1. april åpnet SneakerLab dørene i Fredrikstad sent­rum. På åpnings­da­gen dannet det seg lange køer uten­for butik­ken.

SneakerLab er den eneste aktø­ren innen­for salg av eks­klu­sive snea­kers i Fredrikstad-områ­det med et fysisk butikk­lo­kale. Slik har de, i mot­set­ning til andre, kunne dra nytte av fot­tra­fik­ken til butik­ken og sam­ti­dig solgt over nettet.

Butik­ken har vært i drift i snart fire måne­der, men 1. august var det slutt.

Skrev sko­le­opp­ga­ver i kassa

De siste måne­dene har gut­tene måtte kom­bi­nere sko­le­li­vet og som­mer­fe­rien med drift av butik­ken. Dette skapte flere utford­rin­ger.

– Å jobbe etter skolen ble van­ske­lig, spe­si­elt mot slut­ten av sko­le­å­ret da vi hadde flere vur­de­rin­ger enn vanlig, for­kla­rer Jacob Saugestad (17) til Fredriksstad Blad.

Saugestad, en av gut­tene bak SneakerLab, ønsket å kunne drifte butik­ken og sam­ti­dig pres­tere godt på skolen. For å få til dette måtte han derfor være løs­nings­ori­en­tert.

– Jeg hadde ikke annet valg enn å ta med meg sko­le­ar­bei­det til butik­ken. Det hendte derfor at jeg skrev sko­le­opp­ga­ver i kassa mellom kun­de­be­søk, sier han.

Alltid beman­net

For at gut­tene skulle få tid til å foku­sere på skole hjemme og et avbrekk fra butikk-livet, vari­erte de på hvem som var i butik­ken hver dag.

Det samme gjorde de når som­mer­fe­rien kom. Det ga gut­tene andre for­de­ler:

– At vi for­delte arbei­det på alle fem ga oss mulig­he­ten til å dra på ferie uten å måtte stenge butik­ken. Butik­ken var alltid beman­net, sier Saugestad.

– Bydde som­me­ren på andre utford­rin­ger?

– Tem­pe­ra­tu­ren i butik­ken. Vi har ikke air­con­di­tion, svarer han leende.

Over­ras­kende resul­ta­ter

Takket være mange timer etter sko­le­tid og i som­mer­fe­rien satt av til arbeid i butik­ken har SneakerLab hatt stor suk­sess. Det var ikke resul­ta­tet de hadde ventet seg da de åpnet i våres.

– Jeg er over­ras­ket over hvor mye vi har fått solgt de siste måne­dene. Vi solgte for det meste sko, men noen pro­duk­ter gikk vi også fort tomme for, sier Saugestad.

Og for­tel­ler videre:

– Et eks­em­pel er en PSG-T-skjorte vi hadde inni butik­ken, hvor vi klarte å selge 40 stykk på kun en uke.

Helt opp til 70-års alde­ren

Kun­dene til SneakerLab kom i alle aldere. Saugestad hevder at sko-entu­si­as­ter i alt fra tiårs alde­ren helt opp til 70-års alde­ren har kjøpt sko eller klær hos dem.

– Hvil­ken alders­gruppe hand­let mest hos dere?

– Vi har hatt mange barn innom butik­ken som i sel­skap med for­eld­rene har kjøpt sko med burs­dags­pen­ger eller med for­eld­rene sin penger. Vi har også hatt ungdom og voksne innom butik­ken, som har hand­let til seg selv.

Pop-up butikk

Den nåvæ­rende SneakerLab-butik­ken i Fredrikstad sent­rum har fun­gert som en «pop-up butikk»; et butikk­om­råde som er åpnet i en mid­ler­ti­dig peri­ode.

Hen­sik­ten var for å teste mar­ke­det og inter­es­sen for varene deres i Fredrikstad, og dra full nytte av fot­tra­fikk for å selge dem.

Da de åpnet butik­ken hadde de lite erfa­ring. I dag sitter de igjen med rike­lige meng­der kunn­skap og erfa­ring, og ambi­sjo­ner om å åpne en ny butikk.

– Vi har store ønsker om å åpne en ny butikk i Fredrikstad, enten som en lengre pop-up eller en per­ma­nent butikk. For øye­blik­ket er vi på utkikk etter et nytt butikk­lo­kale. Vi er klare for nye even­tyr, sier Saugestad.

SneakerLab trakk ut av butikk­lo­ka­let i Daniel Leegaards gate 10 den 1. August. Snart skal loka­let huse en ny bedrift.