Gå til sidens hovedinnhold

Lanserte gigantiske planer for Hankøsund - nå rives drømmen trolig i filler av byens politikere

Planene for Hankøsund har ligget på is i et par år på grunn av klager og innsigelser. Nå skal planutvalget diskutere hvordan det er mulig å komme videre. Anbefalingen fra kommunedirektør og planutvalgsleder er klar: Dette må krympes kraftig.

For abonnenter
 • Omfanget av bryggeutvidelser ved Hankø Marina må reduseres kraftig
 • Størrelsen på båtplassene må reduseres
 • Planene om underjordisk parkering under kollen på Furuøy må ut
 • Pay-villaens tilstand må undersøkes med tanke på bevaring
 • Omfanget av bryggeutvidelser ved Andersen-slippen må reduseres kraftig – det bør bare tillates en liten forlengelse av det eksisterende bryggeanlegget mot Kællen
 • Omfanget av fjellhallen hvor det er planlagt parkeringsanlegg må reduseres kraftig
 • Etablering av gang- og sykkelvei bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelser
 • Bøyehavner som er i konflikt med viktige ålegrasforekomster bør tas ut av planen eller knyttes til bestemmelser som viderefører lovlig etablerte bøyer og moringer, men hindrer etablering av nye

Foreslo to parkeringshus

Når planutvalget møtes i neste uke, kommer de til å bli møtt av et forslag om en kraftig nedskalering av planene.

Det var i 2018 at en rekke lokale aktører sammen med kommunen la frem et forslag til områdeplan for Hankøsundet.

Planen foreslo blant annet 360 nye båtplasser, nytt parkeringshus i tilknytning til Hankø Marina på Furuøy, pluss parkeringshus i fjellet under Onsøyknipen for bilparkering på sommeren og båtopplag om vinteren.

Flere protester

Ikke alle var begeistret for planene.

Da forslaget var ute på høring, kom det inn intet mindre enn 61 uttalelser – tre av dem fra offentlige instanser som fremmet innsigelse (protest):

Fylkesmannen (som heter Statsforvalteren i dag) mente det var tatt for lite hensyn til friområdet ved Andersen-slippen, var bekymret for konsekvensene av flere av de andre tiltakene og mente dessuten forslaget var i strid med flere statlige planretningslinjer.

Fylkesrådmannen i tidligere Østfold fylke protesterte også mot blant annet parkeringshus og leverte inn tre innsigelser. Politikerne forlangte imidlertid å få saken til politisk behandling, og strøk to av tre protester.

I tillegg leverte Statens vegvesen protest mot mangel på krav som sikrer utbygging av gang- og sykkelsti og universelt utformede holdeplasser.

Vil videre

Nå mener bygningsmyndighetene at den beste måten å komme videre på, er å krympe omfanget kraftig. Planutvalgsleder Atle Ottesen (Ap) er enig.

Ny områdeplan for Hankøsund

Fredrikstad kommune og aktører som Fredrikstad Seilforening, Hankø Marina AS, Hankø Yacht Club, Fredrikstad Eiendomsutvikling (Hankøsund slipp) og Erik Magnussen har tidligere lagt frem et forslag til en områderegulering for en del av Hankøsund.

Planen foreslo blant annet:

En utvidelse på 360 nye båtplasser i tillegg til de 750 båtplasser som er i området i dag (samtidig som 70 moringer fjernes).

Nytt parkeringshus i tilknytning til Hankø Marina på Furuøy. Parkeringshuset med kapasitet på inntil 350 biler skal delvis sprenges inn i fjellet, og skal ifølge planbeskrivelsen skjules mest mulig med ny småhuspreget bebyggelse.

Et annet parkeringshus i fjellet under Onsøyknipen der det skal være sommerparkering for biler og båtopplag om vinteren. Kapasiteten er 1.340 biler eller 600 båter.

Planen tilrettelegger for både et nasjonalt seilsportanlegg og et nasjonalt fritidsaktivitetsområde for båtturister

I desember 2018 vedtok planutvalget å sende saken på høring.

Da hadde blant annet fylkeskommunen, Fylkesmannen og Oslofjorden friluftsråd fremmet innsigelse.

Østfold fylkeskommune protesterte på disse punktene (mens fylkesutvalget bare opprettholdt det siste punktet):

 • Dimensjonene på det totale anlegget tilknyttet Furuøy er i strid med regionalt verdifullt kulturmiljø.
 • Det planlegges inngrep i selve kollen på Furuøy i tillegg til at det er planer om å rive Pay-villaen, samtidig som det mangler dokumentasjon på villaens tilstand og mulighet for bevaring.
 • Norsk Maritimt Museum har stilt krav om marinarkeologiske registreringer.

FAKTA:

– Dette er en sak som har pågått over mange år. Så har det vært stille i et par år fordi det har vært et ganske heftig engasjement til saken og innsigelser fra overordnede myndigheter. Når det kommer en innsigelse, så er det jo sånn at vi ikke kommer videre før saken er løst og innsigelsen trukket. Da har kommunedirektøren nå kommet med et forslag om at her drar vi i bremsen, går tilbake og ser på alle de innspillene som kom. Da kan vi finne ut hvordan vi kan lage et nytt utkast som ivaretar mye av det som er kommet inn, sier Ottesen.

Av saksfremlegget fremgår det at kommunedirektøren har vurdert tre alternativer for veien videre:

Har sett på tre muligheter

1. Fortsette arbeidet med forslaget som ligger på bordet. Her er vurderingen at det er lite sannsynlig at kommunen får gjennomslag i møtet med innsigelsesmyndighetene.

2. Nedskalere omfanget kraftig. Dette er altså alternativet politikerne anbefales å gå for.

3. Stanse arbeidet. Her pekes det blant annet på at arbeid lagt ned gjennom mer enn ti år vil være forgjeves. Dessuten mener kommunedirektøren at det foreslåtte anlegget for seilsport-/marinaanlegg og enkle overnattingsfasiliteter på Furuøy bør være med blant annet av hensyn til rekruttering til seilsporten.

Planutvalget behandler saken 9. mars.

Kommentarer til denne saken