Det ble klart da politikerne torsdag ettermiddag behandlet Krohns klage på at han måtte betale totalt 380.000 kroner i mulkt.

Ordfører René Rafshol gikk på talerstolen og fremmet på vegne av Høyre, Sp, KrF, MDG og Frp forslaget som fikk full tilslutning:

Finn Krohn slipper å betale den tvangsmulkten som gjenstår fra dags dato, sa et enstemmig kommunestyre.

Inkludert rentene ettergir de samlet dermed i underkant av en million kroner.

– Virket etter hensikten

– Hovedårsaken er at tvangsmulkten har virket etter hensikten, sa Rafshol.

Han la til at det kommunen og fylkesmannen krevde, er rettet opp.

I dag er det ingen strid om lovligheten av arbeidene. Brygga har fått ferdigtillatelse etter at Krohn søkte om etterfølgende godkjenning av de siste arbeidene.

Rafshol gjentok det han sa i etter formannskapet, at de mener det er en vanskelig sak. En kommune kan opprettholde hele mulkten, frafalle deler av den – eller alt.

Dette er tvangsmulkt

  • Tvangsmulkt ikke er ment å være straff.
  • Tvangsmulkt virker fremover i tid og skal rette en trussel mot den ansvarlige. Målet er å få gjennomført et vedtak.
  • Tvangsmulkt skiller seg fra for eksempel overtredelsesgebyr, som ilegges i etterkant og er ment som straff.
  • I selve lovteksten heter det at kommunen etter at en plikt er oppfylt, kan nedsette eller frafalle tvangsmulkt.

Har betalt ca. 110.000

Finn Krohn hadde allerede i juni betalt omkring 98.000 kroner i mulkt. Etter det er han trukket for månedlige beløp, slik at han totalt har betalt omkring 110.000.

Totalt var tvangsmulkten kommet opp i 760.000 kroner. Med renter var kravet fra kommunen én million og 60.000 kroner.

Kommunestyret sa før sommeren at de frafalt alle renter og halverte selve mulkten til 380.000. Etter at Krohn klaget på vedtaket går de altså enda lenger og frafaller det som gjenstår av kravet.

Uenige med administrasjonen

Kommunedirektøren hadde denne gangen innstilt på ikke å etterkomme Finn Krohns klage på at han måtte betale de 380.00.

I formannskapet var ordfører René Rafshol klar på at han ville jobbe helt frem mot kommunestyret for å få best mulig kunnskap om saken før han ville ta stilling.

Det var oppdraget han hadde fått fra et samlet formannskap, sa han også i kommunestyret.

– De folkevalgte har nå fattet sin beslutning, og det er den som gjelder. Det har vi som utgangspunkt, sier kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld til Fredriksstad Blad.

Administrasjonen har tidligere fortalt at bryggestriden er den mest ressurskrevende byggesaken i kommunen noensinne.

– Hvor viktig er det for kommunen å få avsluttet denne saken?

– Det er klart – alle kompliserte saker er tidkrevende. Men de er ikke like krevende hele tiden, det er ulikt i ulike faser.

– Saken har tatt mye tid – hva betyr det for kapasiteten i avdelingen å få avsluttet den?

– Vi jobber med de oppgavene vi har ut fra hva politikerne beslutter, sier hun.

Administrasjonens første innstilling var at Krohn skulle betale 740.000, politikerne sier nå drøyt 100.000.

– Hva tenker du om det gapet?

– At politikerne nå har fattet et vedtak og sagt hvordan de ønsker det. Vi har utredet saken fra et faglig ståsted, så har de tatt en beslutning.

16 år med strid

Saken rundt moloen ved Finn Krohns brygge har versert siden 2003. En reell konfliktsituasjon med kommunen ble det først i 2006. Frem til da hadde kommunen vært enig med ham i at reparasjonene han hadde gjort ikke var søknadspliktige.

Etter flere runder, hvor kommunen og fylkesmannen (nå Statsforvalteren) ga skiftende begrunnelser for hvorfor brygga ikke skulle godkjennes, ble det til sist tatt en beslutning:

Brygga oppfylte ikke den såkalte skjønnhetsparagrafen i plan- og bygningsloven. Særlig la de vekt på at stenene var «lemfeldig plassert». Og det var brukt betong og armeringsjern for å holde stenene i moloen sammen. Den fremsto som et fremmedelement, var vurderingen.

Det er på denne bakgrunnen kommunen skrev ut tvangsmulkt gjennom to år fra 2011–2013.

Få oversikt over de viktigste hendelsene knyttet til tvangsmulkten her: