Den siste tiden har det vært debatt om omsorgstilbudet i Fredrikstad kommune. Det har særlig vært fokus på den del en av tilbudet som retter seg mot våre eldre. Helt spesifikt har det vært stort fokus på sykehjemsplasser. I dette innlegget ønsker jeg å gi byens innbyggere et faktabasert svar på tingenes tilstand i Fredrikstad.

Gjennom leserbrev og kommentarer kan må få inntrykk av at ingen ting har skjedd i Fredrikstad. Det snakkes også om at det er nedlagt sykehjemsplasser. Siden det nåværende flertallet fikk flertall for vårt budsjett første gang i 2010 har det vært en kraftfull økning i nye plasser.

Hør bare her! Vi åpnet ni plasser på Fjeldberg sykehjem i 2011. Vi åpnet nytt Helsehus med 32 plasser i 2013. I 2015 åpnet vi nytt sykehjem med 64 plasser på Østsiden. I fjor åpnet vi trinn 2 i dette prosjektet slik at det nå er tilsammen 112 plasser. Nå planlegges 120 plasser på nye Onsøyheimen. Nå er ikke regnestykket slik at vi kan slå sammen alle disse plassene og få svaret på økning i antall plasser fordi vi helt bevisst har valgt ta bort plasser i dårlige bygninger samtidig. Det vil vi ganske sikkert også gjøre når Onsøyheimen står ferdig om få år.

Les også

Nygård svarer Laabak: Vi garanterer spadestikk i høst for nye Onsøyheimen

I 2010 hadde Fredrikstad 569 institusjonsplasser. I fjor var tallet 605, altså en økning på 36 plasser på ti år. Dekningsgraden er noenlunde stabil fordi antallet eldre over 80 år også har økt i perioden.

Det som kanskje er enda mer imponerende og trolig også viktigere for å yte gode tjenester til våre innbyggere, er at vi har økt antall årsverk i helse og velferd med 321 årsverk i perioden 2010 til og med 2019. Alle årsverkene er ikke i pleie, men langt de fleste.

Helse- og velferdsbudsjettet i Fredrikstad er kommunens største delbudsjett. Budsjettet er på ca. 2,6 milliarder kroner i 2020. Fredrikstad bystyre prioriterer dette området helt på topp, med både en planlagt og ikke planlagt økning. Vi opplever dessverre store økonomiske overskridelser i det budsjettet bystyret har vedtatt.

Dagens omsorgstilbud omfatter mye mer enn eldreomsorg. Det er tjenester som dekker et bredt spekter av de utfordringer vi mennesker kan møte på i livene våre. I årene som kommer vil omsorgstilbudet i Fredrikstad, Norge og Europa møte på en felles positiv utfordring. Vi blir nemlig langt flere eldre. Det betyr også at flere får behov for omsorg. I Fredrikstad, i likhet med alle andre kommuner, forbereder vi oss på det.

Det er ikke mulig å se for seg at framtidens omsorg bare skal innebære å skalere opp de modellene vi har i dag, dvs. ved for eksempel å opprettholde eksisterende dekningsgrader for sykehjemsplasser. Verken kommuneøkonomien eller samfunnsøkonomien vil kunne tåle det. Det vil medføre enorme investeringskostnader med tilhørende kraftig økning i driftsutgifter. Per nå er det svært få, om noen, folkevalgte, samfunnsplanleggere eller fagfolk som anbefaler en slik strategi.

Les også

Avviser kritikken mot Ap: Gode tjenester er ikke bare flere sykehjemsplasser

Det som anbefales er en strategi som inneholder tre hovedelementer. Det viktigste er å forebygge, dvs. jobbe med folkehelse på en slik måte at vi alle lever gode liv med god helse lengst mulig. Kort fortalt vi klarer oss selv lenger enn i dag.

Dernest handler det om å yte gode rehabiliteringstjenester som gjør at folk på tross av sviktende helse kan komme seg opp til et funksjonsnivå som gjør at de kan klare seg selv eller med så liten bistand som mulig.

Så handler det om å rigge de kommunale tjenestene slik at de underbygger at folk kan bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at det må satses mest på hjemmesykepleie. Disse strategiene skal bidra til at færre får behov for heldøgns omsorg. Med færre menes det en mindre andel enn i dag. Det er utopisk å tro at ikke framtiden vil bety at det også bygges ut flere omsorgsboliger med og uten heldøgnsomsorg samt flere sykehjemsplasser. Alt dette er vi i gang med i Fredrikstad kommune. Her er noen eksempler:

■ Satsing på hverdagsrehabilitering. Egen enhet for friskliv og mestring.

■ Økt satsing på hjemmesykepleie.

■ Utlyse et nytt større omsorgsboligprosjekt a-la Holmen eldresenter.

■ Bygge ny Onsøyheim med 120 plasser.

■ Lage en helhetlig plan for framtidens omsorgsbygg.

Jeg har ingen illusjoner om at politiske motstandere skal skryte av det flertallspartiene har fått til gjennom ti år, men det hadde kanskje vært på sin plass med en ærligere kommunikasjon?

Les også

Overraskelsen lå i at Fredrikstad skal investere en milliard i 2021

Les også

Ny gjeldsrekord – og nå ryker snorklippingene for Nygård