De Grønne og samarbeidspartiene Ap, Sp og Rødt har i planutvalget tatt klagene fra både Fylkesmannen i Oslo og Viken og fra Østfold fylkeskommune ved fylkeskonservatoren, om Slevik Batteri til følge. Tidligere vedtak om dispensasjon til å rive den kulturhistorisk viktig fritidsboligen og til å bygge svømmebasseng i strandsonen, er nå opphevet.

Den andre klagen gikk på dispensasjon for å etablere svømmebasseng nær vannkanten og innenfor 100-metersbeltet. Her var det viktig for De Grønne at vi ikke lager presedens om at det er i orden å etablere privat basseng i strandsonen. Loven er helt tydelig på at det er byggeforbud i 100-metersbeltet og et basseng vil privatisere strandsonen mer enn ønskelig. Vi vil heller sikre mest mulig allmenn ferdsel og skåne kystnaturen best mulig.

LES OGSÅ: Vil avvise protestene mot svømmebasseng og riving

Det var mange anbefalinger fra fagfolk som uttrykte svært tydelig at dersom det ble gitt tillatelse til å rive den røde hytta i gammel dragestil fra tidlig 1900-tall, ville hensynet til kulturmiljøet bli satt vesentlig til side. Fredrikstad byantikvar har uttalt til saken at «batteriet, dragestilsommerboligen, tennisbanen og parkanlegget er et integrert hele som har uvanlig høy bevaringsverdi». Selve batteriet er fra Napoleonskrigene og er en viktig del av Fredrikstads historiske forsvarsverk.

En god grunn til å ta begge klagene til følge, er at det i Plan- og bygningsloven om dispensasjoner står i paragraf 19.2: « ... Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1–8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» Nettopp det at to offentlige myndigheter har uttalt seg negativt til vedtakene der det var gitt dispensasjon, gjorde at klagene nå ble tatt til følge.

Plankebyen med sin tidligere treindustrien er viktig del av vår kulturarv. Og for De Grønne er det viktig at kulturhistoriske verdier ivaretas. Dersom det er usikkerhet, skal tvilen komme det mulig kulturhistoriske til gode.

Les også

Ikke riv den historiske praktvillaen på Slevik batteri