Scenekunstrådet i Fredrikstad har den siste tiden mottatt frustrerte og fortvilte tilbakemeldinger fra flere profesjonelle kulturaktører i byen vår.

Scenekunstrådet og flere lokale kulturarbeidere var i dialog med kommunen i forbindelse med den nye ekstraordinære tilskuddsordningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det bli gitt innspill om behovene til kulturfeltet og forslag til utforming av ordningen.

Det står skrevet på kommunens sider at «midlene har til hensikt å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.»

Derfor (gitt retningslinjene) finner vi det underlig at flere søkere til ordningen blir avspist med ca. 1/5 del av søknadssum for ulike arrangementer.

Tror virkelig kulturadministrasjonen at man skal klare å gjennomføre arrangementet eller prosjektet for 30.000 når man søker om 150.000?

Er det virkelig slik at administrasjonen ikke forstår hvordan det er å drifte en kulturnæring i byen vår?

Retningslinjene framstår uoversiktlige. Vi forstår det er utfordrende å tilpasse kompensasjonsordninger til å gjelde «alle», men «skjønnskriteriet» bør ta innover seg virkeligheten for flere av kulturarbeiderne i byen vår.

Vi opplever at verken administrasjon eller politikere (med noen unntak) tar tilbakemeldingene fra det profesjonelle scenekunstfeltet med seg i vedtak på tildelinger, ei heller politiske vedtak som omhandler «leve eller ikke leve» for flere aktører.

I formannskapet søndag vedtok man å ikke åpne opp for kino, teater og konserter, selv om det er rom for det etter nasjonale retningslinjer. Scenekunstrådet har forståelse for at Fredrikstad kommune ikke åpner for fullt gitt smittesituasjonen. Samtidig er dette vedtaket et kulturpolitisk valg. Scenekunstrådet håper derfor dette blir tatt opp til ny vurdering i formannskapet 20. mai.

■ Vi er ikke fagfolk innenfor smittevern, pandemi eller vaksineringsstrategi.

■ Vi er fagfolk innenfor kulturfeltet, og ønsker respekt og anerkjennelse for den næringen vi er tilknyttet.

■ Vi driver ikke med hobbyen vår.

■ Vi er profesjonelle utøvere, produsenter og teknikere, og verken skal eller bør stå med lua i hånda og takke for ingenting.

■ Et sterkt og levende kulturfelt er betydningsfullt for by- og samfunnsutviklingen.

■ Kulturnæring er deltagelse og mestring, fellesskap og inkludering.

■ Kulturnæring er kreativitet og innovasjon.

■ Kulturnæring er underholdning og opplysning.

■ Kulturnæring er viktig for ytringsfrihet og demokrati.

■ Kulturnæring er en bidragsyter til økonomiske vekst og omsetningen innen andre næringer i Fredrikstad.

■ Kulturnæringen er viktig.

■ Kulturlivet har fortsatt stengte scener, teatre, saler og konsertarenaer. Abid Raja, kulturministeren, har uttalt at kulturlivet var det første som ble stengt ned og vil trolig være blant de de siste som åpner helt opp.

Vi ser med stor bekymring på dagens status, og ikke minst fremtiden for alle som arbeider innenfor feltet. Hva vil skje med kulturlivet fra høsten? Hva med å se på en langsiktig strategi som sikrer næringen også etter pandemien?

I kommunedelplanen for kultur løftes «et sterkt og levende kulturfelt frem som betydningsfullt for by- og samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Det fremholdes blant annet at det må tilrettelegges for kunstnerisk og kulturell virksomhet, og at man ønsker å satse på urbanitet, kultur, kompetanse og innovasjon, og legge opp til en bedre utnyttelse av potensialet for å drive kulturbasert næring.»

Vi har fortsatt tillit til administrasjon og politikere, men det kan virke som om flere ikke anerkjenner hvordan det er å drifte en kulturnæring. Ønsker Fredrikstad kommune å være en kulturby, må næringen lyttes til og tas på alvor.

Les også

Når skal det bli kulturlivets tur til å åpne?