De rødgrønne partiene, Ap, Sp og SV, på Hvaler er svært opptatt av at det føres en streng, men rettferdig strandsonepolitikk, som setter allmennhetens frie ferdsel høyt. Det er svært uheldig at strandsonen blir bygd ned slik denne saken viser!

I den rødgrønne plattformen sier vi tydelig nei til økt privatisering i strandsonen!

Som leder av Utvalget for plan- og byggesaker på Hvaler har jeg tidligere gitt beskjed om at dispensasjonssaker og klagesaker som er av prinsipiell art (blant annet bygging i strandsonen), skal til politisk behandling.

Drivhussaken i Botne ble behandlet under konstituert rådmann i 2021. Konstituert rådmann var av den oppfatning at minst mulig skulle behandlet politisk, og hadde også en mer liberal tankegang rundt grunneiers rett til å sette opp drivhus, enn det som er politisk og administrativ praksis i Hvaler kommune på slike saker. Saken ble derfor ikke lagt frem til politisk behandling. Konstituert rådmann hadde i tillegg en rolle som kommunalsjef for teknisk og ansvaret for byggesak.

Dersom saken hadde blitt behandlet politisk ville saksbehandlingen blitt i tråd med politiske føringer og fylkesmannen ville blitt involvert tidlig slik man kunne unngått dagens situasjon. Andre har tidligere søkt om å få sette opp drivhus i strandsonen og fått avslag.

Det er svært beklagelig for alle parter at denne saken ikke ble behandlet politisk. Det er også synd for grunneier som har gjort alt riktig og som nå må flytte drivhuset.

Vi vil imidlertid påpeke at vi er svært fornøyd med at dagens ledelse har høy fokus på prinsipielle dispensasjoner og klagesaker som bør behandles av folkevalgte.