Svein Bergstrøm beskriver, i Fredriksstad Blad, situasjonen for sin sønn,som trenger bolig og tilpasset tjenestetilbud, at han er flyttet til Hurdal fordi Fredrikstad kommune ikke har tilbud til ham. Bergstrøm beskriver en situasjon som er uholdbar for familien og sønnen. Videre at kommunens svar på henvendelser om tilbudet er totalt fraværende. Dette er sånn jeg ser det ugreit og må rettes opp i.

Marianne Kristiansen (Pensjonistpartiet) rettet spørsmål i helse- og velferdsutvalget 11. november om kjøp av tjenester, at innbyggere mot sin vilje sendes ut av kommunen, og hvilke vurderinger kommunen gjør seg dersom innbygger er misfornøyd. Administrasjonen svarer kort og godt at Tildelingskontoret gjør alle vurderinger og eventuelle revurderinger. Videre påpeker administrasjonen at fylkesmannen er tilsynsorgan, og at kommunen i de siste sakene ikke har fått kritikk for de tjenestetilbudene som har vært vurdert.

Dersom man legger Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. til grunn, ser man raskt at av de sju punktene i § 1-1 oppfyller kommunen ingen av dem. Kommunen bryter § 3- 7 om at «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker», og i tillegg § 3-10 «Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste».

Mange foreldre og pårørende vier mye av sin tid til å følge opp familiemedlemmer som har ulike bistandsbehov. Det er ugreit når kommunens saksbehandling blir en barriere, og at hverdagen fylles med unødvendig og energitappende saksbehandling som familier burde spares for. Det oppleves for mange som en av de mest tyngende oppgavene i omsorgsarbeidet når kommunens ansvar for nødvendig pårørendestøtte snus til at pårørende opplever krenkelser og manglende forståelse. Kommunen er pålagt, etter loven, å gi opplæring og veiledning, avlastningstiltak eller omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, det står ikke at kommunen i seg selv skal opptre tyngende.

Som folkevalgt ombud for innbyggerne i denne byen ber jeg innstendig om at saken Bergstrøm åpent har redegjort for i Fredriksstad Blad blir tatt tak i. Enten må ordfører Nygård klart og tydelig si at kommunen, under hans ledelse, ikke vil gi et tilpasset tilbud til Bergstrøm, eller så må ordfører bidra til at administrasjonen sørger for å gå i dialog med familien om hvordan bolig og tilbud kan etableres i Fredrikstad slik de ber om. Jeg er fullstendig klar over at enkeltsaker ikke saksbehandles i mediene, men dette er en mediesak, og ordfører bør agere. Det er fortsatt tre hele uker til julaften.

Les også

Vi trenger hjelp, du og jeg, Jon-Ivar