Den som beveger seg til fots eller på sykkel i området rundt Glemmen vgs vet at trafikksituasjonen der kan være uoversiktlig og tidvis kaotisk. Til tross for det, stemte planutvalgets representanter fra Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og MDG for dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for den planlagte moskeen i Ilaveien 32. Der er så man ikke tror det man leser.

Den politiske viljen til å imøtekomme Al-Huda Islamsk Senters ønske om å få et godt sted å være for religionsutøvelse og annen virksomhet er forståelig.

Det som ikke er til å begripe, er kommunens behandling av saken etter at Statsforvalteren opphevde kommunens vedtak i saken 11.11.2021 og ba om ny behandling. Ny behandling, som har ført til det samme som sist: Unntak fra en reguleringsplanprosess.

Statsforvalteren understreker i brev til kommunen 24.06.22 at reguleringsplanprosesser skal sikre allmennheten, berørte naboer og andre medbestemmelse, slik at «viktige hensyn som for eksempel bomiljø, trafikk og tekniske forhold ses i sammenheng». Kommunens begrunnelse for å se bort fra plankravet var for generell og for dårlig.

Det er vanskelig å se at kommunen denne gang har hatt en bedre begrunnelse. Jeg har ikke funnet den, men kanskje er det det såkalte trafikknotatet som skal legitimere vedtaket.

I trafikknotatet står det at «tiltaket ikke vil få noen konsekvenser for trafikkavviklingen i området». Man regner riktig nok med «40 bilturer ekstra» per uke, men – tatt i betraktning at de andre virksomhetene ikke har trafikk i helgene, er regnestykket at trafikkvolumet – på årsbasis – ikke vil øke. På årsbasis! Les en gang til. Det står også at det – i forbindelse med arrangementer - skal settes ut vakter som skal dirigere trafikken. Jeg gjentar: vakter som skal dirigere trafikken. (Jfr. s. 751 i møteinnkallingen til planutvalget.)

I sakspapirene til planutvalgsmøtet går det fram at også tiltakshaver (søker) mener forsamlingshuset vil kunne føre til mer trafikk, men – skriver de, at trafikken blir begrenset til nedre del av veien som allerede har mye trafikk. Biltrafikken vil også begrenses til av- og påstiging.

Altså: her er det mye trafikk fra før, dermed gjør det ikke så mye om det blir mer.

Trafikken begrenses til av- og påstigning. Javel. Men det er da også trafikk. En type trafikk som kan føre til farlige situasjoner.

Hadde dette området bare vært et industriområde, ville argumentasjonen vært relevant. Det er det ikke. Bortenfor næringsbyggene er Ilaveien en trang boliggate med tilknytningsveier til Ila allé og boligene der.

Barn som bor i området sogner til Trara skole og må – to ganger i døgnet – forsere trafikkfellene på skoleveien. Det er også boliger i Fremskridt, og det vil komme 25 boenheter i enden av veien, ved Brattliparken, noe som også vil føre til økt trafikk.

Les også

Frp krever planprosess før huset kan bli moské. – Hensynet til medvirkning settes til side

Glemmen vgs har 1300 elever og 300 ansatte. Menigheten som skal bruke forsamlingshuset har 1300 medlemmer. At dette ikke vil føre til økt trafikkbelastning i et allerede belastet område, er i beste fall ønsketenking. Selv om man forutsetter at brukerne parkerer på offentlige parkeringsplasser.

Selv om man håper at mange brukere vil benytte buss eller sykkel, kommer man ikke unna det grunnleggende problemet med trafikkbelastningen i et område der folk bor og barn ferdes. Man bør heller ikke komme unna folks demokratiske rett til medbestemmelse. Det er forstemmende og ubegripelig at det politiske flertallet i planutvalget ikke har tatt dette inn over seg.