Av alle makter er vanens makt den mektigste, sa Inge Lønning. Kjønn angår ikke bare kvinner. Endrede normer kan gi gevinst både for kvinner og menn og for samfunnet som helhet. Eksempelvis har likestillingskampen bidratt til å endre foreldrerollen. Fedrene tar naturlig del i den daglige omsorgen for barn, og mødrene bidrar økonomisk i forsørgerrollen.

Likestilling mellom kvinner og menn og et høyt sysselsettingsnivå for begge kjønn, har vært viktige bidrag til at vi i dag har en av verdens sterkeste økonomier. Kvinner bosatt i Norge, men som ikke er født her, har en særlig utfordring i arbeidsmarkedet. Det er viktig at det legges til rette slik at de får mulighet til å tilegne seg nødvendig kunnskap for å delta i yrkeslivet på lik linje med etnisk norske kvinner.

I Viken må vi tilstrebe å gi ungdommene våre yrkesveiledning som ikke speiler tradisjonelle kjønnsbundne stereotypier, men som oppmuntrer til at gutter og jenter velger yrkesbane etter interesser og ikke etter kjønn. Arbeidet må ha fokus på yrker og bransjer som kjennetegner fremtidens arbeidsmarked; IT, teknikk og entreprenørskap hvor kvinner er underrepresentert og på omsorgsyrker hvor menn er en mangelvare.

Skal vi få bukt med kjønnsbestemte lønnsforskjeller, utdanningsvalg og skoleprestasjoner, må skolen være mer opptatt av likestilling som noe som angår gutter og jenter i dag. Yrkesvalg som tar utgangspunkt i et kjønnsdelt arbeidsmarked må motvirkes slik at kvinner og menn i fremtidens arbeidsliv får like muligheter og lik lønn. Vi kan ikke akseptere en skole som fører til at gutter sliter med å finne seg til rette eller at jenter gis dårligere mulighet enn menn til å forsørge sin familie og seg selv som pensjonist.

Innlegg 8. mars 2019