For Miljøpartiet De Grønne er det viktigere at vi har områder til allmenn ferdsel og at vi tar vare på den gjenværende kystnaturen, enn at vi skal legge til rette for ytterligere nedbygging. Vi ønsker å legge til rette for mer friluftsliv og friskere natur. Og ikke bidra til ytterligere privatisering i form av enda flere hytter eller private brygger langs kysten vår.

Planutvalget tar stilling til om det skal fortettes med hytter i Faratangen. Her foreslår De Grønne å si nei til utbyggingen. Ferdselsrett- og allemannsrett må få en mye større prioritet dersom vi skal snu trenden med nedbygging av strandsonen. For De Grønne vil fortetting av hyttefelt bidra til enda flere hindring av ferdselsrett og til ytterligere naturødeleggelse.

«Strandsone under press – én av fire opplever stengsler langs vannet» en god og viktig artikkel i Fredriksstad Blad som tidligere er publisert. Den viser til at SSB har publisert tall om areal til disposisjon for allmennheten. På statistikken topper Fredrikstad, i feil ende av skalaen. Vi har allerede over 5800 bygninger i strandsonen. Og de som kjenner kyststiene i kommunene, vet at det allerede er en rekke strekninger der turgåere tråler seg gjennom hyttefelt.

I rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen, som også gjelder for Østfold og Fredrikstad, står det: «Grunnlaget for allmenn rekreasjon skal trygges og utvikles videre. Mulighetene for friluftsliv og opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen må opprettholdes og forbedres.» Og legg merke til det siste ordet: Forbedres!

Er det forbedring for friluftsliv og natur planutvalget vedtar, dersom vi legger til rette for ytterligere utbygging av Faratangen? Ifølge saksfremlegget blir det tydelig bemerket av det ikke er tilfelle. Saker vi får til politisk behandling belyses ut fra konsekvenser for miljømessig bærekraft, for økonomisk og sosial bærekraft. Her kan vi blant annet lese:

  • Ytterligere fortetting av hytter i området kan bidra til større grad av privatisering og begrense allmennhetens ferdsel og tilgang til strandsonen.
  • Fortettingen med de nye hyttetomtene vil berøre noe skog og vegetasjon, og vil også medføre noe trafikkøkning på lokalt veinett. Dette kan få negative konsekvenser for naturen og kystlandskapet i området.

Da mener vi i De Grønne at det ikke er riktig å si ja til utbygging nå, men heller la kvaliteten på området få være så god som den er i dag, både for turgåere, badene, nåværende hytteboere, for dyr og naturen som er igjen der.