Etter mange år med uklarheter angående trafikk og vedlikehold i Marnetveien ble det i 2009(?) avsagt en jordskiftedom som regulerte forholdene i veien. Dommen omfattet ikke trafikkforholdene langs Øyenkilveien. Etterhvert ble det fra Statens veivesen lagt frem en plan for gang- og sykkelvei langs Øyenkilveien fra Møklegård til snuplass i Øyenkilen.

For to år siden var prosjektet fullført. Fra avkjørslen til Solbukta og til snuplassen ble det anlagt miljøgate.

Dette betyr at veien her har kun én kjørebane. Ved møtende trafikk kan man passere ved å kjøre på gangveien. Ved starten av miljøgata er det tydelig skiltet om dette.

Gangveien er mye brukt av blant andre skolebarn. Fartsgrensen på Øyenkilveien er fra avkjørselen til Foten satt til 30 km/t. Dette indikerer at man skal vise særlig aktsomhet og det gjelder også miljøgata med én kjørebane.

Hvordan kan det da forsvares at man legger opp til godkjenning av øking i trafikkmengde det her er snakk om?

Har politikere vanskelig for å forstå de hensyn og reguleringer som ligger til grunn for miljøgate med gangvei?

Øyenkilen representerer en ikke ubetydelig adgang til relativt lett tilgjengelige friluftsområder. Ved passende anledninger er politikere opptatt av å vektlegge sitt engasjement for miljø og ivaretakelse av friluftsområder.

Den utbygging det nå legges opp til for Marnet er av en slik skala at hensyn til miljø og trafikksikkerhet må vike. Hvem påtar seg å forsvare et slikt standpunkt?

Les også

Marnet-utbyggingen: Nå har Ap mulighet til å vise at de er pådriver for et bedre miljø