Gå til sidens hovedinnhold

Momsregler må forenkles. Fredrikstads praksis gjør utbygging mindre attraktivt

«Dette gjør det dyrere for utbyggere å sette i gang prosjekter i Fredrikstad, enn i kommuner der ordningene er i bruk, for eksempel Moss og Sarpsborg og de mindre kommunene.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke bare Gunnar Bodahl-Johansen som sliter med å følge med på de innviklede ordningene knyttet til momskompensasjon for utbyggere. Men; Det er feil å si det er innbyggerne i Fredrikstad som må betale de rikes utgifter, slik han antyder i sin spalte i Fredriksstad Blad den 12.2.21.

Momskompensasjonsordning – hva og hvorfor?

Plan- og bygningsloven åpner for at kommunen kan pålegge utbyggere å prosjektere, bygge og bekoste offentlig infrastruktur som vann- og kloakk, strøm, veier med belysning, samt fellesområder og parker. Også barnehager må utbyggerne noen ganger bygge ut.

Det er bestemt at drift av slik infrastruktur er et offentlig ansvar og oppgave. Derfor må utbyggere inngå en utbyggingsavtale med kommunen før byggetillatelse gis. I denne avtales hvilke anlegg som skal bygges. Alt i henhold til kommunens spesifikasjoner.

Vi som jobber med dagens regelverk, ser at det er svært fordyrende og skaper mye advokatmat.

Det oppstår imidlertid en problemstilling knyttet til moms som jeg skal forsøke å forklare:

Merverdiavgiftsloven sier at selger skal legge til 25 prosent moms på varer og tjenester han selger. Er varen eller tjenesten noe som inngår i et nytt salg, skal det ikke kreves moms før den samlede vare/tjeneste videreselges. Det er med andre ord kun siste omsetningsledd som skal betale moms, ellers ville man betalt moms flere ganger på samme vare/tjeneste.

Offentlige virksomheter betaler moms på varer og tjenester, men får refundert all betalt moms fra staten i etterkant, derav betegnelsen momskompensasjonsordning.

For å holde kostnadene nede på investering i offentlig infrastruktur, er det vanlig at kommunene gir utbyggere tilgang til kommunens kompensasjonsordning. Det er to ordninger kommunen kan tilby – anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen, som beskrives nærmere nedenfor.

Hvordan oppstod behovet for å gi utbyggere tilgang til kommunens momskompensasjon?

Fra 1950 til 1980-tallet var det vanlig at kommunene la ut tomter ferdig opparbeidet med strøm, vann- og kloakk og veier med gatebelysning. Det var vanlig at investeringskostnadene ble fordelt på de øvrige innbyggerne. Med liberaliseringen av boligmarkedet på førsten av 1980-tallet, oppstod det en etterspørsel som mange kommuner ikke hadde finansieringsevne til. De klarte ikke å bygge ut boligområder i den takten som etterspørselen fra tilflyttere og innbyggere krevde.

For å dekke etterspørselen begynte flere entreprenører å regulere og bygge ut egne boligområder. Entreprenørene ble ofte oppfattet som dyre og grådige, men mye av forklaringen lå i at de ikke fikk kompensert for moms for infrastrukturtiltak slik kommunene fikk.

Stortinget ønsket ikke at offentlig infrastruktur skulle bli dyrere fordi private påtok seg utbyggingen og derigjennom tok økt risiko, bekostet det offentliges oppgaver, og løste et samfunnsproblem. Daværende regjering etablerte derfor en åpning for at kommunene kunne stille sin momskompensasjon til disposisjon for utbyggere som tok dette ekstra ansvaret.

Det er i dag to ordninger kommunene kan tilby. Den ene er anleggsbidragsmodellen som pålegger kommunen et større ansvar for oppfølging av utbyggingen av infrastrukturen, men gir utbygger full momskompensasjon i det øyeblikk infrastrukturanlegget overdras til kommunen. Ansvaret kommunen påtar seg innebærer noe mer risiko med denne modellen. Rutiner og kompetanse må derfor være på plass. Økonomisk blir kommunens kostnad belastet utbygger. Anleggsbidragsmodellen må inngås før det inngås avtaler med utførende leverandører.

Les også

Fredrikstad kommune har ikke tjent på anleggsbidrag – avviser korrupsjon

Den andre ordningen er justeringsmodellen. Det er en ordning hvor utbygger får momskompensasjonen tilbake over ti år fra overdragelsestidspunktet. Ordningen gir kommunen mindre ansvar, men noe mer administrativ oppfølging. Den kan inngås i hele perioden fra overdragelse og i hele tilbakebetalingsperioden.

Og for å svare opp Gunnar Bodahl: Kommunen har ikke tatt kostnadene som knytter seg til de 19 millionene. De har valgt å benytte seg av justeringsmodellen. Dog måtte de betale noe av beløpet fordi egne rutiner ikke ble fulgt. For vi som har mer kunnskap om ordningen, vet det var flere punkter som kommunen valgte å ikke bestride for å bli ferdig med den triste varslersaken.

I Fredrikstad har vi hatt nesten fire år uten noen fungerende momskompensasjonsordning. Dette gjør det dyrere for utbyggere å sette i gang prosjekter i Fredrikstad, enn i kommuner der ordningene er i bruk, for eksempel Moss og Sarpsborg og de mindre kommunene. Dette gjør utbygging mindre attraktiv i vår kommune.

Derfor er det nå helt avgjørende at Fredrikstad kommune tar i bruk justeringsmodellen også overfor utbyggere. Imidlertid har advokatfirmaet, som Fredrikstad kommune har rammeavtale med, problematisert ordningen mot statsstøtteregelverket. Noe andre advokatmiljøer har stilt seg undrende til.

Fredrikstad Næringsforening har derfor engasjert et advokatteam for å få avklart dette overfor ESA, organet som skal avklare hva som er lov og ikke i henhold til EØS-avtalen. Vi forventer å få svar i løpet av de neste to-tre månedene. Advokatteamet vi har engasjert, jobber sammen med Norsk Eiendom, utbyggernes interesseorganisasjon, for å få en forenkling av momskompensasjonen. Vi som jobber med dagens regelverk, ser at det er svært fordyrende og skaper mye advokatmat.

Dagens ordning med anleggsbidrags- og justeringsmodell er komplisert og byråkratiserende. Løsningen er å endre merverdiavgiftsloven slik at utbetalt moms knyttet til offentlig infrastruktur tilbakebetales gjennom momsinnrapporteringen som skjer seks ganger i året.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.