Viken fylkeskommune (Vfk) og Fylkesmannen i Oslo og Viken (FM) har begge lagt inn innsigelser på Fredrikstad kommunes forslag til omregulering av et areal fra LNF til næringsareal. Det dreier seg om ca. 40 mål mellom FREVARs og Batterireturs anlegg i dag. Mot øst er grensen i sjeteen (moloen) som er bygget en gang på 90-tallet. Begrunnelsen fra Fredrikstad kommune er at det er behov for mer areal på Øra til videre utvikling av Øra som næringsområde.

Fylkesmannens begrunnelse for innsigelsen ser jeg todelt og som godt overensstemmende med fylkeskommunens innsigelse. Det ene er at området er viktig som et «leveområde» og til og med som et potensielt «leveområde» med tanke på rødlistede planter. Det andre er utbygging i strandsonen hvor det pekes på at kommunen kan bryte plan- og bygningsloven ved å la området bli utbygget med industri.

Både Vfk og FM ivaretar det de er gitt i oppdrag å vurdere: Bruk av arealer. Det er virkelig interessant å se at to offentlige institusjoner uttaler seg om det samme temaet omkring arealutnyttelse og miljø med omtrent de samme argumenter. Det må være dårlig ressursutnyttelse! Det som ikke blir vurdert, er konsekvensen ved ikke å benytte arealet til industri. Dette dreier seg om arbeidsplasser innenfor et felt hvor Øra i dag er ganske unik i norsk målestokk.

Fredrikstad og Øra har antagelig den største samling av gjenvinningsbedrifter, altså sterkt miljøforbedrende virksomheter. En ytterligere forsterkning av dette industrimiljøet vil styrke nedre Glomma som det viktigste miljøsenteret i Norge. I tillegg er det opplyst at en mulig etablering av et anlegg for dekomponering av litium-ionbatterier fra elbiler og et sorteringsanlegg for husholdningsavfall vil bidra til mindre ressursbruk gjennom gjenvinning, resirkulering, bedre utnyttelse av råvarer og mindre behov for deponi.

Denne type hensyn tar ikke innsigelsene fra de offentlige instanser i betraktning, men ser det svært snevert, kun ut fra én synsvinkel. Fredrikstad kommune har et større ansvar. Den skal både ta vare på og utvikle natur og arbeidsplasser. Dette har kommunen klart på en fin måte på Øra. De statlige og fylkeskommunale myndigheter ser helt bort fra at verdiskaping og arbeidsplasser ikke kan neglisjeres, men må vurderes i forhold til verdien av de miljømessige aspekter.

En havn må nødvendigvis ligge i strandsonen (det virker nesten slik at det er nødvendig å si det).

Jeg savner også å få noen signaler fra fylkeskommunen om regional utvikling. Hvis innsigelsene fører frem, står to etableringer i fare for ikke å bli gjennomført i Fredrikstad. Og hva da med den regionale utvikling hvor Østfold fylkeskommune for ca. tre år siden sa at det måtte tilføres 6000 nye arbeidsplasser i det gamle fylket. Det henger ikke sammen hindringene som en innsigelse skaper og mål om regional utvikling med økt sysselsetting.

Arbeidsplasser og verdiskaping som vi er helt avhengig av, er også sårbare på lik linje med sårbar natur. FM og Vfk som overordnede instanser med innsigelsesrett uttaler seg kun om den sårbare naturen og ikke om arbeidsplasser og verdiskaping. Dette gir et uheldig bilde når det skal gjøres en helhetlig vurdering.

FM bringer strandsoneproblematikk inn i sin innsigelse. Hvor skal hindringer for nyetableringer ende? Øra er også et havneområde. Borg Havn og industrimiljøet er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne benytte sjøveis transport. Kort vei mellom industri og havn er i mange tilfeller en nødvendighet og hele tiden en fordel for verdiskapingen. Havn må nødvendigvis ligge i strandsonen (det virker nesten slik at det er nødvendig å si det).

Således har dette samarbeidet skapt og utviklet Øra til å bli et industriområde med grense til et naturområde som også er unikt. Dette må tas vare på. Store deler av dagens Øra er utfyllingsområde og har vært det i årtier. Dette er gjort helt bevisst for å skape et næringsområde med nær tilknytning til havn. Det viktigste FM kan gjøre i denne sammenheng er å stille seg sterkt positiv til at havnen kan utvikles videre for å skape enda bedre grunnlag for å frakte gods på skip fremfor på land med tog eller bil.

Etter min mening er det denne gang helt nødvendig å ta mest hensyn til utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping for dette området som nærmest er en del av næringsområdet allerede.

Forfatterens bakgrunn

Prøitz har skrevet innlegget som privatperson.

Hans politiske engasjement:

Styreleder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og styremedlem i FREVAR

Tidligere aktiv Høyre-politiker i Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune