Fra 1. august ble det inn­ført en offent­lig støtte til barne- og ung­doms­bril­ler som er bestilt av opti­ker. For de fleste vil støt­te­ord­nin­gen dekke en del av den totale kost­na­den til bril­ler.

– Inter­op­tik har spe­si­al­til­pas­sede under­sø­kel­ser for barn og unge, og tar imot de som tren­ger syns­hjelp. Vi er glade for at deler av kost­na­dene nå vil dekkes for en stor andel av barn og ungdom opp til 18 år, sier Hege Brække Røn­ne­berg hos Inter­op­tik S. Gan­ge­stad i Torv­byen.

Flere barn vil få støtte

Den nye ord­nin­gen gir barna som falt ut av ord­nin­gen i 2020, på ny en rett til brille­støtte. I til­legg gir den rett til brille­støtte til langt flere barn enn det den tid­li­gere ord­nin­gen gjorde.

Rundt 140.000 barn vil få rett til brille­støtte med den nye ord­nin­gen. De eksis­te­re­nde ord­nin­gene for behand­lings­bril­ler og svak­synte behol­des som før. Den nye ord­nin­gen kommer som et til­legg til disse.

Den nye ordningen setter følgende kriterier for støtte:

  • Brillestyrken på minst ett glass må være ≥ +/-1,00 og/eller en skjev hornhinne på minst ett glass ≥ 1,00.
  • Brillene må være bestilt før barnet fyller 18 år.
  • Barnet må være folkeregistrert i Norge.
  • Barnet kan ikke ha fått tilsvarende støtte siste 12 måneder.

De som får kost­na­den for behand­lings­brille dekket vil også kunne søke gjen­nom denne ord­nin­gen, men da ikke på det paret de alle­rede får dekket gjen­nom behandlingsbrilleordningen.

Disse barna kan gjen­nom den nye ord­nin­gen få støtte til eks­em­pel­vis en sol­brille eller et bril­le­par nummer to.

Lavere sats gir mindre støtte

Kris­tine Eilertsen har to jenter, Edel Marie (6) og Sofie Emilie (9), som begge bruker bril­ler.

– For mannen min og meg som har to barn som bruker bril­ler, vil det ikke hjelpe så mye med ord­nin­gen. Barna våre har den laveste satsen, og vi har alle­rede i år vært gjen­nom to par bril­ler fordi de har gått i styk­ker, sier Kris­tine til Fredriksstad Blad.

I ord­nin­gen som har vært de siste årene fikk fami­lien et fra­drag på 1.200 kroner, men med den nye ord­nin­gen vil belø­pet bli enda mindre.

– Jeg synes det er litt mer­ke­lig at med ny ord­ning skal vi få mindre støtte, sier hun.

Ikke for­nøyd med ny ord­ning

Hittil i år har fami­lien brukt 10.000 kroner på bril­ler til barna.

– Det er så klart en stor utford­ring med to små barn. Hun ene må bruke bril­ler hele tiden på grunn av skje­ling, og hun andre må bruke lese­bril­ler. Det blir veldig kost­bart, sier Kris­tine.

– Hva synes du om den nye støtteord­nin­gen?

– Den er for dårlig. Hva med de fami­li­ene som alle­rede har lite å rutte med? Den vil jo ikke hjelpe dem noe. Den er fin for de som må ha sterke styr­ker, men for oss med barn som ikke tren­ger like mye, er den kun veldig kost­bar, svarer Kris­tine – og legger til:

– Det burde være likt slik at alle barn kan få hjelp. Bril­ler er ikke noe de bare kan droppe å bruke.

Følgende dekkes ikke av NAV

NAV dekker ikke synsundersøkelse og reparasjon. Blir brillen billigere enn satsene, dekkes kun de reelle kostnadene.

I tilfeller der kostnadene til briller er høyere enn satsene, betaler foresatte mellomlegget hos optiker. Synsundersøkelsen må foresatte fortsatt bekoste selv, og det er denne som danner grunnlaget for om å vite om barn har behov for synshjelpemidler eller ikke

Slik fun­ge­rer støt­te­ord­nin­gen

Opti­ke­ren som tar syns­under­sø­kel­sen søker om støtte for kunden og svaret kommer umid­del­bart. Delen som Nav dekker blir direkte gjort opp mellom opti­ker og Nav. Dermed betyr at kunden ikke tren­ger å gjøre noe for å få dette.

Nav kan dekke utgif­ter til bril­le­inn­fat­ning, glass, sli­ping av glass og til­pas­ning. Støt­ten gis etter faste satser basert på brille­styr­ken barnet tren­ger.

Det er fem ulike satser, med ulike kro­ne­be­løp i støtte.

– Støt­te­be­lø­pene er ikke ment å dekke hele bril­lens kost­nad, men for de aller fleste vil denne nye brille­støt­ten være et flott til­skudd, for­kla­rer Røn­ne­berg.

En utford­ring

Irene Cath­rin Andersen har dat­te­ren Elli­nor (9) som bruker bril­ler med spe­sial­glass. Velger fami­lien de bil­lig­ste bril­lene kommer prisen på mini­mum 6.500 kroner.

På grunn av ulike utford­rin­ger bruker niårin­gen fort tre par bril­ler i løpet av et år.

– Det er en utford­ring å ha barn med bril­ler. Det er store utgif­ter, og mye ved­li­ke­hold når det er et barns bril­ler, sier Irene Cath­rin.

Hun er spent på hvor­dan den nye støt­te­ord­nin­gen vil hjelpe fami­lien.

– Det blir spen­nende å se hvor mye som blir dekket, og et av kri­te­ri­ene er at man ikke har mot­tatt støtte de siste 12 måne­dene. Da hjel­per det oss kun på ett bril­le­par i året, sier Irene Cath­rin.