Gå til sidens hovedinnhold

Lars Petter Kuran beklager Husebukta-håndteringen

Artikkelen er over 5 år gammel

Lars Petter Kuran, leder av kontrollutvalget, sendte tirsdag kveld et innlegg til Fredriksstad Blad hvor han beklager sin håndtering av utbyggingen av Husebukta.

KU- LEDERS HÅNDTERING AV SAK OM HUSEBUKTA - BEKLAGELSE

På bakgrunn av saken som nå slås opp i avisen omkring min håndtering av innkommende sak meldt Kontrollutvalget. Sakens forhistorie er at jeg som KU leder fikk en henvendelse fra en tipser om at det foregikk utbygging på tvers av et bystyrevedtak. Jeg tok da kontakt med Østfold kommune revisjon og vi satte opp et møte der det ble redegjort for påstandene. Dette ble vurdert å være av en slik karakter at vi så det som nødvendig å ta opp saken i vårt neste møte i KU.

Før Kontrollutvalgets møte ble vi gjennom pressen gjort kjent med at det da ikke forelå noen gyldig igangsettingstilatelse for utbyggingen. (Dette er forøvrig utelukkende en ren formalitet da utbyggingen måtte bytte ansvarshaver). Da det på dette tidspunktet ikke forelå en IG for prosjektet var det Kontrollutvalgets syn at vi nå kunne gjøre bystyret oppmerksomme på uoverenstemmelsen med gjeldene reguleringsplan. Saken ble tatt opp ved åpningen av møtet og besluttet satt på dagsorden. Det ble i møtet gjort rede for møtene som hadde funnet sted og muntlig lagt fram fra revisjonen hva man hadde mottatt av dokumentasjon. På bakgrunn av dette besluttet Kontrollutvalget å komme med en bestilling til revisjonen om å få fremlagt til vårt neste møte alt som forelå av dokumentasjon samt revisjonens vurderinger i saken. Samtidig merket vi oss uoverenstemmelsen i forhold til bystyrevedtaket i reguleringsplanen med rammetilatelsen og IG som var gitt for prosjektet. Utover det besluttet vi å innkalle rådmannen til vårt neste møte for å gi sin orientering i saken og anmodet samtidig om at man nå tråkket litt på bremsene i forhold til oppstart igjen inntil en ulovlighetsklage kommunen har mottatt var behandlet og avgjort. Med Tankodden-saken friskt i minne - der reguleringsplanen måtte omgjøres i etterkant av ferdigstilling av byggeprosjektet - vurderte vi det dithen at man burde se på saken nå, før noe er ferdigstilt i Husebukta.

Så over til etterspillet i saken.

Jeg mottok lørdag, dagen etter vår behandling, telefon fra Rasmus Os, som utbygger i Husebukta. Jeg hadde merket meg uttalelser i lørdagens avis om at "dette bør få konsekvenser for kontrollutvalget".  Jeg var også vel vitende om at andre politikere har hatt svært ubehagelige samtaler med utbyggeren tidligere. Derfor valgte jeg som kjent å gjøre opptak av telefonsamtalen når jeg ringte tilbake. Under det som for meg var en kanskje noe ubekvem, men absolut informativ samtale fikk jeg avklart misforståelsen som avisen hadde skapt om at Kontrollutvalget hadde stanset utbyggingen. Jeg mottok samtidig det jeg anså som ny informasjon, noe som stilte saken i et nytt lys for min del. Jeg tok da kontakt med opprinnelig tipser i saken for å konfrontere han med dette for å få bekreftet om det i det hele tatt var noen sak i innlevert lovlighetklage. Dette var noe jeg gjorde i min naivitet og iver etter å gjøre en god jobb. Jeg ser selvsagt i ettertid at denne kontakten aldri burde vært gjort, men overlatt til revisjonen. For å få klargjort om det var noen sak i lovlighetsklagen valgte jeg å spille av lydopptaket der den nye informasjonen fremkom. Dette burde selvsagt ikke vært gjort ,og jeg beklager dette på det sterkeste.

Jeg ser i ettertid at min håndtering av denne saken er klanderverdig, og finner det forståelig om man mener min habilitet i denne saken er blitt svekket. Og i den videre behandlingen av denne saken i Kontrollutvalget er jeg innstilt på å reise spørsmålet om min egen habilitet. Jeg mener for øvrig at jeg har gjort en god jobb som leder av kommunens kontrollutvalg og har fått gode tilbakemeldinger på det arbeidet jeg har utført. Men som sagt har min håndtering av denne saken vært klanderverdig. Dette beklager jeg på det sterkeste både overfor den berørte parten og overfor Fredrikstad kommune.

Mvh.
Lars Petter Kuran,
Kontrollutvalgsleder

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.