I utgangspunktet er det ikke lett å stoppe utviklingen, og det er ikke det vi ønsker, men å bygge ned Gudebergjordet burde være uaktuelt. Skal det bygges, benytt fjelltomter slik at matjord bevares, eller rettere sagt, bevarer en grønn lunge med det artsmangfoldet det er der i dag. Dammene (gravene på folkemunne) har et stort innhold av fugler, amfibier, planter og insekter. Disse vil nok klare seg, men et uromoment blir det selvfølgelig med stor anleggsaktivitet. Områdene er også en yndet plass for gjess og rådyr.

I 2020 ble den nordlige delen vernet, og det synes vi at de resterende 100 målene også bør bli.
LNF er en riktig betegnelse; hvor det står i bygningsloven paragraf 11–7 nummer 5, «I områder som blir lagt ut til LNF-område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring.»

Hold dere til bygningsloven paragraf 11–7 nummer 5. Miljøutvalgsleder Erik Skauen, MDG, bør lytte til dette viktige miljøspørsmålet. La oss få beholde denne flotte «lunge» i nærmiljøet. Lytt også til bøndene som ber om at matjorden blir benyttet til dyrking av mat.

Historikk: Opprinnelig var det for en del år siden planer om å bygge ut Gudbergjordet med en marinepark. Det ble stoppet av en eller annen grunn, og det er vi glade for.