Mørkedalen, med sitt rike og varierte plante- og dyreliv, var truet av utbygging i 2018. Etter stor mobilisering fra lokalmiljøet, i en aksjon med omkring 2000 underskrifter, fant et samlet politisk miljø ut at denne nærturskogen burde bevares for fremtiden og øremerket området til natur- og friluft. I forslag til den nye kommuneplanens arealdel, legges det nå opp til at naboområdet, Kiæråsen, skal bli et gigantisk massedeponi på én million kubikkmeter. Her blir det støv og støy! Og anleggsveien – den skal gå rett gjennom Mørkedalen ...

Kommuneplanens arealdel for de neste ti årene er ute på høring. Et av de bynære områdene som gjør lite ut av seg i planen, men hvor forslagene kan få store konsekvenser, er det som kalles Kiæråsen (BA 10). Siden langt tilbake i forrige århundre har dette vært et bygg- og anleggsområde på omkring 70 mål. Det store pukkverket som en gang lå her har etterlatt seg et krater i fjellet på rundt 20 meters dybde som stedvis er erstattet med jord og bløte fyllmasser.

Vi frykter at de foreliggende forslagene vil terminere Mørkedalen som et stille rekreasjonsområde for mange, mange år fremover.

I dag brukes «gropa» først og fremst til lager for kommunalteknisk materiell og øvingsvirksomhet. Rester av gamle jernbanesviller, utbrente batterier og feiestøv indikerer at det kan være forurensede masser i grunnen. Området er gjerdet inn, men går man inn gjennom en av de utallige åpningene, vil man raskt oppdage et velfungerende nettverk av stier som mange turgåere benytter seg av. Skogen er nemlig i ferd med å ta tilbake deler av området.

Helt siden 1990-tallet har det vært sporadisk innsats fra kommunens side for å utvikle området til næringsvirksomhet. I dagens gjeldende arealplan fra 2011 ble BA-status opprettholdt, uten konkretiserte planer, i påvente av avklaring rundt togtraseen til nytt dobbeltspor gjennom Østfold.

Så kom første utkast til arealplan 2020–2032. Under «føringer for utbyggingsområder» (s. 55) er det foreslått at Kiæråsen (BA 10) skal utvikles til boliger og at det tillates massedeponering opp til gammel fjellkant for å bedre solforholdene. Det dokumentet som nå ligger ute til annen gangs høring, har lagt til: «Atkomst skal løses fra Lisleby Allé i nordenden av Mørkedalen» (s. 62).

Forslaget må sees i sammenheng med anbefalingene for jernbanetrasé gjennom Fredrikstad sentrum. Bystyret la også denne planen ut på høring i desember og høringsfristen er 14. februar. Togsporet ønskes i tunnel under Grønlifjellet, Bratthammeren, i kulvert ved Fredrikstad Bryggeri, videre i bue under Kiæråsen, Falchåsen, Nøkleby skole og ut av fjellet nord for Gamle Glemmen kirke. Tre kilometer med tunnel skaper et enormt behov for å kvitte seg med sten! Bane NOR skriver i en av sine utredninger at de planlegger å bruke Kiæråsen som rigg- og deponiplass via sidetunnel og kjøre steinen rett ut i den gamle pukkverksgropa! Dessuten trengs det både en anleggsvei og en evakueringsvei for den nye jernbanetunnelen, og den har Bane NOR foreslått skal gå tvers gjennom Mørkedalen fra – nettopp – Lisleby Allé. På direkte forespørsel svarer Bane NOR at Lislebyveien også kan dekke deres behov.

Bane NOR har skrevet mange rapporter om ulike konsekvenser av inngrep og trasévalg. Likevel, så vidt vi har klart å lese oss til, foreligger det ingen konsekvensutredning av den totalbelastningen som dagens foreslåtte planer innebærer for natur- og boligområdene rundt. Bane NOR skriver at endringer for trafikkavvikling, inklusive gang- og sykkelveier i området, vil måtte påregnes, men vil først bli nærmere beskrevet i fremtidige reguleringsplaner.

Gropa i Kiæråsen kan ta omkring en million kubikkmeter sten og grus. Dette tilsvarer rundt regnet 130.000 lastebillass, hver på ca. 15 tonn! Kiæråsen som et fjell på over 60 meter vil reise seg på nytt. Et massedeponi på denne størrelsen, bare noen hundre meter unna det som i kommuneplanen defineres som Fredrikstad sentrum, er mildest talt kontroversielt. Her vil det bli støy og støv i en stor omkrets i minst de fem årene som Bane NOR planlegger å holde på!

Ser man for seg at gigantiske anleggsmaskiner, borerigger og tunnelutstyr er tenkt fraktet inn fra Lisleby Allé gjennom tettbebygde boligområder i Falchåsen og Fagerliveien tvers over den nye gang- og sykkelveien som skal bygges?

Kiæråsen ligger helt omsluttet av et stort, grønt NLF-området hvor både Mørkedalen, Bingedammen, Kringsjå og Lislebyfjellet inngår. Vi undrer oss over at steinbruddet så enkelt har blitt en av indrefiletene i kommunens nye eiendomsselskap, uten en bredere offentlig debatt om dette området egner seg for boligbygging. Hvordan har man tenkt å håndtere dagens forurensing og organiske, råtnende masser? Hvordan hindrer man radongass fra en slik gigantisk steinfylling av lokal granitt å påvirke fremtidige beboere? Og hvordan passer et boligfelt her med de mer prinsipielle føringene i arealplanen, som ønsker å beholde silhuettene av fjellrabbene rundt byen og begrense store utbygginger utenfor sentrumssonen?

Aksjonen «Redd skogen i Mørkedalen» har tidligere stått på barrikadene for å hindre at denne nærskogen ville bli desimert av utbyggerplaner. Et samlet politisk miljø sluttet seg til disse ønskene i 2018. Det ble altså lagt tydelige føringer for å sikre et viktig rekreasjons- og nærturområdet for Lisleby, Nøkleby, Cicignon og deler av Trara og Sentrum, inklusive en rekke skoler og barnehager. De siste folkehelse- og levekårsrapportene i kommunen viser at nettopp flere av disse lokalsamfunnene har utfordringer som gjør behovet for gode friområder ekstra viktig å opprettholde. Det er dessuten lite nærparker her sammenlignet med andre deler av byen.

Vi frykter at de foreliggende forslagene vil terminere Mørkedalen som et stille rekreasjonsområde for mange, mange år fremover. Et rikt, variert og kulturhistorisk spennende mikro-økosystem med stor ikke-materiell verdi for innbyggerne i sentrum av Fredrikstad vil bli forringet – i verste fall helt ødelagt.

Går siste toget for Mørkedalen?

Les også

En gratis lykkepille uten negative bivirkninger