Var­met opp til nes­te års ju­bi­le­um

Kraft­fullt: Ro­bert Lagroni fra Tsjek­kia had­de full kon­troll da han sving­te seg rundt. Øv­el­se­ne vis­te at han har ster­ke ar­mer, god ba­lan­se og en kropps­be­hers­kel­se de fles­te bare kan drøm­me om. Lagroni er en del av Cir­kus Meranos stab på over 100 ar­tis­ter og øv­ri­ge med­ar­bei­de­re.				 Alle foto: Trond Thorvaldsen

Kraft­fullt: Ro­bert Lagroni fra Tsjek­kia had­de full kon­troll da han sving­te seg rundt. Øv­el­se­ne vis­te at han har ster­ke ar­mer, god ba­lan­se og en kropps­be­hers­kel­se de fles­te bare kan drøm­me om. Lagroni er en del av Cir­kus Meranos stab på over 100 ar­tis­ter og øv­ri­ge med­ar­bei­de­re. Alle foto: Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Gårs­da­gens for­ry­ken­de pre­mie­re åp­net Cir­kus Meranos 39. show.

DEL

Det gikk et for­vent­nings­fullt sus gjen­nom pub­li­kum før sirkusdirektør Knut Dahl ent­ret ma­ne­sjen og øns­ket vel­kom­men til premièren.
Og Dahls stab, som tel­ler over 100 med­ar­bei­de­re, le­ver­te et va­rie­ren­de og im­po­ne­ren­de show.

Se stort bildegalleri her

Dyr­isk

På ett tids­punkt var det sju lek­ne hun­der, én span­ku­le­ren­de katt og ni for­tum­le­de en­der på plass i ma­ne­sjen.
Dy­re­show­et ble ikke mind­re spek­ta­ku­lært da fle­re pa­pe­gøy­er flak­set rundt i sirkusteltet – og en av dem var att­på­til trent opp til å hei­se et norsk flagg.

I til­legg var både ele­fan­ten Baba og fire ka­me­ler med un­der fore­stil­lin­gen.

Les også: For 39. gang

Stor bred­de

Men også de på to ben le­ver­te pre­sta­sjo­ner som fikk pub­li­kum til å gis­pe av be­und­ring.

Tsjek­ke­ren Jan Nav­ra­til tok sjong­le­ring til et nytt nivå da han lig­gen­de på ryg­gen bruk­te bena til å kas­te og fak­ke for­skjel­li­ge re­kvi­sit­ter.
Re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter i dia­bo­lo, tsjek­kis­ke Gior­gio, vis­te at han had­de god kon­troll på dia­bo­lo­en.

Og i fle­re av over­gan­ge­ne mel­lom uli­ke opp­tre­de­ner sør­get klovneparet Gin & Toni for at pub­li­kum – og spe­si­elt de yng­ste – fikk seg en god lat­ter.

Ju­bi­le­rer nes­te år

Årets Me­ra­no-fore­stil­ling på Cirkus Merano Toll­bod­plas­sen er det 39. show­et Knut Dahl har an­sva­ret for å ar­ran­ge­re.
– Jeg hå­per dere lik­te show­et, og at dere kom­mer til­ba­ke nes­te år, av­slut­tet han med å si til pub­li­kum, og hin­tet der­med langt på vei til at det blir en fore­stil­ling num­mer 40 nes­te år.
Der­med kan det om ett år være du­ket for stort sir­kus-ju­bi­le­um i Fred­rik­stad, byen Me­ra­no har for vane å star­te tur­ne­en sin i.
Når fore­stil­lin­ge­ne i Fred­rik­stad er over et­ter den­ne hel­gen skal Dahl og sirkustroppen hans vi­de­re til Moss, Tøns­berg, San­de­fjord, Ski­en og Kris­tian­sand.

Les også: - Vi kommer med våren

Ele­fant-pro­test

Mel­lom 1.700 og 1.800 til­skue­re had­de kom­met for å se på gårs­da­gens pre­mie­re. Noen valg­te der­imot å bli uten­for.
Før fore­stil­lin­gen star­tet var det fle­re per­so­ner som had­de møtt opp for å pro­tes­te­re mot at ele­fan­ter og and­re dyr bru­kes i sirkussammenheng.

Artikkeltags