Fastlegeordningen er grunnmuren i vår felles helsetjeneste. En god primærhelsetjeneste er svært viktig og kostnadseffektivt. Der skal alle få hjelp uavhengig av hvor de bor, og hvor mye penger de har.

Norge er rangert som et av verdens beste land å bo i, med en av verdens aller beste helsetjenester. Mye av årsaken til vår topplassering er vår tradisjon for en god primærhelsetjeneste. Fastlegeordningen gir en unik mulighet for nærhet til pasientene. Den skal gi mulighet for tilstrekkelig tid, og den skal gi kontinuitet og forutsigbarhet som gjør pasientene trygge på at fastlegen kjenner pasientens helse godt.

Fastlegeordningen har vært en billig måte å finansiere god primærhelsetjeneste til folket. Det er en populær helsetjeneste og den er rettferdig. Fastlegen behandler størstedelen av norske pasienter, men koster bare en tiendedels av helsebudsjettet. Fastlegetjenesten har ikke fått den økonomiske og faglige oppfølging den fortjener.

Situasjonene i dag er alvorlig rundt i Kommune-Norge. Også her i Østfold. Vi har flere ledige fastlegestillinger, stillinger blir lyst ut flere ganger og flere pasienter står uten fastlege. I dag har 78 av landets kommuner meldt om ledige fastlegepraksiser (Legenes fastlegebarometer).

Det oppleves manglende kriseforståelse fra regjeringen. Høie har vært helseminister de siste åtte årene, og problemene oppleves bare verre og verre. I dag står 124.000 nordmenn uten fastlege.

Årsakene til denne krisa er flere.

Legene opplever stort arbeidspress. Arbeidsoppgavene er blitt større. Flere attester, sykehusoppgaver og møter blir pålagt uten at tilstrekkelige ressurser har fulgt med. Arbeidsbelastningen er stor, det er beregnet arbeidstid med 56 timer i gjennomsnitt per uke (tall fra Helsedirektoratet). Bare 32 prosent av de spurte fastlegene ser for seg at de er fastleger om fem år.

Det er åpenbart at de sentrale rammene rundt fastlegeordningen ikke er oppgradert de siste årene, og det med Høie på vakt som helseminister. Dette vil arbeiderpartiet endre på om vi kommer i regjering.

I dag må kommunene konkurrere med hverandre for å få fastleger til sine kommuner. I 2020 sponset kommunene fastlegeordningen med nærmere 600 millioner kroner. Kommunene må bære den store byrden av en tjeneste som ikke har fått den oppfølgingen den skulle hatt av regjeringen.

Åtte av ti kommuner sier de må bruke ekstra penger for å rekruttere fastleger (tall fra KS). Noen melder om store innhugg i kommuneøkonomien der de må kjøpe opp praksiser, og gi andre store kompensasjoner. Dette er kortvarige løsninger og er dramatisk for en allerede svak kommuneøkonomi som må konkurrere med midler til vei, skole og barnehage.

I tillegg må nye leger kjøpe fastlegepraksisen fra forgjengeren sin. Noe som innebærer en høy inngangsbillett. Dette oppleves som et hinder i seg selv.

Arbeiderpartiet vil styrke fastlegeordningen om vi kommer i regjering. Vi vil bedre finansieringen til fastlegeordningen, gjøre arbeidsbelastningene betydelig lettere, styrke ressursene ved oppgaveoverføringer fra sykehus til fastleger. Arbeidsbelastningen med merkantile oppgaver må endres, for eksempel bør ikke ansvaret for fraværsmeldinger utelukkende ligge hos fastlegen.

Vi ser det mangler unge leger i ordningen. Det utdannes ikke nok allmennleger og det er for få turnusstillinger og for få plasser på medisinstudiet. Det vil vi gjøre noe med.

Vi må ha trygg tilgang på fastleger, og vi må ha nye nasjonale tiltak inn i vår tid. Arbeiderpartiet mener vi må redusere fastlegenes pasientliste. Vi trenger å få på plass flere utdanningsstillinger og mulighet for fast ansettelse eller grunnstøtte til etablering av fastlegepraksis. Vi vil i tillegg stoppe unødvendige oppgaver til fastlegene. Kommunene klarer ikke dette alene, vi må ha nasjonale tiltak.

I forkant av valget har vi i Arbeiderpartiet presentert en 100-dagers plan. Denne planen beskriver hva vi skal gjøre de 100 første dagene i regjering hvis vi får velgerens tillit. Tiltak for å redde fastlegeordningen står på denne planen. Vi vil i løpet av de første 100 dagene korte ned listelengden til fastlegene for å løse fastlegekrisen ved å øke basistilskuddet pr. innbygger, og etablere nye rekrutteringshjemler.