En viktig startoppgave for Fredrikstad kommunes nye Isegran Eiendom, var å bruke skattebetalernes penger til å kjøpe seg alibi fra en Oslo-advokat om at innbyggerne i Fredrikstad ikke hadde rett til innsyn i hva selskapet bedrev. Muligens fant de ikke lokale advokater som for god betaling ville stå inne for at lovverket som er bygget opp for å sikre åpenhet i kommunale selskaper, ikke gjaldt i Fredrikstad?

Omtalen av saken i en av Gunnar Bodahl-Johansens lørdagskommentarer om emnet førte til at vi fikk tilsendt en utredning som konsulentfirmaet Deloitte utførte for kommunene Røyken, Hurum og Asker i 2017: «Hvordan bygge opp eiendomsfunksjonen i «Nye Asker kommune», rapportens overordnede premiss, gitt av ordførerne i de tre kommunene var: «Demokratisk styring og kontroll» fordi: «Offentlighet og innsyn er grunnleggende for demokratiske organisasjoner»

Utredningen vurderer hensiktsmessige eieformer som etat, foretak, stiftelse og aksjeselskap, men påpeker viktigheten av en eieform som må ligge tett på kommunens politiske og administrative ledelse. Dette for å sikre god demokratisk styring og kontroll, gode muligheter for offentlig innsyn og god samhandling med basisorganisasjonen i kommunen.

Dette er premisser som har hatt magre kår i Jon-Ivar Nygårds tid som ordfører i Fredrikstad. Styret i Isegran Eiendom synes å ha gode kvalifikasjoner for markedsbasert eiendomsutvikling, men har ingen formell plassering i Fredrikstad kommunes administrasjon.

Les også

Skal Isegran eiendom bygge for kapitalen eller for folket?

Forvaltning er bystyrets ansvar

Isegran Eiendom har fått store kommunale eiendommer å forvalte. Ifølge siste avgitte regnskap – (2019) består porteføljen av blant annet 15 verdifulle arealer som Brønnerødlia, Moum Leca, Trosvikstranda Vest og Stjernehallen Eiendom, for å nevne noen. Bokført verdi er oppført i regnskapet med 356 millioner kroner. Markedsverdien vil være langt større, men avhengig av hva eiendommene benyttes til. Styrets hovedoppgave er, slik vi har oppfattet formålet, maksimering av verdiene.

Ved å skille ut virksomheter eller tjenester i egne selskaper, endres betingelsene for folkevalgt styring og kontroll. I et aksjeselskap rapporterer selskapets ledelse til et styre som velges på generalforsamlingen. Bystyret som er ansvarlig for selskapets utøvende forvaltning, er ikke nevnt som generalforsamling.

Det er viktig å merke seg at lovfestede bestemmelser for aksjeselskaper og vanlige normer for god selskapsstyring, setter grenser for hvor mye bystyret, som eier, kan involvere seg i selskapets virksomhet. Kommunen øver innflytelse over et aksjeselskap som det eier gjennom styret. Derfor bør styret ha kommunal forankring.

Styreleder bør, etter vårt skjønn, tilhøre den administrative ledergruppen, eller den han/hun gir fullmakt, og ha rapporteringsplikt til bystyret som på vegne av innbyggerne er den ansvarlige forvalter. «Et nøkkelaspekt ved demokratisk styring og kontroll knyttes til innbyggernes muligheter for å styre eiendomsfunksjonen indirekte gjennom de folkevalgte. Dersom de folkevalgte mister styringen vil det være en demokratisk utfordring.» (fra Deloitte)

Isegran Eiendom bør endres til et kommunalt foretak

Et kommunalt foretak er regulert gjennom kommuneloven og er underlagt bystyrets budsjettmyndighet, endring av vedtekter, valg av styre som har «myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet», men bystyret er ansvarlig forvalter.

Kommunalt foretak (KF) er å anse som en del av styringssystemet i kommunen, og så slipper selskapets daglige leder å bruke tid, krefter og penger på å finne kreative advokater som kan argumentere mot innbyggernes rett til innsyn i eget selskap.

Fødselstallene bekymrer hvem?

En viktig kommunal oppgave er å se helheten i samfunnsutviklingen, og deriblant spørre etter årsakene til hvorfor kvinnene føder færre barn. Et kjernepunkt i en families liv er livsvilkårene for barna. Forvaltning av tomteområder der barnefamilier bør og må prioriteres, overlater man ikke til et aksjeselskap som har til oppgave å skape profitt til eier.

Tiden er forbi med tre eller fire barn på ett rom. Alle indikasjoner tyder på at barnefamilier som trenger fire-femroms leiligheter, kan glemme Fredrikstad sentrum. Sentrum skal fylles opp av oss 60-80 år ++ som har råd til å etablere oss i sentrum, men vi er som kjent svake bidragsytere knyttet til økning i barnefødsler.

Derfor bør Isegran Eiendom endres til et kommunalt foretak med utvidet mandat, underlagt bystyrets forvaltning der utvikling av Fredrikstad har hovedfokus, og der kommunale tomter kan øremerkes barnefamilier. Det finnes mange modeller for eie, leie, senere kjøp som kan gjøres i samarbeid med Husbanken. Kommunens nylig tilsatte sjef for byutvikling, med erfaring fra Husbanken, burde derfor kunne være en aktuell kandidat som styreleder i et eiendomsselskap organisert som kommunalt foretak.

Les også

Statsministeren vil ha flere barn. Sørg heller for dem som er født

Heltidspolitikere – en demokratisk utfordring

Et viktig grunnlag for den sterke personlige makten som Jon-Ivar Nygård utøver, ligger til dels i hans evne til bevist å overse opposisjonen og inngå tett kontakt med lederne i samarbeidspartiene. Disse er til dels heltidsansatt og i de minste partiene deltidsansatt.

Dette demonstrerte kommunedirektøren tydelig da hun 17. juni 2020, dagen før arealplanen ble godkjent, opphevet sin egen skriftlige påstand om realitetsutsettelse av arealplanen om ikke bystyret gjorde som ordføreren krevde. Et så viktig dokument sendte hun kun til gruppelederne, slik ordføreren ønsket.

Innstillingene er ofte lange og språket faglig. Gode sammendrag skrevet på forståelig norsk, skrevet på en A4-side, slik Gro Harlem Brundtland forlangte som regjeringssjef, mangler.

Det meget viktige skillet mellom administrasjonen og politisk ledelse er under Nygård visket bort, og «vennskapet» og «fortroligheten» som de betalte partilederne opparbeider, har en psykologisk effekt som en sterk personlighet som Nygård utnytter. I tillegg opptrer Nygård på grensen til uanstendighet i sine kommentarer til «menige» representanter som er freidige nok til å stille relevante spørsmål fra bystyrets talerstol.

Evner til å lese

Ordføreren er usikker på på vår (de to eldre herrers) evne til å lese. Vi erkjenner at å lese svar der intet svar finnes, ligger utenfor vår kompetanse. Vi benytter anledningen til å minne ordføreren om at vi «ørten» ganger har bedt han opplyse om hva 440 millioner kroner i utbytte fra Norgesnett er brukt til.

Vi har også bedt om svar på hvorfor NorgesNett har lånt 750 millioner av Fredrikstad Energi som er pengelens, samtidig som Norgesnett de tolv siste år, i snitt, har lånt 100 millioner kroner av sin egne kunder. At vi nå har ventet over ett år på svar på en skriftlig henvendelse til kommunedirektøren om samme spørsmål, indikerer at politisk og administrativ ledelse er godt samkjørte.