LO i Fredrikstad, sammen med de fagforeningene som er her i byen, har fulgt debatten rundt forslaget om å etablere avlastningstjenestene samlet på Furutun. Ut ifra det vi ser, så er det tydelig at det er ulike parter her som er veldig uenige med hverandre i hva som er bra og hva som er dårlig med tanke på det som er fremlagt.

Her er det foreldre og pårørende som ønsker det beste for sine, og fagmiljøer som ønsker det beste for å kunne gjøre en så god jobb som mulig for de som skal motta tjenester.

Vi er flere organisasjoner, både som har ansatte i disse virksomhetene, men også utenfor, som har blitt kontaktet av bekymrede pårørende som ikke føler at det som har kommet frem så langt i mediene setter saken i et «riktig» lys. Alle berørte taler sin sak og ser det fra sitt ståsted.

Men en del av sakens kjerne og fakta, som det ikke snakkes så mye om, er nemlig kvaliteten på den tjenesten som gis i dag. De ansatte som er knyttet opp mot avlastningstjenestene gjør en kjempejobb. Og virksomheten kan få enda bedre rammebetingelser, hvis Furutun blir en realitet, resultat enda bedre tjenester – vinn vinn for alle.

Jamfør det siste i FB – ettersending av informasjon og fakta i saken; dette er noe av sakens kjerne og problematiske natur. Det er ikke lagt til rette for god og tidlig nok medvirkning fra partene, noe som var en del av kritikken etter den første runden.

LO i Fredrikstad tror at det å se seg blind på størrelse og begrepsbruk (institusjon) er en avsporing. Det er ikke det som avgjør om en får gode tjenester der eller ikke. Det er viktigere å se hvilken medvirkning de ansatte får med tanke på hvordan tilbudene blir organisert.

Hvilken kompetanse som man fyller opp tjenestene ved Furutun med, hvordan man «bygger» huset. At det er personer med relevant fagutdanning og ekspertise som får jobbe med disse avlastningstjenestene. Her kan nevnes at denne enheten må fylles med fagpersoner som har kompetanse med barn og ungdom, utviklingshemming, barnepalliasjon, autismespekter diagnoser og generell kompetanse om miljøarbeid og atferd.

Videre kan man også utvikle kompetansesenter på området – mulighetene er mange bare man har rammene.

Det ikke tvil om at denne saken kunne vært håndtert bedre av kommunen, og det er gjort tabber underveis, men det rokker allikevel ikke med ved det faktum at vi tror dette vil bli til noe bedre enn det tilbudet som er i dag, såpass tett er vi på tjenestene at vi har full tiltro til det forslaget som ligger der.

Derfor er også de avklaringer som kom i forrige uke også viktige, at dette ikke skal være permanente boliger for noen, her snakker vi kun om avlastning. Hvis dette hadde blitt til permanente boliger, så vil en samlet i fagbevegelsen i Fredrikstad, være blant det første som stiller opp i fakkeltog imot dette.

Kort oppsummert så støtter LO i Fredrikstad etableringen av Furutun og de mulighetene som vil ligge til grunn ved en slik etablering.

Videre så må de ansatte høres og involveres, Fagorganisasjonene skal få gode muligheter til å medvirke og sammen skal de fylle huset med liv, kompetanse og gode tjenester for byens innbyggere.