– Min sam­boer opp­da­get vir­vel­vin­dene når hun var ute og tril­let jent­un­gen. De er filmet fra rundt 700 meters avstand, for­tel­ler Martin Halvorsen til Fredriksstad Blad.

Virv­lene var kun syn­lige i rundt et minutt, ifølge Halvorsen.

Mini-tor­nado

– Støv­djevel, også kalt en støv­vir­vel, er en rote­rende luft­søyle. På en enkel måte kan man kalle det en mini-tor­nado.

Det sier vakt­ha­vende meteo­ro­log, Elin Tron­voll, ved Meteo­ro­lo­gisk insti­tutt til Fredriksstad Blad.

– Det er støv som virv­les opp i lufta, og får rota­sjon. En støv­djevel er der­imot ikke like farlig som en tor­nado, for­kla­rer Tron­voll videre.

VIDEO AV STØVDJEVELEN:

Kan bli opp mot 300 meter

Vir­ve­len kan være alt fra et par meter, og helt opp mot 300 meter høy.

– I sjeldne til­fel­ler kan de vokse seg så store at de gjør skade på men­nes­ker og eien­dom­mer, for­tel­ler Tron­voll.

– Er det farlig å være i nær­he­ten av en støv­djevel?

– Nei, de er ofte ganske harm­løse, men det er jo grus og sand som virv­ler, så det kan være ganske ube­ha­ge­lig.

Tron­voll legger til:

– Men får den ordent­lig fart, så kan det jo gjøre litt skade. Så jeg ville ikke opp­søkt slike virv­ler, men holdt avstand.

– Kan virvlene få like stor fart som en tor­nado?

– Ja, men det er sjel­dent og det skal mye til for at de når samme inten­si­tet og stør­relse.

Lufta har skylda

Meteo­ro­lo­gen for­tel­ler at det er ikke helt uvan­lig med slike støv­djev­ler, spe­si­elt når det er sol, opp­holds­vær og tørt.

Ofte opp­står støv­virv­ler på flatt og åpent ter­reng, som en følge av en reak­sjon i luft­strøm­mene.

– Hvor­for opp­står slike støvvirvler?

– De opp­står når man får en opp­var­ming av bakken, og hvor lufta nær bakken blir varm­ere enn lufta høyere opp, for­kla­rer Tron­voll.

Lett synlig

Siden støv­vir­ve­len fører støv, sand, løv og andre lette ting til værs, vil den være lett synlig.

– De opp­står oftere i åpent ter­reng eller over et jorde, noe som gjør den enk­lere å se, for­kla­rer Tron­voll videre.

Støv­virv­lene har en ten­dens til å oppstå nær hver­andre, og derfor kan man ofte se flere enn én hvis man først opp­da­ger den.

– Når for­hol­dene ligger til rette, så vil det gjerne oppstå flere på et og samme område, avslut­ter den vakt­ha­vende meteo­ro­lo­gen.