Det var en gang to naboer som ville bygge hver sin garasje. Da de informerte hverandre om sine planer, innså de at ved å bygge en felles garasje, ville de spare masse penger, mindre arealbruk og mindre vedlikehold.

Ja, slik heter det i eventyret. I virkeligheten ser det ut til å være annerledes. Jeg tenker på de to kommunene i nedre Glomma som nå er i ferd med å bygge hvert sitt avløpsrenseanlegg. Begge har fått pålegg av Fylkesmannen om å rense avløpet fra innbyggere og næringsliv bedre enn hva kommunene klarer å gjøre i sine gamle anlegg.

Rapporter utarbeidet av innleide konsulenter for hver av kommunene viser til at det vil bli 400 millioner kroner dyrere for Sarpsborg og 500 millioner kroner billigere for Fredrikstad ved å bygge et felles avløpsrenseanlegg på Øra i Fredrikstad i stedet for ett på Alvim for Sarpsborg og ett for Fredrikstad på Øra. Altså er det en gevinst på 100 millioner kroner for regionen nedre Glomma som det ser ut til at de folkevalgte velger å se som en bagatell.

Det kan de gjerne gjøre da investeringen i avløpsrensing faller innenfor det såkalte selvkostprinsippet. Det betyr at det er deg og meg som skal betale dette som i ytterste konsekvens kan koste opp mot 2,5 milliarder kroner. Her er det ikke nødvendig å prioritere mellom sykehjemsplasser, idrettsanlegg eller skolebygg. Investeringen betales med en avgift på avløp som vil bli høyere enn den er i dag. Avgiften er i dag ca. 19 kroner pr. kubikkmeter i begge kommuner.

Tilbake til at det vil bli dyrere for Sarpsborg og billigere for Fredrikstad. Jeg forstår Sarpsborgs reaksjon – det rimeligste vil være å foretrekke. Det er imidlertid noen forhold som ikke fremkommer i behandlingen så langt. Skal to kommuner samarbeide om et felles anlegg som skal betales direkte av innbyggerne, må innbyggerne behandles likt, altså i dette tilfellet ha samme kubikkmeterpris i begge kommunene. Dermed er det ikke snakk om at det skal bli billigere for den ene og dyrere for den andre. Nytt anlegg vil øke prisen pr. kubikkmeter uansett, men den må fordeles likt på alle innbyggerne i kommunene.

Likebehandling og likeverd må være en forutsetning for samarbeid. Fredrikstad har sagt at de helst vil selge tjenesten fremfor å opprette eget selskap, et såkalt IKS for avløpsrenseanlegget. Sarpsborg er lite interessert i det, og vil, etter hva jeg har forstått, foretrekke et IKS som et samarbeidsorgan. For innbyggerne som skal betale dette, er det aller viktigste å gjøre dette på en mest mulig effektiv og rasjonell måte for å oppnå lavest mulig administrativ kostnad.

Sarpsborgs regnestykke tar med seg kostnader for rørledninger fra Alvim til Øra og ser at denne delen vil fordyre et felles anlegg betydelig. Likevel er det beregnet at et avløpsrenseanlegg på Alvim, uten rørtilførsel til Øra, vil koste ca 800 millioner kroner.

Skal Fredrikstad bygge eget anlegg er det beregnet til ca 1500 millioner. To anlegg vil koste samfunnet ca 2,3 milliarder kroner. Ett felles avløpsrenseanlegg er beregnet å koste ca 1,9 milliarder kroner. Sterkt forenklet selvfølgelig, men her kan gevinsten ved å bygge ett anlegg brukes på rørledninger fra Alvim til Øra.

I tillegg vet vi at ledningsnettet er under stadig oppgradering og at ny avløpsledning uansett må legges til Tofteberg som nytt næringsområde. Dette er Fredrikstads ansvar i sin egen kommune.

Saken har vært til behandling i respektive fagutvalg. Behandlingen i bystyrene gjenstår. Et opplagt samarbeidsprosjekt som felles avløpsrensing kan nå gå i kloakken og innbyggerne må betale for noe som vil bli dyrere enn nødvendig. All logisk tenkning tilsier at ett avløpsrenseanlegg må være rimeligere å bygge enn to! Legg prestisje til side og ta det politiske ansvaret å få bygd ett avløpsrenseanlegg for nedre Glomma! Selv fylkesmannen som har tilsynsansvaret, vil foretrekke ett avløpsrenseanlegg.