«Fredrikstad Arbeiderparti vil arbeide for en god, langsiktig og bærekraftig utvikling, og være pådriver i arbeidet for et bedre miljø.» Dette står i Fredrikstad Aps program. Nå kan de vise det i praksis.

Ute på den ytterste nøgne ø i Onsøy vil private utbyggere sette opp 80 fritidsboliger, 130 nye båtplasser og mellom 120 og 195 parkeringsplasser. Prosessen har vært lang, mange har hatt innvendinger. Nå har utbyggerne levert ny plan som ifølge kommunedirektøren svarer på innvendingene. Men planen innebærer fortsatt like store inngrep. I tillegg til at det gir et stort press på veien, som også er skolevei, gir det et uforsvarlig press på naturen.

Øyenkilen vel og Marnetveien veiforening har engasjert seg i det problematiske rundt den økte trafikkbelastning for beboerne. Det er viktig, men det økologiske er like viktig. Vårt hovedpoeng er:

Om man halverer utbyggingen, halverer man også belastning på skolevei, på salamandre og sjeldne biotoper. Dette er en vinn-vinn-mulighet politisk. Det er ikke god arbeiderpartipolitikk å la private interesser som skaper neglisjerbart antall arbeidsplasser, overkjøre lokalbefolkning og miljøhensyn.

Sårbar natur

På vegne av utbyggerne har Rambøll laget et planforslag for Reguleringsplan Marnet Marine Park. Her skriver Rambøll at Direktoratet for naturforvaltning har registrert padder og småsalamander i en dam syd på Store Marnet, samt et viktig bløtbunnsområde. Våtmarksområder er verdifulle i seg selv fordi de er sjeldne og viktige for biologisk mangfold. Men Rambøll påstår at verken dammen eller bløtbunnsområdet vil bli berørt: «Temaet utløser ikke krav om konsekvensutredning.»

Bløtbunnsområdet vil avgrenses i nord av en parkeringsplass for 22 biler. I tillegg vil kanskje 200-300 nye badegjester benytte seg av veien gjennom dette området for å komme til den best egnede badeplassen på Marnet. Det er urealistisk at ikke utbyggingen vil påvirke bløtbunnsområdet, inkludert dammen med padder og salamandre, som også vandrer utenfor dammen.

Utbyggerne/Rambøll sier at «Tiltaket vurderes å ikke gi økt belastning på økosystemer i forhold til dagens situasjon». De sier også at utbyggingen ikke forventes «å medføre vesentlig forsøpling eller forurensning. De negative konsekvensene for natur og miljø anses som små.» Vi mener: 130 nye båtplasser og 300-400 nye fritidsbeboere vil nødvendigvis medføre økt forsøpling og forurensning.

Konsekvensutredning må foretas

Rambølls konklusjon om at det ikke er behov for konsekvensutredning er dermed gjort på sviktende grunnlag, og dette har blitt påpekt i høringsuttalelsene i 2019 og 2020. At kommunen ikke har bedt om konsekvensutredning er beklagelig, og dette må rettes ved at søknaden sendes tilbake til utbygger igjen for en slik utredning. Graden av belastning på sårbar natur på Marnet har sammenheng med volumet av utbygging. For å spare tid bør utbyggerne samtidig lage en plan for betydelig redusert utbygging.

Er det verdt det?

Nedbygging av natur kan forsvares dersom andre viktige samfunnsinteresser står på spill. I denne utbyggingen er det minimalt med samfunnsgoder. Private utbyggeres profitt eller at det finnes et marked for nyoppførte fritidsboliger er ikke gode nok argumenter. Velgerne legger stadig større vekt på problemene med nedbygging av fjell og kyst. Marnet-utbyggingen er en ypperlig anledning for Fredrikstad Ap å foreta et verdivalg for miljø og bærekraft som kan få nasjonal synlighet.

Les også

Et demokratisk problem i Marnet-saken

Kanskje er det vanskelig for Ap i denne saken, som har gått siden 2015, å gi nye signaler til utbyggerne. Men det politiske landskapet har forandret seg de siste årene. Det er i dag større forventninger til å ta hensyn til natur og bærekraft enn det var da planen først ble utarbeidet. For utbyggerne vil det medføre ekstra kostnader i planarbeidet og reduserte inntekter ved redusert volum. Dette er en del av risikoen de tar på seg ved slike utbyggingsinitiativ. Sannsynligvis er muligheten til å tjene penger fortsatt stor gjennom å transformere eksisterende bygningsmasse og et begrenset antall nybygg i forlengelsen av den.

Dette er en politisk beslutning. Skal Fredrikstad være en kommune der private interesser får fri tilgang til å forringe lokalmiljøet og naturen med svært begrenset lokal verdiskapning? I Fredrikstad kommunes rapport Miljøbyprosjektet. Lokalsamfunnsprosjektet Slevik med nærområdene Øyenkilen og Vikene (1998) sies det: «Ny boligbygging må være fremtidsrettet, med vektlegging på økologiske prinsipper og tankegang».

I Kommunedelplanen for naturmangfold i Fredrikstad fra 2018 slås det fast: «Kystsonen fra svenskegrensa og rundt Oslofjorden er i nasjonal sammenheng geologisk og klimatisk spesiell, noe som gir opphav til et særegent biologisk mangfold. Arealpresset rundt fjorden er ekstremt stort.» Disse innsiktene må kommunen ta på alvor og omsette i praksis nå!