I 2018 etab­lerte Harald Gudim i Agrotech Production AS Øra Diner ved bedrif­tens egne loka­ler i Øra­veien 17.

Kon­sep­tet var å starte en lunsj­kafé for de rundt 3.000 men­nes­kene som jobber på Øra indu­stri­om­råde, samt andre i nær­mil­jøet.

Året etter kunne han slå fast at det var van­ske­li­gere enn han trodde å dra kunder til spi­se­ste­det, men Gudim ga seg ikke.

Etter møns­ter fra Sve­rige

Hele veien har restau­ran­ten vært drevet på samme måte som man kjen­ner fra Sve­rige, der spi­se­ste­der som ser­ve­rer varm lunsj i indu­stri­om­rå­der er veldig vanlig, og sakte, men sik­kert har dine­ren opp­ar­bei­det seg en fast kun­de­krets.

Høsten 2020 tok Fasvo (en bedrift som tilbyr til­ret­te­lagt arbeid) over drif­ten av Øra Diner, og det er frem­de­les de som driver restau­ran­ten. Som FB har omtalt, har de imid­ler­tid inves­tert i nye loka­ler i Pancoveien, der de blant annet skal drive kafé.

– De har i til­legg to andre bake­ri­ut­salg, og da blir det for mye for dem å drive denne dine­ren i til­legg, for­kla­rer Harald Gudim til Fredriksstad Blad.

Hus­manns­kost

Nå søker han derfor etter nye dri­vere av spi­se­ste­det på Øra.

– Vi ønsker dri­vere som vide­re­fø­rer kon­sep­tet vi har i dag, der det blant annet ser­ve­res hus­manns­kost som flesk og duppe hver tors­dag og fredag. Disse dagene ser vi at det alltid er godt med folk, sier Gudim.

Han for­tel­ler at dine­ren har fått mange faste kunder. For­uten varm­mat byr dine­ren på tra­di­sjo­nell lunsj­mat som påsmurte baguet­ter, og de leve­rer også en del mat til møter og over­tids­mat til bedrif­ter i områ­det.

– Like­vel ser jeg at det er et utvik­lings­po­ten­sial her, for eks­em­pel for en kokk som ønsker å drive cate­ring­virk­som­het i til­legg, sier Gudim.

Dine­rens 70 kvad­rat­me­ter store restau­rant­lo­kale har sit­te­plas­ser til 40 gjes­ter og par­ke­rings­plass rett uten­for. I til­legg rommer spi­se­ste­det kjøk­ken, kontor/lager og tørr­la­ger.

– Fasvo vil drive spi­se­ste­det inntil videre, men det er mulig­het for rask over­ta­gelse for den nye dri­ve­ren, sier Gudim til Fredriksstad Blad.