Kolflaath var tydeligvis ikke helt fornøyd med min redegjørelse for Trygg Trafikks anbefalinger, så jeg gjør et forsøk til. Jeg er helt enig med Kolflaath om en ting: Reglene burde vært tydeligere og enklere å forstå. Men vi kommer uansett ikke unna at vi må bruke mye sunn fornuft, ta hensyn og dele den plassen vi har i trafikken på en best mulig måte.

Det ligger ikke til Trygg Trafikks myndighetsområde å endre trafikkregler. Vår rolle er å informere og anbefale hva som er tryggest og best basert på vår kunnskap om trafikksikkerhet. Vi skal også påvirke myndighetene til å ta fatt i viktige spørsmål for å bedre trafikksikkerheten. Hvilken side vi skal gå på, er nok ikke den største utfordringen for å redusere de alvorlige ulykkene i trafikken, men det er noe som engasjerer veldig mange, spesielt nå i koronatiden når avstand er blitt så viktig.

I kjørebanerer det «blandingstrafikk», dvs. både kjørende og gående. Det virker som Kolflaath er enig med meg om hvordan vi opptrer i kjørebanen, der går vi til venstre og kjører til høyre. Hovedargumentet for venstregåing er at fotgjengere da får motgående trafikk forfra på samme side og lettere kan gå til siden, kommunisere og gi tegn. Men ingen regel uten unntak. Forbeholdet er at hvis det er farlig å gå på venstre side, så kan vi likevel gå til høyre. Det samme gjelder hvis vi leier en sykkel eller går på rulleski.

Fortaussykling og reglene rundt dette er noe vi i Trygg Trafikk vil jobbe med fremover.

Det er også blandingstrafikk (gående og kjørende i form av syklister) på gang- og sykkelveier. Selv om det i trafikkreglene ikke står definert om vi skal gå på venstre side på gang- og sykkelveier, så er det trafikksikkerhetsmessige argumentet det samme her. Ved å gå til venstre og sykle til høyre får vi akkurat de samme fordelene: Når motgående trafikk kommer på samme side forfra, får vi bedre oversikt og kommunikasjon mellom trafikantene.

Det er ikke bare i kjørebane at trafikk bakfra kan oppleves lydløs, det gjelder også når fotgjengere får syklister i ryggen. Derfor anbefaler Trygg Trafikk at vi går på venstre side og sykler på høyre på gang- og sykkelveier, med og uten skilt. Kolflaath avviser at problemet er stort for blinde og svaksynte med førerhund, men det stemmer ikke. Problemet er stort og er tatt opp av deres forbund i media mange ganger.

Svenskene har slått fast i sitt regelverk at venstregåing er hovedregelen også på gang- og sykkelveier:

Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.

Trygg Trafikk har bedt Statens vegvesen vurdere om denne formuleringen bør inn i vårt regelverk også.

Så til fortau og gågate. Der er det nedfelt i regelverket at disse stedene i utgangspunktet er forbeholdt gående. Så selv om Kolflaath gjerne vil ha en klar regel om venstre og høyre her også, så kan han ikke få det. For i motsetning til andre «veier» som i utgangspunktet skal deles mellom kjørende og gående, så er forskjellen at på fortauet/i gågata har gående førsterett.

Men når det er sagt, er Norge ett av veldig få land der det likevel er lov å sykle både på fortau og gågate, men igjen med visse forbehold. Det er bare tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke er til hinder eller fare for gående. Det er også viktig å merke seg at passering av gående skal skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Fortaussykling og reglene rundt dette er noe vi i Trygg Trafikk vil jobbe med fremover.

Hvor skal vi gå på turstier? Trafikkreglene gjelder dessverre ikke i utmark. Det er noen kommuner som har forsøkt å lage turregler også for turstier og kjerreveier, og det kan være lurt å praktisere venstregåing og høyresykling også her – av de samme hensyn til sikkerheten som nevnt ovenfor. Men det er igjen kun en anbefaling og egentlig utenfor det Trygg Trafikk jobber med.

Kolflaath argumenterer med at høyregåing er mest forutsigbart. Igjen, det eneste som er nedfelt noe sted om dette er at vi skal gå til venstre på kjørebane. Av hensyn til trafikksikkerheten, anbefaler vi at vi holder til venstre på gang- og sykkelvei også. Er det ikke mer forutsigbart at vi utvider den regelen som allerede finnes og som er begrunnet – enn å lage en regel som er det tvert motsatte? At både gående og kjørende skal holde til høyre, er muligens behagelig, men det er ikke det beste for trafikksikkerheten.

Vår anbefaling er å gå til venstre de aller fleste steder, fordi det rett og slett er det tryggeste og sikreste for deg som fotgjenger. Det er ikke for å være vrien og vrang.