Bakgrunnsrapporten til den nye handlingsplanen for Oslofjorden viser at livet i fjorden er i ferd med å dø ut som følge av utslipp. Husdyrgjødsel er den største utslippskilden. Flere biogassanlegg som tar imot husdyrgjødsel er derfor et helt konkret tiltak som kan iverksettes i løpet av kort tid der utslippene er størst.

Miljøtilstanden i Oslofjorden er kritisk. Menneskelig tilførsel av nitrogen er fire ganger så stor som den naturlige tilførselen, og dette fører til oppblomstring av alger, mangel på oksygen og til slutt død. I 2020 ble det målt oksygenkonsentrasjoner langt under den kritiske grensen for fisk og bunndyr.

Det må gjøres umiddelbare tiltak for å forhindre en ytterligere forverring av dagens situasjon, og selv med strakstiltak kan det ta lang tid før vi ser noen tegn til forbedring. Men det er mange måter kommunene kan bidra på.

Ifølge utredningen som er gjort i sammenheng med planen for Oslofjorden, står jordbruket for over 40 prosent av nitrogentilførselen og er dermed den største kilden til næringsstoffer i fjorden. Dette er en økning på nesten 20 prosent sammenlignet med tidlig 90-tallet, og er i stor grad relatert til lagring og spredning av husdyrgjødsel. En viktig årsak til denne utviklingen er en stadig større konsentrasjon av husdyrhold. Antall husdyr er om lag det samme som før, men antall jordbruksbedrifter med husdyr er blitt bortimot halvert.

Dette skaper en større avstand mellom husdyra og arealene som trenger gjødsel. I praksis fører dette til at mer husdyrgjødsel enn nødvendig tilføres arealene i nærheten av fjøsene. Som en følge av dette brukes det mer kunstgjødsel på de jordene som ikke får tilført nødvendig husdyrgjødsel.

Dette er ikke landbrukets skyld. Det kommer som en følge av gjeldende politikk for å effektivisere matproduksjonen.

Les også

Biogass for dummies

En praktisk løsning som kan forbedre situasjonen umiddelbart, er å bygge flere biogassanlegg som kan benytte seg av husdyrgjødsel fra flere gårder. Slike biogassanlegg kan ta imot husdyrgjødsel til gassproduksjon, og gir også en lokalprodusert, bærekraftig biogjødsel tilbake til landbruket. I tillegg til å fjerne mye av kilden til nitrogen i utslipp til vann, vil dette også avlaste kommunale avløp, der vedlikeholdsetterslepet er så stort at avløpssystemet medvirker til utslippene.

Neste steg er å gjøre en helhetlig vurdering som viser klima- og miljøgevinstene av utbygging av biogassanlegg rundt Oslofjorden.

Produksjon og bruk av biogass er et reelt og modent alternativ i dag som har stort potensial for å gi klima- og miljøgevinster for hav og land, samtidig som det bidrar til bærekraftig næringsutvikling lokalt.

Les også

Østfold går foran med biogass i Viken