Jeg aksepterer de demokratiske spillereglene, men er allergisk mot dumhet. Jeg aksepterer derfor ikke at de som er demokratisk valgt inviteres til å gå utenom de demokratiske spillereglene vi har. De demokratisk valgte representantene i Fredrikstad Bystyre har endelig fått saken om lokalsamfunnsmodellen på sakskartet. Saken skal behandles torsdag 5. september.

Av saksdokumentene viser det seg, til tross for massiv kritikk fra undertegnede, at ordføreren fra Arbeiderpartiet innstiller på å videreføre en udemokratisk ordning som snart har vart i tjue år. Ordføreren vil fortsette å ha sine utsendte «lakeier», som kommunens forlengede arm, ute i de 21 kommunedelene. Han er ikke interessert i å slippe frivilligheten fri – frivilligheten skal fortsatt styres og kontrolleres fra «Ap-berget» sentralt plassert i kommunens høyborg.

Vi får ikke engang informasjon om at muligheten er til stede for å uttale oss.

Demokrati bygges nedenfra; Folk med felles interesser eller behov slår seg sammen og lager en forening/lag/organisasjon og verver medlemmer, medlemmene velger styre osv. Deretter kontakter de Brønnøysundregistrene og blir registrert i Frivillighetsregisteret. Dette er demokrati. Ordføreren er ikke interessert i demokrati, så lenge han får beholde makten og viljen sin. Det er maktarroganse av høyeste rang; «Innovativ», kaller han det. I hans verden er det fornyende å basere det han kaller «nærdemokrati» på udemokratiske prinsipper.

Det udemokratiske er at de som «velges» ikke er i dialog eller lytter til de menneskene de skal representere. Vi får ikke engang informasjon om at muligheten er til stede for å uttale oss. Medvirkning skal ikke baseres på tilfeldigheter og når det måtte behage, men være basert på demokratiske prinsipper; Beboere i lokalsamfunnene må kunne velge hvem de ønsker skal representere seg, de må bli orientert før noe skal skje, de må kunne være til stede under møter for å kunne ha mulighet til å innvirke på utfallet av en sak, og de må informeres etter at vedtak, beslutning er fattet som vedrører innbyggerne i lokalsamfunnet. Elementært? Ja, men ikke i denne kommunen.

Ordføreren måtte gi opp kampen mot departementer når det gjaldt hans desperate forsøk på å få organisasjonsnummer tildelt lokalsamfunnsutvalgene. Da måtte han argumentere med at lokalsamfunnene er frivillige organisasjoner. Svaret han fikk var at de ikke er frivillige organisasjoner, fordi det er Fredrikstad kommune som har stiftet utvalgene.

Nå vil han forsette å la «frivillige» gjøre jobben. Han har ennå ikke forstått at Fredrikstad kommune verken skal eller bør drive med frivillig arbeid. I Fredrikstad kommune og i flere andre kommuner, er det Frivillighetssentralene som har ansvar for å initiere, organisere og bedrive frivillig aktivitet sammen de frivillige organisasjonene.

Løft blikket! – eller rettere: Søk på Google. Du vil ikke finne en eneste kommune som har funnet på noe lignende. Det er ikke fordi de andre kommunene ikke er innovative, men fordi de forstår sin plass i et samfunn der det er klare skiller mellom det offentlige, det private og det frivillige.

Det er ikke å være innovativ å videreføre en ordning som ordføreren prøver å få flertall for i denne saken – det er toppen av dumhet!