Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har nesten én av ti kvinner i landet blitt utsatt for voldtekt. Dagens voldtektsparagraf definerer ikke voldtekt som sex uten samtykke, og med dette svikter den de mange av ofrene.

Straffeloven tydeliggjør ikke kravet om gjensidig samtykke fra partene. Konsekvensen er at voldtektsanmeldelser ikke blir etterforsket og i verste tilfelle henlagt. Per dags dato har 8 av 31 land i Europa en samtykkelov . Norge er ikke blant disse landene. Det bør Norge bli. Amnesty International Norge mener at en slik lov er nødvendig for å sikre rettsikkerheten til ofrene av voldtekt.

La meg presentere to voldtektsmyter:

1. Myten om at voldtekt stort sett finner sted i mørke gater og utføres av en fremmed person er med på å forsterke falske forestillinger om voldtekt. I virkeligheten har ofrene som oftest en relasjon til gjerningspersonen. Det er ofte en venn, kollega eller partner. I kampen for å forebygge voldtekt er det nødvendig at vi må forholde oss til fakta. Det betyr at vi må tilegne oss riktig kunnskap og gode holdninger.

2. Myten om at offeret alltid gjør motstand mot overgrepet overskygger andre reaksjoner på voldtekt. Forsvarsmekanismene er å kjempe imot, rømme unna, eller at hele kroppen fryser. «En svensk studie viser at 70 prosent av kvinnene som tok kontakt med overgrepsmottak etter voldtekt oppga å være paralysert under overgrepet» . I en situasjon der offeret «fryser» under voldtekten vil en ikke motsette seg overgrepet – verken fysisk eller verbalt. Samtykkelov er nødvendig for å sikre rettighetene til voldtektsofre i overgrep der vold ikke har vært med i bildet.

Mytene jeg nå har lagt frem er bare to av mange oppfatninger som omhandler voldtekt. Voldtekt er en samfunnsutfordring som vi ikke kan løse over natten. For å bekjempe voldtekt trenger vi en lov som dekker alle sider ved en voldtekt. Det vil også bidra til økt faktabasert kunnskap i befolkningen.

Norge henger etter i kampen mot voldtekt. Neste skritt for å bedre rettsikkerheten til voldtektsofre er et lovverk som tydeliggjør og vektlegger kravet om samtykke for sex. En samtykkelov vil sende viktige signaler til samfunnet. Står det i den norske lov at sex uten samtykke er voldtekt, vil det ivareta rettighetene til både gjerningspersonen og offeret.

Vil du være med på å knuse voldtektsmyter, og vise støtte til en samtykkelov? Bli med oss når vi går under parolen til Amnesty ungdom i Fredrikstad 8. mars! «Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov nå!»

Innlegg 8. mars 2019