Koronakrisen er det mest alvorlige som har truffet norsk maritim industri i moderne tid. Det er en dobbel krise med det sterke oljeprisfallet. Dette rammer Oslo og Viken og mange globalt ledende bedrifter og rederier innen olje, gass og maritim næring som Kongsberg Gruppen, DNV GL, ABB og Lundin. Disse sysselsetter drøyt 18.000 arbeidstakere bare i Oslo-regionen. De har en verdiskaping på 42 mrd. kroner. Dette er hjørnesteinsbedrifter med mer enn tusen underleverandører. Disse arbeidsplassene er nå kommet i spill.

Maritim klynge så endelig lys i tunnelen etter omstilling fra oljekrisen i 2014. Så kom koronakrisen. Nå står den maritime klyngen i fare for å smuldre opp. Verdensledende kompetanse kan forvitre. Nå må staten aktivt gå inn for å sikre kompetanse, sysselsetting og verdiskaping i maritim industri.

Myndighetene kan sette i gang bygging av gryteklare prosjekter som vil tilføre Sjøforsvaret fem nye mineryddere og to nye forskningsfartøy til Havforskningsinstituttet. Dette vil tilføre maritim industri oppdrag som vil gi etterlengtet aktivitet. Disse prosjektene gir 95 prosent norsk innhold og har stor betydning for sysselsettingen i Viken.

Det er avgjørende for norsk økonomi, leverandørindustrien og maritim næring at vi opprettholder et høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Med dagens oljepris trenger oljeselskapene kapital for å investere i leting og feltutvikling. Det er derfor viktig med en midlertidig og tidsavgrenset skatteutsettelse i olje- og gassnæringen. Det vil stimulere til gjennomføring av lønnsomme prosjekter.

Norge, og aktører i Viken, er i fremste front internasjonalt i digitalisering av maritim næring og utvikling av fjernkontrollerte og autonome skipsløsninger. I samarbeid med industrien må myndighetene sikre at denne utviklingen nå ikke stopper opp, slik at forspranget vi har i dag forsvinner. Det trengs også høyere etterspørsel etter lav- og nullutslippsteknologi i nærskipsfarten. Dette vil bidra til aktivitet hele den maritime klyngen.

Om norske verft går over ende, har vi ikke lenger de grønneste skipene i verden. Uten hjelp i denne svært utfordrende tiden, vil ikke norsk maritim næring lenger kunne ligge i forkant av den grønne overgangen, med god økonomisk og miljøvennlig verdiskaping.

I Viken finner vi en rekke engineeringselskaper som har bygget opp verdensledende kompetanse gjennom store og kompliserte offshore olje- og gassprosjekter, som for eksempel Aker Solutions og Dr.Techn. Olav Olsen. Denne kompetansen er helt sentral til å utvikle offshore havvind. Norge har en unik mulighet til å ta en verdensledende posisjon også innen dette området hvis myndighetene bidrar til å legge til rette for dette.

GIEK og Innovasjon Norge må få økte rammer for å sikre finansieringen av den maritime næringen gjennom krisen. Norge har en maritim industri i verdensklasse. Mer enn 70 prosent av våre eksportinntekter hentes fra havet. For å sikre at denne næringen overlever i den tiden vi går inn i, ber vi regjering og storting sette i gang de nevnte tiltakene straks.