i tre. Det kan se ut som det gjennomføres som et partnerskap mellom kommersielle næringsinteresser fra skog- og treindustrien på den ene siden, og offentlige myndigheter på den andre.

Det er også trist å lese at Næringshagen Østfold mener det er viktigere å fremme tre som byggemateriale enn å bidra til innovasjon og utvikling av hele leverandørindustrien i Østfold.

Globalt står byggevareproduksjonen for ca. 40 prosent av utslippene fra byggsektoren, mens andelen er 14 prosent i Norge. Dette viser at Norske byggevareprodusenter er miljøbevisste, og skaper små og store miljøinnovasjoner hver dag. Grunnpremisset for denne gode utviklingen er at markedsmekanismene fungerer, oppleves rimelige, er forutsigbare og transparent. En politikk som skaper et monopol, og begrunner dette med forestillinger om materialenes egenskaper og ikke på faktabasert kunnskap bremser den positive utviklingen. Det er ødeleggende for industribedriftene som konkurrerer om leveransene til byggenæringen i Østfold, og det lover dårlig for en variert, robust og innovasjonsorientert industri i regionen.

Økologisk bærekraft

Anders Johansen, daglig leder i Næringshagen Østfold, sa under seminaret at tre har åpenbare klimafordeler, og at bygninger i tre lagrer karbon. Det han imidlertid ikke sa er mer interessant; Såkalt karbonlagring tas ikke med når man analyserer et byggs livsløp, årsaken er like enkel som fotosyntesen; (1) Alternativ bruk av tre er å la det stå i skogen som karbonlager (2) tre brennes og gir CO2-utslipp ved slutten av livsløpet. 80 prosent av den nordlige skogens karbon er i rotsystemet og skogbunnen (Stenseth & Ohlson, Nordskogen må vernes) og frigjøres i realiteten ved industriell skogdrift, det følger altså ikke med fra skog til trebygning. I Miljødirektoratets rapport Skog som biomasseressurs drøftes et scenario med øket hogst, der Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har gjennomført en studie som viser at 50 prosent øket hugst reduserer skogens CO2-fangst med om lag 7 millioner tonn CO2 pr. år over resten av dette århundret. Forsker Bjart Holtsmark (SSB og CREE) publiserte en artikkel i Aftenposten Viten i mars 2016 som drøfter dette mer detaljert.

Det er altså ikke vitenskapelig grunnlag for å si at et byggemateriale er mer klimasmart enn et annet, derfor er det feil å skape en politikk som i realiteten legger grunnlaget for monopolisering i byggmarkedet.

Kunnskapsgrunnlaget om byggematerialer og klimagassutslipp

Østfoldforskning gjennomførte en vurdering av LCA-studiene i sju prosjekter (OR 42.18) i 2018, der man fant flere store feilkilder. Blant annet at betongmengden i dekkesystemene var 67 prosent for høyt, dermed er utslippene også overvurdert. I debatten om regjeringskvartalet sa Sigrid Strand Hansen (Asplan Viak, Aftenposten, april 2018) «En ukritisk og direkte overføring av miljøberegninger fra ett prosjekt over til et annet, er ikke riktig fremgangsmåte».

Det miljøambisiøse boligprosjektet VIVA i Göteborg ble nettopp tildelt prisen for Årets miljøbygg i Sverige (Sweden Green Building Awards 2019). Østfoldbedriften Kynningsrud AS har levert miljøoptimaliserte betongelementer som gjorde det mulig å realisere prosjektet.

I august 2019 publiserte Østfoldforskning en ny rapport som viser at det er små forskjeller mellom byggematerialene når man gjør helhetlige vurderinger av bygg, altså kunnskapsbaserte analyser. NHØ tar altså feil når de mener tre er svaret på klimautfordringene, man trenger ikke gå lenger enn til Norges Naturvernforbund for å se at NHØ er urimelig selektiv i sin kommunikasjon ut til samfunnet.

Det er trist å lese at Næringshagen Østfold ikke forstår at næringsutvikling der miljøforbedringer er i fokus må være kunnskapsbasert, ikke basert på forestillinger om byggematerialenes miljøegenskaper. Det er også trist å lese at NHØ mener det er viktigere å fremme tre som byggemateriale enn å bidra til innovasjon og utvikling av hele leverandørindustrien i Østfold.