– Planene for fortauet for denne delene av Oredalsveien og Sandbækveien har pågått i mange år, så vi er veldig glade for at dette kommer på plass nå. Fortauet vil bedre trafikksikkerheten for de myke trafikantene som ferdes her og sikre en tryggere skolevei, sier Robert Dahl Seielstad, prosjektleder kommunalteknikk i Fredrikstad kommune.

I dag er det fortau et godt stykke opp i Oredalsveien, men ved Myrastien er det full stopp på fortauet. Nå skal det anlegges fortau på strekningen mellom Myrastien og Sandbækveien. Går alt etter planen, skal fortauet være på plass innen oktober.

Kan være ferdig til høsten

Allerede i 2015 vedtok bystyret reguleringsplanen som skulle sikre fortau ved denne delen av Oredalsveien. I tiden som har gått siden da, har kommunen blant annet gjort avtaler med grunneiere langs veien om overtagelse av grunn for å få på plass fortauet. Det er nemlig ingen andre muligheter for å få anlagt et fortau langs denne strekningen enn å bruke grunn som inntil nå har tilhørt beboerne langs veien.

Der er alle avtaler unntatt én på plass. En av husstandene i Oredalsveien har nemlig protestert fordi de mener at parkeringsplassene deres vil gå tapt som følge av fortauet. Dette mener de vil være kritisk for bruken deres av eiendommen.

– Relativt mye trafikk

Kommunen har imidlertid argumentert med at det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket uten å ta de 18 kvadratmeterne med grunn som det nå er snakk om. Kommunedirektøren er heller ikke enig med grunneieren i at parkeringsmulighetene vil gå tapt.

«Oredalsveien har relativt mye trafikk. En ekspropriasjon vil gjøre det mulig å opparbeide et sammenhengende fortau langs Oredalsveien. Dette vil sikre en god og trygg forbindelse for myke trafikanter mellom sentrum, boligområder, skole, lek, idrett og marka», skriver kommunedirektøren i saksfremlegget planutvalget fikk på bordet da de i forrige uke vedtok å ekspropriere den aktuelle eiendommen.

Der var det et enstemmig planutvalg som vedtok å ekspropriere (erverving av grunn uten grunneiers samtykke) 18 kvadratmeter av eiendommen. I tillegg til de 18 kvadratmeterne, trenger kommunen en del av eiendommen til anleggsarbeidene mens arbeidene pågår.

– Et samfunnsnyttig formål

– Det er ikke Senterpartiets grunnleggende mening at vi skal gå til ekspropriasjon ved enhver anledning, men vi synes det er rimelig at vi skal kunne ty til det når det er behov for det. Dette er et samfunnsnyttig formål og vi snakker om 18 kvadratmeter, sa Hans Ek (Sp).

– Frp er som regel imot å ekspropriere, men i dette tilfellet er det andre samfunnsmessige argumenter som gjør at vi avviker fra det prinsippet, sa Arvid Vestvik (Frp).

Men: Før kommunen kan sette i gang med arbeidene, må Fredrikstad få tillatelse av Fylkesmannen i Oslo og Viken til at inngrepene på eiendommen kan settes i gang før det er fastsatt hvor stor erstatning grunneierne skal få. Kommunen vil søke såkalt forhåndstiltredelse for å få satt i gang, mens grunneierne selv mener at dette bør avventes til deres klage på ekspropriasjonsvedtaket til planutvalget er avgjort.