Som kjent blir det tynn suppe av å koke suppe på en spiker. Når 1. vararepresentant til kommunestyret i Hvaler, Marita Wennevold Hollen, i et leserinnlegg i Fredriksstad Blad 23. juni fremsetter en rekke uriktige påstander om planene for utvikling av gamle Åttekanten skole til et aktivitetshus og nærmiljøanlegg, slår det meg at hun enten ikke har lest eller forstått saken godt nok.

Begge deler er for så vidt like ille når det blir brukt til å fremsette feilaktige utsagn og påstander om prosjektet.

Jeg velger å ta de i kronologisk rekkefølge:

Påstand: «Jeg reagerer når jeg får mistanke om at prosessen og ESAs retningslinjer ikke er fulgt», og «Jeg stiller spørsmål til ordfører Mona Vauger om hvilke av EASAs retningslinjer kommunen har fulgt i ovennevnte sak».

Svar: Hollen antyder både i sitt leserinnlegg, i kommunestyremøte 16. juni og i et tidligere intervju i Fredriksstad Blad at kommunen har brutt ESAs regler om salg av offentlig eiendom. For det første har kommunen foreløpig ikke solgt noen ting. Da har vi åpenbart heller ikke brutt noen regler.

Det bør være mulig å forstå også for Hollen.

For det andre sier ESAs retningslinjer at et salg kan gjennomføres på to måter: ved salg i det åpne markedet hvor pris fastsettes på grunnlag av bud fra interessentene, eller ved salg til en bestemt interessent på grunnlag av en uavhengig takst. Det politiske flertallet i Hvaler kommune ønsker salg etter det siste alternativet fordi vi har tro på at det i dette tilfellet er den beste løsningen for innbyggerne både på Vesterøy og Hvaler for øvrig.

Påstand: «Rådmannen har ikke fått fullmakt til å forhandle pris, men derimot å inngå avtale.»

Svar: Selvsagt ligger det implisitt i rådmannens fullmakt å forhandle pris. Noe annet gir ikke mening i en forhandling om salg av kommunal eiendom. Så minner jeg Hollen om at avtalen skal godkjennes av oss som folkevalgte. Det fremgår av kommunestyrets vedtak, som sier at en endelig beslutning om salg tas av formannskapet.

Påstand: «Spesielt mener jeg avtalen på kroner 300.000 med Firkanten (AS) og Lars Egil Lande i spissen», og «videre etterspør jeg om ordfører og administrasjon kan stå inne for at prisen som skal avtales, og ikke ligger til forhandling ifølge vedtak – kroner 300.000 – gjenspeiler cirka 1.150 kvadratmeter bygningsmasse og tilhørende tomteareal, kommunalt eid/festetomt?»

Svar: Firkanten AS har kommet med et pristilbud ut fra hva de mener er en akseptabel pris sett fra deres ståsted, men det er ikke inngått noen avtale med selskapet slik Hollen antyder. Hva eiendommen er verdt, med de begrensninger som bl.a. ligger i gjeldende arealplan og planlagt deling av eiendommen, skal partene forhandle om. Som tidligere nevnt skal avtalen inklusiv pris og øvrige vilkår til slutt godkjennes av formannskapet.

Påstand: «Selv to år tilbake finner jeg ikke et kommunalt dokument som angir antall kvadratmeter av bygningsmassene eller tomtearealer som nå avhendes til Land/Firkanten (AS).

Svar: Det er ikke så rart at Hollen ikke finner tidligere dokumenter som angir antall kvadratmeter av bygningsmasse eller tomtearealer, som nå skal selges. Spørsmålet om hvilke arealer som skal selges har vært en del av diskusjonen mellom Firkanten AS og det politisk oppnevnte Åttekantutvalget.

En endelig avgrensning av den delen av eiendommen som det er aktuelt å selge vil skje som del av forhandlingene med Firkanten AS. Jeg minner igjen Hollen om at det ikke er inngått noen avtale med Firkanten AS og at rådmannen gjennom kommunestyrets vedtak er gitt fullmakt til å fremforhandle en avtale, som til slutt skal godkjennes av formannskapet.

Denne prosessen starter rett over sommeren.

Påstand: «Videre at Åttekanten Vel har påtatt seg vesentlige økonomiske bindinger ved å være drifter av området, samt sterke forventninger om at vi som beboere skal, ifølge kommunestyredokumentene; måtte nedlegge betydelig dugnader for å få området i den stand som kreves».

Svar: Det nyetablerte Åttekanten Vel har så langt ikke påtatt seg en eneste forpliktelse. Rådmannen er gjennom kommunestyret vedtak gitt fullmakt til forhandle frem en avtale med velforeningen. Avtalen skal godkjennes av kommunestyret. Avtalen vil bygge på de forutsetninger som fremgår av saken.

Utgangspunktet er at Åttekanten Vel leier gamle Åttekanten skole og utearealer for etablering av et aktivitetshus og nærmiljøanlegg for kroner 1 mot at kommunen ikke skal ha utgifter ved drift av bygg og anlegg. Så kan foreningen søke kommunen om tilskudd til drift på linje med andre lag og foreninger i Hvaler kommune.

Til slutt en oppfordring til Hollen. Ikke kok suppe på en spiker ved å bruke udokumenterte påstander, men forhold deg til fakta.