I Oslo blir det mør­kere enn vanlig i jule­stria. Glas­ma­ga­si­net er en av flere som demper belys­nin­gen.

Det skri­ver Avisa Oslo.

Det tra­di­sjons­rike vare­ma­ga­si­net i hoved­sta­den er kjent for sine vakre deko­ra­sjo­ner, men i år blir det ikke like glit­rende.

Dras­tiske tiltak i Oslo

Som følge av de høye strøm­pri­sene gjør de flere grep både utven­dig og inn­ven­dig for å spare på strøm­men. Blant annet drop­per sen­te­ret lys­len­kene fra tak og i rul­le­trap­pene, og det kan også hende at jule­pyn­ten blir fjer­net litt tid­li­gere på nyåret.

– Vi har gjort tiltak før, men ikke så dras­tiske, sier sen­ter­le­der Anja Løv­åsen til avisa.

Oslo City fjer­ner dess­uten all uten­dørs jule­belys­ning i år.

Like fullt har de beslut­tet å redu­sere bruken av jule­lys på Thons kjø­pe­sentre. Det blir samme mengde lys som tid­li­gere, men de vil være avstengt på nat­te­tid, og på den måten kuttes antall timer lyset er på.

Redu­se­rer bruken av jule­belys­ning

Også i Fredrikstad gjøres det klare strøm­grep i ukene som kommer.

– Ja, vi har også veldig fokus på energi om dagen, på alle mulige måter. Det er vi bare helt nødt for, sier sen­ter­le­der Anne Vik i Østfoldhallene.

– Vi kommer også til å redu­sere bruken av jule­belys­ning. Det ene grepet vi gjør, som kan­skje mange kjen­ner godt til, er reins­dy­rene på taket. I år kommer vi til å hal­vere, og bare ha ett. Tid­li­gere har vi hatt en på hver side av sen­te­ret, fort­set­ter hun.

De siste tre årene har Østfoldhallene byttet ut gammel halo­gen­belys­ning med LED-lys i fel­les­are­a­lene. Det gjør at de har et vesent­lig lavere ener­gi­for­bruk nå, ifølge sen­ter­le­de­ren.

Skrur av fasade­lys

– Vi kniper inn over­alt der vi kan. Frem­over vil vi skru av par­ke­rings­lys og fasade­lys tid­li­gere om kvel­den, enn hva vi gjør nå. Vi har bestilt nye timere, som vi kan styre på en helt annen måte. Det skjer alle­rede denne uka, for­kla­rer Vik.

Hun fort­set­ter:

– Vi har også beslut­tet å ha inne­tem­pe­ra­tur på 19 grader i vinter.

Van­lig­vis har gra­de­stok­ken pleid å vise 21 grader.

– Tror du dette er noe besø­kende vil merke?

– Med­ar­bei­dere vil nok merke det, og tenke mer på hva de tar på seg om mor­ge­nen. Men jeg tror ikke kun­dene vil merke det veldig godt.

Lover jule­stem­ning

Østfoldhallene jobber hele tiden med det de kaller for lavt­hen­gende fruk­ter. Det vil si ener­gi­til­tak de kan ta tak i og gjøre noe med så fort som mulig.

– Vi har gått «energi­tyven» på natta, og sett hva som står på unød­ven­dig både i fel­les­are­a­ler og i butik­kene våre. Det ligger ganske mye jobb og for­be­re­del­ser bak, for å påvirke og redu­sere ener­gi­for­bru­ket. Det vil gi resul­ta­ter.

– Det er ganske mange grep dere gjør for å spare på strøm­men?

– Abso­lutt. Vi jobber kon­ti­nu­er­lig med dette. Jeg tuller med drifts­le­der at jeg snart må kjøpe meg hode­lykt for å finne kon­tor­døra mi på mor­ge­nen, sier Vik.

Hun pre­si­se­rer at kun­dene like­vel kan vente seg jul på sen­te­ret.

– Vi skal få til en jule­stem­ning. Men vi har fokus på at vi skal gjøre det så for­nuf­tig som vi kan.

Fort­set­ter som vanlig i sent­rum

I gågata i sent­rum blir det der­imot akku­rat som tid­li­gere år med jule­pynt og belys­ning.

– All belys­ning vi har, både vinter­belys­ning og jule­tre­lys er helt nytt. Det ble gjort en egen inves­te­ring på LED-lys i fjor, og det er vi veldig glade for nå, sier sent­rums­leder Malin Lind, og pre­si­se­rer at det dermed ikke er snakk om store summer som går til jule­lys.

– Selv­føl­ge­lig må man spare der man kan, og det må så klart nærings­li­vet her i bysent­rum tenke på hele tiden. Sam­ti­dig er det viktig å se det men­nes­ke­lige aspek­tet i det og. Byen og sent­rum skal være et pent sted for alle, og et sted som er gratis for alle. Derfor er det også viktig at det er tri­ve­lig med lys, legger hun til.

Lys­len­kene i sent­rum henger oppe året rundt. I jula henges det opp gir­lan­dere i de samme lys­len­kene for å skape jule­stem­ning.

Fak­tisk skal så mye som seks paller med gir­lan­der rigges opp i gågata de neste dagene. Planen er å skru på belys­nin­gen i sent­rum 1. novem­ber.

Skrur av på natten

– Strøm­kost­na­den på belys­ning er ikke så stor, sier Moni­que Bly­stad, sen­ter­le­der i Torv­byen.

– Det eneste til­ta­ket vi gjør, er at vi passer på å skru av lyset inne på nat­te­tid. Det lyset vi har ute blir stå­ende på, fort­set­ter hun.

I likhet med de andre, er det også LED-belys­ning i Torv­byen.

– Vi har hatt dialog med Citycon og vi skal fort­sette som før. Som sagt er det meste hos oss LED, så det er ikke snakk om store kost­na­der.

– Har dere måttet gjøre noe med inne­tem­pe­ra­tu­ren i Torv­byen?

– Det jeg kan si, er at vi følger nøye med og er eks­tremt bevisst på for­bru­ket, sier Bly­stad.