Onsdag ble filmen «Royalteen: Arvin­gen» lan­sert på Net­flix. I rollen som kron­prins Karl Johan film­de­bu­te­rer Mathias Storhøi (21), sønn av Dennis Storhøi.

De siste dagene er filmen anmeldt av flere medier, blant annet Aften­pos­ten og VG, som begge gir den en firer på ter­nin­gen.

Roses av anmel­dere

De unge hoved­rol­le­in­ne­ha­verne roses i begge anmel­del­sene. Mens Aften­pos­ten beskri­ver kje­mien mellom Storhøi og mot­spil­ler Ines Høy­sæ­ter Asser­son som ekte «og uimot­ståe­lig», skri­ver VGs anmel­der at «Storhøi har arvet noen av sin far Dennis Storhøis før­s­te­els­ker-kva­li­te­ter».

– Jeg har skum­lest anmel­del­sene. Det er selv­sagt veldig hyg­ge­lig å lese posi­tive anmel­del­ser, og spe­si­elt det at kje­mien beskri­ves som ekte og uimot­ståe­lig er jo et fan­tas­tisk kom­pli­ment å få, sier 21-årin­gen til Fredriksstad Blad.

– Hvor­dan er det å lese at faren din beskri­ves som en før­s­te­els­ker, da?

– Haha, det er litt mor­somt. Og det er ikke så lett å svare på det spørs­må­let, men jeg regner med at beskri­vel­sen er posi­tivt ment.

– Er det viktig for deg å få posi­tive anmel­del­ser?

– Det er selv­sagt veldig hyg­ge­lig å få posi­tive anmel­del­ser, og sik­kert ikke så gøy å få nega­tive anmel­del­ser, men det vik­tig­ste er å være for­nøyd med egen inn­sats.

Ett år som Fredrikstad-inn­byg­ger

Storhøi er opp­vokst på Oppsal i Oslo, men har bodd ett år i Fredrikstad etter at for­eld­rene kjøpte seg hus på Holmen.

– Det beste med Fredrikstad er at det er en ganske liten og veldig kose­lig by, med hyg­ge­lige, høf­lige men­nes­ker. Jeg har vært mye i Fredrikstad i opp­veks­ten, for vi har jo masse fami­lie her, sier den unge skue­spil­le­ren.

Han trives godt med å sitte på brygge­pro­me­na­den en varm som­mer­dag og bare slappe av og nyte livet.

– Hva er det verste med Fredrikstad, da?

– Hmmm ... Det må nok være at jeg har alle ven­nene mine i Oslo, slik at jeg må reise dit for å treffe dem.

– Hva med Fredrikstad-dia­lek­ten, nailer du den?

– Njaaaa, jeg tror det. Jeg skal ikke demon­strere den nå, men jeg har jo hørt veldig mye Fredrikstad-dia­lekt gjen­nom hele livet, så jeg tror jeg er ganske god på den, humrer skue­spil­le­ren.

På «Skam»-skolen

Mathias Storhøi gikk dra­ma­lin­jen på «Skam»-skolen Hart­vig Nissen vide­re­gå­ende skole og har spilt i flere tea­ter­opp­set­nin­ger og rekla­me­fil­mer.

Han ble opp­ford­ret til å sende inn videoer for en mulig rolle i «Royalteen», og gikk der­et­ter videre til to runder med audi­tion, før han fikk beskjed om at rollen var hans.

I flere medier anty­des det nå at «Royalteen: Arvin­gen» blir den første i en serie ung­doms­fil­mer. Det kan ikke Storhøi kom­men­tere, men faktum er i hvert fall at «Arvin­gen» er første bok i en serie ung­doms­ro­ma­ner som til nå teller fire bøker.

Enormt poten­si­elt pub­li­kum

Filmen blir sam­men­lig­net med «Skam», og siden den dis­tri­bu­e­res på Net­flix, er den til­gjen­ge­lig for hele 221 mil­li­o­ner abon­nen­ter i over 190 land.

– Det betyr at du i din aller første film­rolle kan få et inter­na­sjo­nalt pub­li­kum. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Det er veldig kult at filmen er til­gjen­ge­lig for så mange men­nes­ker over hele verden. Noe som ikke slår an i Norge, kan brått bli veldig popu­lært i Frank­rike eller Thai­land. Det er spen­nende.

Faren Dennis har jobbet med «Royalteen»-regis­sør Per-Olav Sørensen flere ganger, blant annet i Net­flix-suk­ses­sen «Hjem til jul».

– Har han bidratt med noen gode – eller dår­lige – råd?

– Jeg kan ikke komme på noe kon­kret. Pappa har også gitt meg space til å finne ut av ting på egen­hånd. Det er veldig bra.

Ikke bare kjen­dis­sønn

Som ung skue­spil­ler på vei inn i bran­sjen, blir det selv­sagt lagt merke til at man kommer med «baga­sje» i form av et kjent etter­navn.

I KK er Storhøi inter­vjuet sammen med Niels Skåber (20). Han har også en rolle i og er sønn av «Royalteen» Linn Skåber. I inter­vjuet snak­ker gut­tene om at både de og for­eld­rene er opp­tatt av at de i minst mulig grad skal være «sønnen til».

–Jeg vil selv­sagt gjøre mine egne erfa­rin­ger, men det er klart at det er fint å ha noen så tett på som man kan snakke om skue­spill med. Det tror jeg går begge veier, sier Mathias Storhøi til Fredriksstad Blad.