Dette mener byens politikere om viktige kultur-spørsmål

Kulturavdelingen i Fredriksstad Blad har stilt 10 av 13 politiske partier spørsmål om kulturens vilkår og fremtidstanker. Her er svarene fra dem.
Av
Publisert

KARI AGERUP (AP):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- For oss er det viktig å legge til rette for at alle kulturarbeidere og publikum sammen skal fylle kulturbegrepet med innhold! Kultur skal speile samfunnet, favne bredt og gi nye impulser. Det betyr de store oppsettinger, de smale nisjeuttrykkene, film, dans, musikk og litteratur, festivaler og happenings, utstillinger og performances.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Ap ser fortsatt viktigheten av en Fylkeskulturscene, men innser at det med dagens regjering ikke er liv laga. Vi vil opprettholde ønsket, og håper at det kan bli en ny mulighet til å realisere den. Vi både tror og mener at fylket og Fredrikstad trenger den.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Vi vil styrke biblioteket som møteplass og samlingsarena, og vil utrede fremtidsbiblioteket i tråd med den nye bibliotekutredningen. Da vil vi se på muligheten for oppgradering av dagens bibliotek og eventuelt et nytt bibliotekbygg.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Kulturskolen er et satsingsområde. Det er viktig at flest mulig barn og unge får et tilbud gjennom Kulturskolen. Ventelistene ønsker vi å redusere med flere og bredere tilbud. Dette krever økte rammer.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Vi trenger en generell styrking av hele feltet. Fredrikstad har et utall lag, foreninger og institusjoner, enkeltgrupper, profesjonelle og amatører som til sammen utgjør en enorm bredde og løfter Fredrikstad-samfunnet. Dette ønsker vi å støtte opp under gjennom økt støtte.

ANITA VIK (Frp):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Frp er det beste valget hvis man er opptatt av mer tilskuddsmidler til kultur og idrett. For Frp er det viktig at kulturlivet skal blomstre, og da må tilskuddsmidlene økes! Frp ønsker å bygge flerbrukshaller ved alle skoler, fysisk aktivitet er viktig for barn og unge i nærmiljøet.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Frp har vært positiv, men satt spørsmålstegn ved driftsmodellen for fylkescenen. Vi mener at driftskostnadene for både kommunen og Fylkeskommunen blir for høy. Skal man få til en fylkekulturscene i fremtiden, må man gå noen runder og se på driften og hva slags behov kulturlivet i Østfold har.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Frp vil beholde hovedbibliotek i eksisterende lokaler, og utvikle  og modernisere det til dagens behov. Frp ser i spenning frem i mot at Selbak får en filial, med fleksible åpningstider og hvor det ikke er bemanning hele åpningstiden.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Det finnes klasser ved kulturskolen som ikke har kø, mens andre klasser har lange ventelister. Frp vil ha kulturskole, og vi mener det er viktig å se på behov og etterspørsel. Tiden endrer seg og vi må tenke nytt.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Den største utfordring den kommende periode er å få økt tilskuddene til kulturlivet og idretten. Frp ønsker å bygge to flerbrukshaller og vil ha Arena Fredrikstad ferdigstilt i kommende periode. Frp vil prioritere barn mog ungeinnen kultur og idrett.

INGER C. APENES (H):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Mer samarbeid med de frivillige og private som et supplement vil åpne for mer aktivitet og bredde i kulturlivet i Fredrikstad.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Fylkeskulturscenen er ikke aktuell før de scenene vi allerede har blir fyllt opp. Kommunestrukturen i Østfold bør også opp til vurdering i forhold til beliggenhet.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Biblioteket bør ligge  i det samme erverdige bygget, tilrettelegges for fremtidens behov.Med tanke på utviklingen på sykehustomta og et generasjonsskifte på Cicignon, blir det ikke mangel på innbyggere i nærheten.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Mer samarbeid med de private vil gi muligheten til mindre kø og god kvalitet.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Å få «alle» med –  ikke begrense det til det offentlige. Vi har mange «usynlige» flotte krefter i byen vår. Bruk dem også!

HELGE HOVLAND (KrF):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Uten et aktivt og variert kulturliv vil Fredrikstad miste viktige verdier. Dette er noe vi Fredrikstad KrF vil arbeide målrettet for å løfte fram. Idretten, som også er en viktig del av kulturlivet, skal ha forutsigbare rammevilkår. KrF vil styrke tilskudd til de mange frivillige organisasjoner som jobber aktivt med barn og unge.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- KrF Fredrikstad har programfestet at fylkeskulturscenen skal lokaliseres til Fredrikstad. Vi tror at et slikt kultursenter vil bety enormt. Vi har fortsatt tro på at Stortinget og fylket vil være med på dette spleiselaget som legger opp til 1/3 fordeling av utgiftene.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Vi ønsker å ta viktige grep for å modernisere dagens bibliotekdrift i eksisterende bygningsmasse. Denne perlen av et praktbygg i sentrum må vi ta godt vare på, og vi vil utrede muligheter til å realisere et kafè/møteplass-tilbygg ut mot elva.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Vi vil arbeid aktivt for å øke bevilgninger til de mange private kulturskoletilbud. Grunnet plassmangel mener vi at det burde tas i bruk flere av byens skoler med ledige, godt utstyrte musikkrom.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

1. Videre satsing på fornyelse av biblioteket i nåværende bygning.

2. Jobbe aktivt for at fylkeskulturscenen lokaliseres til Fredrikstad.

3. Tilrettelegge og øke tilskudd til frivilligheten innen barne- og ungdoms-tiltak.

Helge Hov

PER  BRASETH-ELLINGSEN (V):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Vi mener kultur har egenverdi som ikke alltid kan måles i samfunnsnytte og økonomi.  Kommunen bruker i dag lite midler på kultur. På tross av dette har vi et rikt kulturliv.  Det er grunnleggende positivt, men det er behov for å ruste opp kjernetilbudene i kommunens kulturtilbud som har vært underfinansiert  lenge.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Fylkeskulturscenen er effektivt begravet av Høyre og Fremskrittspartiet; lokalt, på fylkestinget og fra Regjeringen. Borgerlige velgere som er opptatt av kultur bør bite seg merke i dette. Muligheten med økonomisk drahjelp utenfra kommer ikke igjen på mange år.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Dagens bibliotek skal ligge i dagens bygg. Vi er åpne for en internasjonal arkitekturkonkurranse for et tilbygg til dagens bibliotek. Vi  vil satse stort på mer innhold, økt innkjøp, mer aktivitet og økte åpningstider i et av Norges flotteste biblioteksbygg.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Svaret er rimelig enkelt: Mer penger, flere lærere, større lokaler. Venstre er klare for å kutte i køen på Kulturskolen. Midler til dette vil vi omprioritere til kultursektoren fra blant annet innbesparelser gjennom konkurranseutsetting av kommunale fellestjenester.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Hindre Arbeiderpartiet i å flytte biblioteket fra dagens biblioteksbygg. Få ned køene i kulturskolen.

ERIK SIMENS LARSEN (PP):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Pensjonist partiet har et klart syn på det kulturelle tilbudet her i kommunen. For at det kulturelle liv skal utvikle seg, så må det ha politisk støtte. Vi i pensjonistpartiet vil jobbe for at dette blir ivaretatt. Der stiller vi som en mulig garantist for kulturen.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Det er nok liv laga for fylkeskulturscenen, da den er forankret i handlingsplan til posisjonspartiene. Det som mangler er tilskudd fra staten, noe som var forutsatt, men så kom regeringsskiftet, og tilskuddet ble strøket. Om vi trenger en scene kan nok diskuteres.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Det vi trenger er et fremtidens bibliotek hvor alle nåtidens tekno-løsninger innen media blir synliggjort og forstått. Fremtidens bibliotek må være et spleise lag mellom fylke og kommunen.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- For at flere barn og unge skal dra nytte av tilbudet, må prisen bli lavere. Det må opprettes flere klasser og ansettes flere lærere.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Den største utfordringen i neste periode blir å få på plass nytt bibliotek, Arena Fredrikstad, nytt ridesenter og ny videregående skole.

CAMILLA S. EIDSVOLD (SV):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Vi har vist at vi tar kultur på alvor. Vi er nå på samme nivå som før forrige periode på bevilgninger. Vi har økt kompetansen i administrasjonen, og har nå et meget kvalifisert lag. Vi har levert hva vi gikk til valg på: Ny bibliotekfilial på Østsiden, restaurering av  aulaen, flere elever på Kulturskolen og skatepark.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Ja, selv om det føles tungt og i motbakke. Det er uendret når det gjelder behov på scener som kan huse dans, musikaler og store orkestrer, som f.eks. blåseensemblet.

Vi har ikke begravet muligheten, men er realistisk nok til å heve blikket å se på andre muligheter.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Slik det er i dag kan vi ikke møte de kravene,  både til universell utforming og til innhold. Hvordan vi skal løse dette er viktig for SV, og om det medfører til at vi på sikt må bygge nytt vil jo tiden vise. Det vi vet er at Fredrikstad Bibliotek ville bli ett fantastisk bibliotek.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Vi må øke bevilgningene og gi flere muligheten. Vi må ansatte flere som kan dra ut til korpsene og undervise ute på skolene, og det beste hadde jo å gjeninnføre kulturskoletimen.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Scenekapasitet er en utfordring, og med større krav til både kommunen og aktørene. Det er behov for å øke potten til alle de flotte ønskene om oppsetninger etc. Vi er rike på gode kulturelle opplevelser, og må sørge for at det er både bredt og smalt tilbud.

MORTEN G. LARSEN (De Kristne):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Først og fremst fordi vi har jordnære verdier og holdninger og vi har det beste partiprogrammet. Vi mener at vi ikke kan hjelpe med den ene hånda og bygge ridesenter til X antall millioner med den andre hånda.

Samtidig bør «luksusprosjekter» vente litt.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Vi mener det er feil prioritering å bruke så mye penger på fylkesscene lokalt i Fredrikstad er galskap. Vi har Blå Grotte og Speilet som teaterarena. Vi har CIty Scene og Båthusteatret som revy -og show arena, og vi har flere bygg velfungerende som konsertarena. Det eneste vi mener mangler pr idag er at Blå Grotte kunne fortjent et scenegulv.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Vi mener at biblioteket skal være som det er – også i fremtiden, dog mener vi at ytterligere oppussing absolutt bør planlegges. Ja til aulan som konsertarena og ja til «gjemt kunst ut av mørket».

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Køen vitner om at det er behov for ytterligere tilbud. Her kommer privatisering inn, og vi syns det er synd at andre partier er imot privatisering. Det kommunale tilbudet trenger ikke bli dårligere om det kommer en privat aktør på banen i spissformulert nisjer.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- De som sier nei til privatisering hemmer veksten. Vi mener Fredrikstad har blitt kjent nasjonalt pga sin integritet, patriotisme og ståpåvilje. Den kulturoppsetningen bør få mest støtte som er den oppsetningen som gjør noe bra for byen vår.

JAN-KÅRE FJELD (Bymiljølista):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Vi er mange aktive kulturarbeidere på lista fra både det offentlige og det private kulturlivet, og vi kjenner Fredrikstadkulturen. Med flere av oss i Bystyret vil vi til en hver tid stemme for de beste tiltakene for kultur i Fredrikstad . Vi er et miljøparti, men kunst og kultur er også en del av miljøet vi lever i, og skal ivaretas.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Nei. Ikke før det kommer en mer gjennomtenkt plan for hva som skal presenteres på fylkessscenen og for hvem. Driftsmodellen forrige gang planene var framme var helt urealistiske. Bymiljølista vil satse på grasrotkulturen, i de eksisterende offentlige og private scenene byen har.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Det må utredes nærmere om muligheter som tilbygg eller utvidelser i det gamle praktbygget med sin sentrale beliggenhet, slik man med suksess har gjort andre i andre byer. Vil man dette, så går det an. Samtidig må de nye kravene til et «framtidens bibliotek» innfris.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Dette handler om å bruke mer penger på lærere og tilbud ved Kulturskolen. Bymiljølista vil man skal se på muligheten for å subsidiere plasser for vanskeligstilte .

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Avklaring rundt plassering eller oppgradering av Fredrikstad bibliotek, samt å ta vare på «grunnmuren» i kulturlivet, med bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, fritidsklubber og idrett, som ikke må havne i skyggen av nye, kostbare prosjekter.

HENNING AALL (MDG):

Hvorfor er ditt parti det beste valget - og en garantist for de velgerne som er opptatt av kultur?

- For oss i De Grønne med programforankring i menneskeverd, solidaritet og respekt for natur og miljø, faller kulturen naturlig inn i samme grunnpilar, og preger følgelig partiet i alle sammenheng. Vi ser på kulturen som en verdifull og nødvendig brikke i den bærekraftige fremtiden vi nå må bygge.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Vi er positive til en fylkeskulturscene, men er redd den i sannhetens navn må få en lav prioritet når man ser på den enorme gjelden Fredrikstad har. Vi vil ikke gå for en ytterligere gjeldsøkning, men vil jobbe for alternative løsninger og tror de finnes.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Vi ønsker å beholde det flotte biblioteket vi har, men videreutvikle dette optimalt innenfor vernereglene. Et moderne bibliotek får en økt digitalisering og følgelig et noe mindre arealpress. Vi mener derfor at nåværende bygg vil dekke fremtidens behov.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- De Grønne ønsker å utvide kulturskolens tilbud fordi søkergrunnlaget tydelig viser behovet. Men uten annen makt enn påvirkningskraften, kan vi naturlig nok ikke love annet enn at den vil vi bruke.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- Kanskje nettopp å få et økt fokus på andre kulturverdier enn fotball og andre breddeidretter.

 

Hans Arne Halvorsen (Rødt)

Hvorfor er ditt parti det beste valget – og en garanti for de velgerne som er opptatt av kultur?

- Fordi Rødt er for en mest mulig folkelig kultur som favner bredt til fornøyelse og glede for de fleste i kommunen. Aulaen må ha et lavterskeltilbud slik at korps, kor og musikkforeninger kan benytte seg av stedet for en lav leie. Kommunen må også tilby leie av gratis leie for ”garasjeband” og amatørgrupper.

Kulturtilbud for eldre og funksjonshemmede som er omsorgstrengende må prioriteres. Tilgjengelighet for musikk, sang og artisteri på institusjoner, eller ved åpne arrangementer for den del av innbyggerne. Utvikle multikulturelle arrangementer som favner innbyggere med annen etnisk bakgrunn. Kultur binder folk sammen og skaper et inkluderende fellesskap.

Er det fortsatt liv laga for fylkeskulturscenen? Forklar ditt syn.

- Drømmen om ”Soria Moria” har svunnet. For Rødt det er ikke aktuelt å fortsette med planer, prosjektering og penger for fylkesscenen. Vi er heller for satsning på ”grasrotkultur” med utnyttelse av eksisterende offentlige scener og møteplasser.

Hvordan mener ditt parti at bibliotekets fremtid bør se ut?

- Biblioteket må bestå. Restaurering av eksisterende bygg må vurderes ut fra bibliotekfaglig innhold, ansattes behov, og fysisk tilgjengelighet. Vi er for å utvikle flere bibliotek filialer i kommunen.

Hvordan kan flere barn og unge dra nytte av kulturskolens tilbud, og hvordan skal køen bli kortere?

- Kommunen må utvide kulturskolen med ny enhet på Østsiden.

Kulturskolen må være et lavterskeltilbud med billig kontingent som kan rekruttere barn og unge som ikke har betalingsmidler. Det må sørges for at det kan bli en arena for barn og unge med annen etnisk bakgrunn.

Hva er den største kulturutfordringen i den neste perioden?

- En viktig utfordring er å utvide fritidsklubber for barn og unge, og gi flere og bedre åpningstider. Kinoene må ikke privatiseres. St. Croix må styrkes, og det må settes en symbolsk pris på utleie for lag, forening og organisasjoner på stedet.

Artikkeltags