I samfunn med stor ulikhet går tilliten mellom mennesker ned. Norge har så langt vært et samfunn preget av stor tillit og lav ulikhet, men vi ser at det går i feil retning. De rike drar ifra og de som har minst får skåret med ostehøvel over sine velferdsytelser.

For noen blir familieøkonomien veltet dersom oppvaskmaskinen ryker. For noen kan en femtilapp til en klassetur bety at man ikke har kveldsmat to av dagene den uken. Dette er helt reelt. 16 prosent av barna i Fredrikstad vokser opp i vedvarende lavinntekt. Og hvorfor er vi i politikken om ikke det er for å hjelpe dem som har minst?

Vi må komme forskjellene og ulikhetene i møte og hindre at det utvikler seg, og det mener vi at kan gjøres på følgende måte:

Vi må rigge om skattesystemet

Det er foretatt skattekutt til de rikeste for over 20 milliarder med sittende regjering. Å kutte i skattene til dem som allerede har mest, er beviselig ikke lønnsomt for utvikling av flere arbeidsplasser. Det finnes ingen empiri som tilsier at det fører til arbeidsplassvekst. Vi må ha en omfordelende skattepolitikk der vanlige husstander skatter mindre, og rikere husstander skatter mer slik at alle bidrar etter evne.

Vi må berge arbeidslivet vårt

Før sto man med lua i hånda. Nå står man med mobiltelefonen i hånda og venter på en mail fra sjefen som spør om man kan jobbe noen timer den dagen. Vi har en sosial dumping i arbeidslivet som fører til lavere lønninger, dårligere pensjonsvilkår og utrygge rammer i hverdagen til folk. Vi må ha hele og faste stillinger. Vi må også ha et godt, tilrettelagt arbeidsliv for dem som ikke kan stå 100 prosent i jobb.

Vi må ha en velferdsmodell som setter folks behov foran profitt

Velferd skal tjene mennesker, ikke markeder. Vi er ikke imot private, ideelle aktører i velferds- og oppvekstsektoren, men vi er imot at internasjonale oppkjøpsfond og store selskaper skal ta ut profitt av midler som skulle gått skattebetalerne og innbyggerne våre til gode.

Ikke kutte med ostehøvel på ytelser til dem som har minst

Det er kuttet i fri rettshjelp til kvinner, det er kuttet i AAP-ordningen, pleiepengeordningen, det er kuttet i norskopplæringen til innvandrere, og nå foreslås det å kutte i sosialstønad til innvandrere som ikke kan norsk. Det kuttes med ostehøvel jevnt over landets velferdstjenester, og hvis noen kan finne et eneste eksempel på at en som er fattig har kommet seg fortere ut av fattigdom ved å bli mer fattig, så må dere gjerne komme med det. For slik er det ikke! En som er syk blir ikke mer frisk av å få dårligere økonomi. Tvert om!

Støtte organisasjoner som hjelper dem i lavinntekt

I Fredrikstad har vi mange organisasjoner som hjelper barn, unge og voksne som trenger det. Fredrikstad SV avla nylig Barnas Stasjon et besøk, og vi ser hvilken viktig jobb de gjør for dem som har minst. Vi må fortsette å støtte og legge til rette for ideelle og frivillige organisasjoner av denne typen, slik at alle kan oppleve mestring og inkludering. Noen ganger er det bare en ny ryggsekk som skal til. I hvert fall der og da.

Kommunen har et særlig ansvar for disse 16 prosent av barna som vokser opp i lavinntekt. Derfor vil SV i neste periode gjøre det vi kan for at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når det beregnes sosialstønad, slik at de mest vanskeligstilte av oss også får glede av den ordningen. For det er penger som skal komme barna til gode.

De økende ulikhetene er et stort problem, og ikke bare for den enkelte, men for demokratiet, for der hvor det samles mye penger, samles det også mye makt. Og vi mener at makten hører folket til. Alle stemmer er like mye verdt når valget gjennomføres, og alle mennesker har samme verdi når vi skal skape et samfunn for de mange, ikke kun for de få.